Arvoden och ersättningar

Redogörelse för ersättning till ledande befattningshavare och styrelse

Vicore Pharma ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att internationellt kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningar inom Vicore Pharma ska vara baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut att anta dessa riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor därefter. Ersättningen till ledande befattningshavare består av fast ersättning, rörlig ersättning, aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner. Om lokala förhållanden motiverar variationer i ersättningsprinciperna får sådana variationer förekomma.

Den fasta ersättningen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den fasta lönen ska ses över årligen. Rörlig ersättning som utgår kontant får uppgå till högst 40% av den årliga fasta ersättningen för VD och högst 30 procent av den årliga fasta ersättningen till övriga ledande befattningshavare. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman. Pension ska, där så är möjligt, vara premiebaserad. För verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare kan premien, i de fall då premiebaserad pension är tillämplig, utgöra upp till 30 procent av den fasta lönen. Styrelsen har rätt att utan hinder av ovanstående istället erbjuda andra lösningar som kostnadsmässigt är likvärdiga med ovanstående.

Mellan bolaget och verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om sex månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida ska gälla en uppsägningstid om sex månader. För övriga ledande befattningshavare ska gälla en uppsägningstid om 3-6 månader. Under uppsägningstiden ska normal lön utgå.

Ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga övriga förmåner såsom  företagshälsovård etc. Sådana övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Styrelsen har rätt att avvika från riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2022

Incitamentsprogram

Syftet med aktiebaserade incitamentsprogram är att främja företagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna företagets ledning och andra medarbetare i linje med aktieägarnas intressen. Vicore har fem aktiva incitamentsprogram som omfattar ledningsgruppen, anställda och styrelseledamöter.

Nedan ges en kortare beskrivning av dessa incitamentsprogram. För ytterligare information, se bolagets delårsrapporter, Not 8 ”Aktierelaterade ersättningar” i årsredovisningen för 2022 samt kallelserna till tidigare årsstämmor, vilka alla finns tillgängliga på företagets hemsida (www.vicorepharma.com).

Långsiktiga incitamentsprogram 2023

Årsstämman i Vicore Pharma Holding AB den 11 maj 2023 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (”Co-worker LTIP 2023”) och att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöterna (”Board LTIP 2023”) i Vicore Pharma Holding AB. Maximalt kan 5 000 000 teckningsoptioner (Co-worker LTIP 2023) respektive 120 000 aktierätter (Board LTIP 2023) komma att tilldelas till deltagare i programmen. Ökningen av företagets aktiekapital vid fullt utnyttjande av båda incitamentsprogrammen uppgår till maximalt omkring SEK 2 560 000.

Co-worker LTIP 2023

Co-worker LTIP 2021 är ett incitamentsprogram som riktar sig till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i företaget. Enligt programmet kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas optioner som efter en treårig intjäningsperiod berättigar till förvärv av totalt högst 5 000 000 aktier i företaget.

Styrelsen anser att Co-worker LTIP 2023 kommer att skapa en stark koppling mellan deltagarnas intressen och aktieägarnas intressen. Co-worker LTIP 2023 är anpassat till Bolagets nuvarande position och behov. Styrelsen anser att Co-worker LTIP 2023 kommer att öka och stärka deltagarnas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt att Co-worker LTIP 2023 kommer att vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Co-worker LTIP 2023 redovisas i enlighet med “IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar”. IFRS 2 föreskriver att optionerna ska kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde. Kostnader för sociala avgifter kostnadsföras i resultaträkningen i enlighet med UFR 7.

Board LTIP 2023

Board LTIP 2023 är ett program enligt vilket deltagarna vederlagsfritt tilldelas aktierätter, vilka berättigar till högst 120 000 aktier i bolaget. Aktierätterna intjänas under cirka ett år.

Valberedningen anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera internationellt kvalificerade styrelseledamöter i bolaget. Valberedningen anser att Board LTIP 2023 kommer att öka och stärka deltagarnas engagemang i bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot bolaget samt att Board LTIP 2023 kommer att vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare.

Board LTIP 2023 redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar”. IFRS 2 föreskriver att aktierätterna ska kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden och kommer att redovisas direkt mot eget kapital. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte företagets kassaflöde. Sociala avgifter kostnadsförs i resultaträkningen i enlighet med UFR 7 under intjänandeperioden.

