Valberedning

Principerna innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i Vicore Pharma per 31 augusti 2023 tillsammans med styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2024 utgörs av Staffan Lindstrand som representant för HealthCap VII L.P., Jan Särlmark som representant för Fjärde AP-fonden, Ivo Staijen som representant för HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd, och styrelsens ordförande Jacob Gunterberg.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden, ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2025.

Årsstämman för Vicore Pharma Holding AB (publ) äger rum den 7 maj 2024. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast 8 mars 2024 via e-post till info@vicorepharma.com eller via brev till Vicore Pharma Holding AB (publ), Kornhamnstorg 53, 111 27 Stockholm. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida