Arvoden och ersättningar

Redogörelse för ersättning till ledande befattningshavare och styrelse

Vicore Pharma ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att internationellt kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningar inom Vicore Pharma ska vara baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut att anta dessa riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor därefter. Ersättningen till ledande befattningshavare består av fast ersättning, rörlig ersättning, aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner. Om lokala förhållanden motiverar variationer i ersättningsprinciperna får sådana variationer förekomma.

Den fasta ersättningen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den fasta lönen ska ses över årligen. Rörlig ersättning som utgår kontant får uppgå till högst 40% av den årliga fasta ersättningen för VD och högst 30% av den årliga fasta ersättningen tillövriga ledande befattningshavare. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman. Pension ska, där så är möjligt, vara premiebaserad. För verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare kan premien, i de fall då premiebaserad pension är tillämplig, utgöra upp till 30 % av den fasta lönen. Styrelsen har rätt att utan hinder av ovanstående istället erbjuda andra lösningar som kostnadsmässigt är likvärdiga med ovanstående.

Mellan bolaget och verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om sex månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida ska gälla en uppsägningstid om sex månader. För övriga ledande befattningshavare ska gälla en uppsägningstid om 3-6 månader. Under uppsägningstiden ska normal lön utgå.

Ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga övriga förmåner såsom  företagshälsovård etc. Sådana övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Styrelsen har rätt att avvika från riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

 

Incitamentsprogram

Långsiktigt Incitamentsprogram 2018

Extrastämman i Vicore Pharma Holding AB den 13 augusti 2018 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (”Co-worker LTIP 2018”) och att införa ett prestationsbaserad långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter (”Board LTIP 2018”) i Vicore Pharma Holding AB. Maximalt kan 2 000 000 teckningsoptioner (Co-worker LTIP 2018) respektive 475 000 aktierätter (Board LTIP 2018) komma att tilldelas till deltagare i programmen. Ökningen av företagets aktiekapital vid fullt utnyttjande av båda incitamentsprogrammen uppgår till maximalt omkring SEK 1 237 500, vilket motsvarar en utspädning om cirka 5,5 procent vid full utspädning.

Co-worker LTIP 2018

Co-worker LTIP 2018 är ett incitamentsprogram som riktar sig till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i företaget. Enligt programmet kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas optioner (”Optioner”) som efter en treårig intjäningsperiod berättigar till förvärv av totalt högst 2 000 000 aktier i företaget, i enlighet med nedan angivna villkor.

Styrelsen i företaget anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade ledande befattningshavare och nyckelpersoner i företaget samt för att stimulera dessa personer till att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare.

Co-worker LTIP 2018 kommer att redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar”. IFRS 2 föreskriver att Optionerna ska kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden och kommer att redovisas direkt mot eget kapital. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte företagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen i enlighet med UFR 7 under intjänandeperioden.

Per den 31 december 2019 har optioner motsvarande 765 800 aktier tilldelats i Co-worker LTIP 2018.

Board LTIP 2018

Board LTIP 2018 är ett program enligt vilket deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas prestationsbaserade aktierätter (”Aktierätter”) vilka berättigar till aktier i företaget beräknat i enlighet med nedan angivna principer, dock som högst 475 000 aktier. Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av företagets aktiekurs under perioden från dagen för 13 augusti 2018 till och med dagen för årsstämman 2021.

Board LTIP 2018 riktar sig till huvudaktieägaroberoende styrelseledamöter i företaget. Huvudägarna anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera internationellt kvalificerade styrelseledamöter i företaget samt för att stimulera dessa personer till att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare.

Board LTIP 2018 kommer att redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar”. IFRS 2 föreskriver att Aktierätterna ska kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden och kommer att redovisas direkt mot eget kapital. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte företagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen i enlighet med UFR 7 under intjänandeperioden.

Vid extrastämman i Vicore Pharma Holding AB den 13 augusti, 2018, beslutades att tilldela högst 475 000 aktierätter och att därvid utfärda 475 000 teckningsoptioner. Per den 31 december 2019 har totalt 475 000 aktierätter tilldelats i Board LTIP 2018.

LTIP 2016

Den 8 januari 2016 utfärdade Vicore 570 000 teckningsoptioner till nyckelpersoner och viktigare konsulter (“LTIP 2016”).Till följd av den företrädesemission som beslutades av bolagsstämman den 13 augusti 2018 ska omräkning av teckningskurs och antal aktier per option ske i enlighet med villkoren för de utgivna teckningsoptionerna. Omräkning i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna resulterar i en omräknad teckningskurs om 10,47 kronor respektive omräknat antal aktier per option om 1,146.

Efter årsskiftet har 243 525 aktier av totalt 653 220 aktier emitterats inom ramen för incitamentsprogrammet LTIP 2016. Ökningen av bolagets aktiekapital av teckningsoptionerna uppgår till 121 762,50 SEK, vilket motsvarar en utspädning på 0,48 procent av det totala antal aktier och totalt antal röster i bolaget.

Incitamentsprogrammet LTIP 2016 förföll den 3 januari 2020 och är därmed avslutat.