Emissioner

Riktad emission, juni 2023
Prospekt
Pressrelease

Riktad emission, december 2022
Pressrelease

Kvittningsemission, juni 2022
Pressrelease

Riktad emission, februari 2021
Pressrelease

Apportemission, november 2020
Pressrelease

Riktad emission, juli 2020
Prospekt
Registreringsbevis
Pressrelease

Riktad emission, november 2019
Pressrelease

Riktad emission, januari 2019
Pressreleaese

Företrädesemission, september 2018
Prospekt

Riktad emission, mars 2017
Pressrelease

Företrädesemission i samband med listning på Nasdaq First North, december 2015
Företrädesemissionen om 19,5 mkr som genomfördes inför upptagandet till handel av Vicore Pharmas aktier på Nasdaq First North tecknades till 178 procent, varav 75 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 104 procent utan stöd av teckningsrätter. Det stora intresset medförde att styrelsen beslutade att utnyttja hela övertilldelningsoptionen om 6,0 mkr, innebärande att bolaget tillfördes 25,5 mkr före transaktionskostnader.

I emissionen emitterades 3 248 144 aktier och i övertilldelningsoptionen ytterligare 1 000 000 aktier. Totalt emitterades således 4 248 144 aktier till en kurs om 6,00 kronor.

Noteringsprospektet
Teaser