Vicore Pharmas styrelse har beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 160 miljoner kronor för att finansiera den fortsatta utvecklingen av läkemedelsutvecklingsprogrammen VP01 och VP02

2018-11-30 | Regulatorisk

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, STORBRITANIEN, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I VICORE PHARMA HOLDING I NÅGON JURISDIKTION.

lndal, 30 november 2018 – Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore Pharma”, eller ”Bolaget”), har beslutat, under förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma, att genomföra en riktad nyemission av 9 414 706 aktier till en teckningskurs om 17 kronor per aktie. Genom nyemissionen väntas Vicore Pharma tillföras cirka 160 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts genom ett s.k. anbudsförfarande, motsvarande en rabatt om 4,3 procent jämfört med den volymvägda kursen för Vicore Pharma-aktien under de senaste fem handelsdagarna till och med den 29 november 2018.

Syftet med beslutet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka den institutionella ägarbasen i Bolaget och samtidigt på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra finansieringen av den fortsatta utvecklingen av Bolagets läkemedelsutvecklingsprogram VP01 och VP02. Emissionen riktas till ett antal utvalda svenska och internationella långsiktiga institutionella investerare samt sektorspecialistfonder, inklusive HealthCap, Nordic Cross, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder, HBM Healthcare Investments, Alfred Berg, Swedbank Robur, Eriksam Invest Aktiebolag och Unionen.

Vicore Pharma har erhållit betydande intresse från investerare av hög kvalitet. Denna finansiering är en viktig komponent för den fortsatta omvandlingen av bolaget, vilken inkluderar förvärvet av INIM Pharma, förstärkning av ledningsgrupp och styrelse samt expansion av vårt VP01-program. Tillsammans med den företrädesemissionen som genomfördes i oktober i år har vi rest cirka 242 miljoner kronor vilket gör det möjligt för oss att fortsätta att arbeta mot den plan vi fastlagt för att uppnå värdeskapande milstolpar”, säger Carl-Johan Dalsgaard, VD.

Kapitaltillskottet kommer att möjliggöra Bolagets fortsatta utveckling av läkemedelsutvecklingsprogrammen VP01 och VP02 till viktiga utvecklingspunkter. VP01 (C21) kommer att genomgå en 3-månaders fas II s.k. ”proof of concept”-studie inom idiopatisk lungfibros (IPF) som bland annat skall utvärdera lungfunktion och läkemedlets säkerhet. Bolaget kommer också att arbeta med utvecklingen av en kommersiell formulering av C21 och en pilotstudie i en andra indikation. Vidare bidrar kapitaltillskottet till att generera kliniska data i Bolagets andra program, VP02, för patienter med allvarlig IPF.

Styrelsen har samtidigt kallat till en extra bolagsstämma som ska hållas den 7 januari 2019 för att godkänna styrelsens beslut om emissionen. Kallelse framgår av separat pressmeddelande. För att kunna genomföra nyemissionen fullt ut behöver vidare den extra bolagsstämman besluta om att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital. Aktieägare representerande cirka 51,4 procent av aktierna och rösterna i Vicore Pharma, inkluderat HealthCap, Protem Wessman AB, Kjell Stenberg, Eriksam Invest Aktiebolag och Carl-Johan Dalsgaard, har förbundit sig att rösta för emissionen.

Som tidigare kommunicerats har Bolaget för avsikt att ansöka om att Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2019.

Om den riktade nyemissionen godkänns kommer det innebära att antalet aktier i Vicore Pharma ökar med 9 414 706 från 32 960 008 till 42 374 714 och att aktiekapitalet ökar med 4 707 352,954298 kronor från 16 480 004,840000 kronor till 21 187 356,794298 kronor, vilket resulterar i en utspädning för Vicore Pharmas befintliga aktieägare om cirka 22,2 procent efter emissionen.

DNB Markets, goetzpartners securities och Zonda Partners har agerat finansiella rådgivare åt Vicore Pharma. Bolaget har i samband med transaktionen anlitat Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, CEO
Mobiltelefon: +46 70 975 98 63
E-post: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com 

Hans Jeppsson, CFO
Mobiltelefon: +46 70 553 14 65  
E-post: hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 08.00.


Om Vicore Pharma

Vicore Pharma är ett svenskt särläkemedelsbolag med fokus på patienter med interstitiella lungsjukdomar och relaterade indikationer. Bolaget har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02.

VP01 syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros (”IPF”). Som en följd av förvärvet av INIM Pharma AB i augusti 2018 utökades Bolagets pipeline med VP02, vilken bygger på en ny formulerings-, och leveransväg för en befintlig immunmodulerande förening (en ”IMiD”). VP02 inriktas på IPF med avseende på både den underliggande sjukdomen och den allvarliga hosta som är associerad med IPF. C21 och IMiD utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar. Förvärvet av INIM Pharma innebar att Vicore Pharmas verksamhet utökades och att Bolagets strategiska inriktning samtidigt fokuserades till utveckling av läkemedel för behandling av ovanliga och allvarliga lungsjukdomar.

Vicore Pharmas läkemedelskandidat C21 är den första småmolekylära föreningen som är en angiotensin II-typ 2-receptor (”AT2r”) agonist. Baserat på de omfattande prekliniska studier som utförts på C21 i allmänhet och särskilt avseende dess anti-fibrotiska effekter har Vicore Pharma valt att fokusera den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten till IPF och relaterade indikationer. Baserat på C21:s säkerhetsprofil kan högre doser undersökas och Vicore Pharma kommer att ta tillfället i akt att öka exponeringen genom att identifiera nya och högre doser av C21 genom en utökad fas I-studie med start i början av 2019. Fas IIa-studien på patienter med IPF förväntas börja sex månader senare.

IMiD-programmet (VP02) har gått in i en fas för att optimera formuleringen innan lokala tolerabilitetsstudier kan påbörjas. De första kliniska studierna med VP02 förväntas starta 2020.

Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande och kopior av det får inte distribueras i eller skickas till USA, Storbritannien, Kanada, Australien eller Japan.

Värdepapperna som avses häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933. Vicore Pharma Holding AB (publ) avser inte att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA.

Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt erbjudande att förvärva värdepapper i Storbritannien. Inget prospekt har eller kommer att godkännas i Storbritannien med anledning av värdepapperna. Denna information distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). All investeringsverksamhet som detta pressmeddelande relaterar till kommer endast att vara tillgängligt för, och endast att behandlas avseende, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

Framåtblickade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt, inklusive såvitt avser utsikterna för läkemedel och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.