Vicore stärker sin pipeline genom förvärv av nya AT2R agonister och beslutar om en apportemission om 142 054 aktier

2020-11-02

Göteborg, 2 november, 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore”), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att bolaget förvärvat ett antal nya patenträttigheter som en del i framtagandet av nya angiotensin II typ 2 receptor (AT2R) agonister.

Vicore, som utvecklar “first-in-class” oralt tillgängliga angiotensin II typ 2 receptor (AT2R) agonister, meddelar idag att bolaget förvärvat patenträttigheter som samlat utgör en pipeline av nya prekliniska AT2R agonister från HaLaCore Pharma AB (”HaLaCore”). Förvärvet kommer att stärka Vicores ansträngningar att utveckla nya, förbättrade, patentskyddade uppföljningsmolekyler till VP01 (C21). Tillgångarna i HaLaCore är baserade på arbete utfört av Professor Anders Hallberg, pionjär inom området för AT2R agonister och uppfinnare av C21.

Som ersättning för förvärvet kommer HaLaCore att erhålla en engångsbetalning om 6 MSEK, fördelat mellan cirka 3 MSEK i kontant ersättning och 142 054 nyemitterade aktier i Vicore motsvarande ca 3 MSEK, varför styrelsen idag beslutat om nyemission av motsvarande antal aktier som kommer tecknas av HaLaCore. Det inledda samarbetet med HaLaCore innebär vidare att HalaCore kommer vara berättigat till ersättning vid framtida uppnådda s.k. utvecklingsmilstolpar. Vicore har sedan tidigare ett samarbete med Emeriti Bio som syftar till att utveckla nya uppföljningsmolekyler baserade på C21 och andra läkemedelssubstanser.

Nyemissionen av aktierna sker med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt medelst apport med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2020. Antalet aktier har baserats på en aktiekurs om ca 21,1 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för aktien under de föregående fem handelsdagarna före ingåendet av avtalet. Nyemissionen innebär att antalet aktier i Vicore ökar med 142 054 aktier, från 60 418 239 till 60 560 293. Aktiekapitalet ökar med cirka 71 027 kronor, från cirka 30 209 119 SEK till cirka 30 280 146 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning om drygt 0,23 procent baserat på det totala antalet aktier i Vicore efter Nyemissionen.

“Detta är ett unikt tillfälle att expandera vår pipeline med nya läkemedelskandidater som verkar på AT2 receptorn, och vi förväntar oss att nu kunna accelerera utvecklingen av nya förbättrade molekyler med långt patentskydd i samarbete med HaLaCore och Emeriti Bio”, säger Johan Raud, CSO på Vicore Pharma.

Om angiotensin II typ 2 receptor (AT2R)

AT2R hör till den “skyddande delen” av Renin-Angiotensin Systemet (RAS). Det är väl dokumenterat i ett antal djurmodeller att aktivering av AT2R resulterar i antifibrotiska, antiinflammatoriska, antiproliferativa och vasodilaterande effekter. Vicores läkemedelskandidat VP01 har nyligen visat effekter i modeller för lungfibros och pulmonell hypertension, kardiovaskulära sjukdomar, diabetes, stroke och njursjukdom.

Om HaLaCore Pharma AB

HaLaCore Pharma AB är ett Uppsalabaserat forskningsbolag med fokus på kemi och tidig utveckling av AT2R agonister. Arbetet i HaLaCore leds av C21’s uppfinnare Professor Anders Hallberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

Informationen lämnades för offentliggörande den  2 november 2020 kl 08:00 CET.