Vicore Pharmas förslag till styrelse inför årsstämma 2016

2016-04-13

Vicore Pharma Holding publicerar härmed förslag till styrelse som ett underlag till årsstämman som kommer att hållas den 27 april, 2016. Förslaget i sin helhet, liksom kallelse och övriga bilagor, finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.vicorepharma.com.

Vicore Pharma Holding publicerar härmed förslag till styrelse som ett underlag till årsstämman som kommer att hållas den 27 april, 2016. Förslaget i sin helhet, liksom kallelse och övriga bilagor, finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.vicorepharma.com. 

Aktieägare representerande mer än 50 procent av aktierna och rösterna i Vicore Pharma Holding har meddelat bolaget att de föreslår årsstämman att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och att ingen styrelsesuppleant ska utses för tiden fram till nästa årsstämma eller extra bolagsstämma. Som ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Kjell Stenberg, Peter Ström och Göran Wessman samt nyval av Leif Darner. Göran Wessman föreslås kvarstå som styrelseordförande.

Leif Darner är CEO och ägare av Darner Asset Management AB, ett managementkonsultföretag. Därutöver är han styrelseledamot i LKAB AB, Sverige, Flowserve Corporation, Dallas, USA, samt I-Tech AB. Leif Darner har nyligen varit divisionschef samt medlem i koncernledningen för Akzonobel N.V. Styrelsen ser Leif Darners bakgrund och kompetens med att framgångsrikt driva multinationella utvecklings- och effektiviseringsprojekt som ett tillskott i styrelsens arbete i utvecklingen av bolaget.

För frågor, vänligen kontakta:
Göran Wessman, styrelseordförande
goran.wessman@vicorepharma.com
Tel +46 (0)708 16 14 50

Kallelse med bilagor