Långsiktiga incitamentsprogram 2021

Årsstämman i Vicore Pharma Holding AB den 11 maj 2021 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (”Co-worker LTIP 2021”) och att införa ett prestationsbaserad långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter som inte är deltagare i Board LTIP 2020 (”Board LTIP 2021”) i Vicore Pharma Holding AB. Maximalt kan 3 000 000 teckningsoptioner (Co-worker LTIP 2021) respektive 61 773 aktierätter (Board LTIP 2021) komma att tilldelas till deltagare i programmen. Ökningen av företagets aktiekapital vid fullt utnyttjande av båda incitamentsprogrammen uppgår till maximalt omkring SEK 1 530 887.

Co-worker LTIP 2021

Co-worker LTIP 2021 är ett incitamentsprogram som riktar sig till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i företaget. Enligt programmet kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas optioner som efter en treårig intjäningsperiod berättigar till förvärv av totalt högst 3 000 000 aktier i företaget.

Styrelsen anser att Co-worker LTIP 2021 kommer att skapa en stark koppling mellan deltagarnas intressen och aktieägarnas intressen. Co-worker LTIP 2021 är anpassat till bolagets nuvarande position och behov. Styrelsen anser att Co-worker LTIP 2021 kommer att öka och stärka deltagarnas engagemang i bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot bolaget samt att Co-worker LTIP 2021 kommer att vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare.

Co-worker LTIP 2021 redovisas i enlighet med “IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar”. IFRS 2 föreskriver att optionerna ska kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde. Kostnader för sociala avgifter kostnadsföras i resultaträkningen i enlighet med UFR 7.

Board LTIP 2021

Board LTIP 2021 är ett program enligt vilket deltagarna vederlagsfritt tilldelas prestationsbaserade aktierätter, vilka berättigar till högst 61 773 aktier i bolaget. Aktierätterna intjänas gradvis under tre år och är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av företagets aktiekurs under perioden från dagen för tilldelning av aktierätterna till och med dagen som inträffar dagen före intjänandetidpunkten.

Valberedningen anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera internationellt kvalificerade styrelseledamöter i bolaget samt för att stimulera dessa personer till att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare.

Board LTIP 2021 redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar”. IFRS 2 föreskriver att aktierätterna ska kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden och kommer att redovisas direkt mot eget kapital. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte företagets kassaflöde. Sociala avgifter kostnadsförs i resultaträkningen i enlighet med UFR 7 under intjänandeperioden.

Långsiktigt incitamentsprogram 2018

Extrastämman i Vicore Pharma Holding AB den 13 augusti 2018 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (”Co-worker LTIP 2018”) i Vicore Pharma Holding AB. Maximalt kan 2 000 000 teckningsoptioner (Co-worker LTIP 2018) komma att tilldelas till deltagare i programmet. Ökningen av företagets aktiekapital vid fullt utnyttjande uppgår till maximalt omkring SEK 1 000 000.

Co-worker LTIP 2018

Co-worker LTIP 2018 är ett incitamentsprogram som riktar sig till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i företaget. Enligt programmet kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas optioner som efter en treårig intjäningsperiod berättigar till förvärv av totalt högst 2 000 000 aktier i företaget.

Styrelsen i företaget anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade ledande befattningshavare och nyckelpersoner i företaget samt för att stimulera dessa personer till att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare.

Co-worker LTIP 2018 redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar”. IFRS 2 föreskriver att optionerna ska kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden och redovisas direkt mot eget kapital. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte företagets kassaflöde. Sociala avgifter kostnadsförs i resultaträkningen i enlighet med UFR 7 under intjänandeperioden.

Vicorepharma

On vicorepharma.com, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose yourself whether you want to consent to our use of cookies.

Vicorepharma is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, see our privacy policy

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: vicorepharma.com
The cookie policy was last updated: 2023-01-24

Privacy Policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Marketing cookies is used to track visitors on the website. The intention is to show ads that are relevant and engaging to the individual user and thus be more valuable to publishers and third-party advertisers.

 • AMP_TOKEN

  Purpose: Contains a token that can be used to retrieve a unique user ID.
  Issued by: AMP
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _fbp

  Purpose: Used to store and track visits across websites.
  Issued by: Facebook
  Lifespan: 3 months

  Domain: vicorepharma.com

 • _gac_

  Purpose: Used to store and track audience reach.
  Issued by: Google Ads
  Lifespan: 90 days

  Domain: vicorepharma.com

 • _lfa

  Purpose: Used to store and track audience reach.
  Issued by: Leadfeeder
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _lfa_test_cookie_stored

  Purpose: Used to test if _lfa was stored.
  Issued by: Leadfeeder
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _clck

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Microsoft Clarity
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _clsk

  Purpose: Used to store and combine pageviews by a user into a single session recording.
  Issued by: Microsoft Clarity
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Purpose: Used to store unique visits.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjFirstSeen

  Purpose: Used to identify a new visitors’ first session.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: Session

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjid

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Purpose: Used to check if the visitor is included in the data sample defined by the site’s daily pageview limit.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjIncludedInSessionSample

  Purpose: Used to check if the visitor is included in the data sample defined by the site’s daily session limit.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjSessionUser{site_id}

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjSession{site_id}

  Purpose: A cookie that holds the current session data.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjTLDTest

  Purpose: Used to check if cookies can be loaded on the site and is removed shortly afterward.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: Session

  Domain: vicorepharma.com

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

 

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At vicorepharma.com we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

 

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At vicorepharma.com, we use both first-party cookies and third-party cookies.

 

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

 

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

 

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies vicorepharma.com saves so that you can easily identify them.

 

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

 

Cookies used by third parties

On vicorepharma.com there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. vicorepharma cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. vicorepharma does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Marketing cookies is used to track visitors on the website. The intention is to show ads that are relevant and engaging to the individual user and thus be more valuable to publishers and third-party advertisers.

 • AMP_TOKEN

  Purpose: Contains a token that can be used to retrieve a unique user ID.
  Issued by: AMP
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _fbp

  Purpose: Used to store and track visits across websites.
  Issued by: Facebook
  Lifespan: 3 months

  Domain: vicorepharma.com

 • _gac_

  Purpose: Used to store and track audience reach.
  Issued by: Google Ads
  Lifespan: 90 days

  Domain: vicorepharma.com

 • _lfa

  Purpose: Used to store and track audience reach.
  Issued by: Leadfeeder
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _lfa_test_cookie_stored

  Purpose: Used to test if _lfa was stored.
  Issued by: Leadfeeder
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _clck

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Microsoft Clarity
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _clsk

  Purpose: Used to store and combine pageviews by a user into a single session recording.
  Issued by: Microsoft Clarity
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Purpose: Used to store unique visits.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjFirstSeen

  Purpose: Used to identify a new visitors’ first session.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: Session

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjid

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Purpose: Used to check if the visitor is included in the data sample defined by the site’s daily pageview limit.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjIncludedInSessionSample

  Purpose: Used to check if the visitor is included in the data sample defined by the site’s daily session limit.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjSessionUser{site_id}

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjSession{site_id}

  Purpose: A cookie that holds the current session data.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjTLDTest

  Purpose: Used to check if cookies can be loaded on the site and is removed shortly afterward.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: Session

  Domain: vicorepharma.com

General

Vicore Pharma Holding AB (“Vicore”) shall only process personal data in accordance with applicable data protection law and high industry standards.

 

Personal data.

Vicore processes personal data provided to us;
(i) by you in the day-to-day communications, or

(ii) in connection with entering into or performing an agreement or business arrangement with you, or
(iii) by a third party allowed by law or your consent.

The personal data may consist of contact and identification details and other information relevant to the situation.

 

Purpose.

Vicore process personal data for the purpose of communicating with you and to perform, manage and comply with agreements between us as well as rights and obligations which are allowed by law or applicable regulation.

 

Legal grounds.

The legal grounds for processing personal data is either;
(i) your consent which shall be considered provided when you either voluntary submit the personal data or enter into an agreement with us, or
(ii) a legitimate interest allowed under law.

 

Security

Vicore shall use adequate technical and organisational security measures to protect the personal data from loss and to safeguard against access from unauthorised persons.

Transfers of personal data may only occur;
(i) to third parties who perform services on Vicore behalf and who may only process personal data in accordance with our instructions, and may not use personal data for their own purposes; and
(ii) outside the EU/EEA only in accordance with applicable data protection laws and subject to the EU Commission’s standard contractual clauses, and
(iii) as otherwise permitted by law or your consent.

Duration.

The duration we process personal data is limited to what is reasonable for the purpose of the processing, unless otherwise required or permitted by law.

 

Rights

Vicore is the controller of the personal data processing, meaning that we are responsible for that the personal data is processed correctly and in accordance with applicable data protection laws.

Unless prevented by applicable law, regulation or agreement data subjects have the right to;
(i) know what personal data we process about them,
(ii) request that we rectify or erase inaccurate or incomplete personal data
(iii) object to specific processing of personal data, and
(iv) receive the personal data provided by them and have the personal data transferred to another party responsible for data processing.

All communications with Vicore regarding how we process personal data or exercise of any of your rights can be sent by e-mail to info@vicorepharma.com or by post to the address above.

Reports and complaints can also be directed to Datainspektionen who is the supervisory authority for our processing of personal data.