Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet utses av bolagets styrelse och består av tre medlemmar: Hans Schikan (ordförande), Sara Malcus och Maarten Kraan.

Ersättningsutskottets huvuduppgifter är följande:

  • Bereda styrelsens förslag i frågor som rör principer för ersättning, ersättningar och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare
  • Övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning för ledningen, både sådana som är pågående och sådana som avslutats under året; och
  • Övervaka och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om  såväl som nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare