Bolagsordning

Bolagsordning för Vicore Pharma Holding AB (publ)

Org. nr: 556680-3804

antagen vid årsstämman den 11 maj 2021

 

§ 1. Firma

Bolagets firma är Vicore Pharma Holding AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

 

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västra Götalands län, Göteborgs kommun.

 

§ 3. Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt, bedriva utveckling av nya produkter och metoder inom det naturvetenskapliga området med tonvikt på hälsovård och miljö samt äga och förvalta aktier och andra värdepapper i bolag inom sådana verksamhetsområden samt därmed förenlig verksamhet.

 

§ 4. Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska vara lägst 35 000 000 kronor och högst 140 000 000 kronor.

 

§ 5. Antal aktier 

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000.

 

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska till den delen den utses av bolagsstämma, bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter.

 

§ 7. Revisorer

Bolaget ska som revisorer utse lägst en eller högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter, eller registrerat revisionsbolag.

 

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra ska annonsering i stället ske i Svenska Dagbladet.

 

§ 9. Anmälan om deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämma, ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

 

§ 10. Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Göteborg.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 8. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall av revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 12. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall av revisorer eller revisorssuppleanter.
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

 

§ 11. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

 

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.