Valberedning

Principerna innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i Vicore Pharma per 31 augusti 2020 tillsammans med styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2020 utgjordes av Staffan Lindstrand (ordförande) som representant för HealthCap VII L.P., Göran Wessman som representant för Protem Wessman AB, Evert Carlsson som representant för Swedbank Robur, och styrelsens ordförande Leif Darner.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför nästkommande årsstämma.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra det till info@vicorepharma.com eller via brev till Vicore Pharma Holding AB (publ), kronhusgatan 11, 411 05 Göteborg. Valberedningens förslag kommer presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets webbsida.