Vicores företrädesemission övertecknad med 33 procent – Bolaget tillförs 82,4 MSEK

2018-10-09 | Regulatorisk

Mölndal, 9 oktober 2018 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore” eller ”Bolaget”) har slutfört den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämman den 13 augusti 2018 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden avslutades den 3 oktober och utfallet visar att 8 193 643 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 99,4 procent av Företrädesemissionen, och att det därutöver ansöktes om teckning av 2 770 796 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 33,6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen övertecknades således med 33 procent. Detta innebär att Bolaget genom Företrädesemissionen tillförs 82,4 MSEK före emissionskostnader.

Kommentar från Carl-Johan Dalsgaard, Verkställande direktör

Det är glädjande att vi nu har slutfört nyemissionen och därmed kan fokusera fullt ut på den kliniska utvecklingsplanen där vi för närvarande arbetar med utformningen av den förestående fas II-studien för C21. Det positiva utfallet i företrädesemissionen är ett tydligt tecken på att det finns ett starkt stöd för vår strategi hos våra aktieägare, vilket vi skall förvalta på bästa möjliga sätt genom den fortsatta utvecklingen av våra två projekt VP01 och VP02.”

Teckning och tilldelning

Den som på avstämningsdagen den 17 september 2018 var registrerad som aktieägare i Vicore ägde rätt att med företräde teckna nya aktier i Bolaget. För varje innehavd aktie erhölls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 10,00 SEK. Härutöver erbjöds möjligheten att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare uppgående till cirka 57,7 MSEK, motsvarande 70 procent av Företrädesemissionen.

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet som publicerades av Bolaget den 18 september 2018. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 9 oktober 2018. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 11 oktober 2018, i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Endast de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital öka med 4 120 000,96 SEK till totalt 16 480 003,84 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer öka med 8 240 002 aktier till totalt 32 960 008 aktier. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår till 25 procent av totala kapitalet och röster i Bolaget.

Handel med BTA

Handel med betald tecknad aktie (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North fram till dess att Bolaget registrerat emissionen hos Bolagsverket. Registrering beräknas ske omkring den 26 oktober 2018.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Vicore i samband med Företrädesemissionen.

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Dr. Carl-Johan Dalsgaard, VD: +46 709 759 863, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2018 kl. 08:00 CET.