Vicore Pharma Holding publicerar sin årsredovisning för 2016

2017-04-06 | Regulatorisk

Vi har uppnått de milstolpar vi föresatt oss under 2016. Nu fortsätter vi utvecklingen med C21 till ett framtida läkemedel för behandling av lungfibros säger Per Jansson, VD i Vicore Pharma Holding AB.

Väsentliga händelser under 2016

 • Riktad emission om 570 000 teckningsoptioner genomfördes i januari.
 • Fas I-studier påbörjades i april och slutfördes i november.
 • Leif Darner utsågs av bolagsstämman till ny styrelseledamot i april.
 • Innehavet i den finansiella tillgången I-Tech ökade med 312 500 aktier vid en nyemission i juli.
 • I augusti erhöll Vicore Pharma särläkemedelsstatus inom EU för idiopatisk lungfibros (IPF).
 • Klas Malmberg rekryterades till tjänsten som Senior Medical Adviser. Tjänsten övergick i november till Chief Medical Officer (CMO)

Väsentliga händelser efter periodens slut 

 • Ett låneavtal med Recall Capital som möjliggör extra rörelsekapital ingicks i januari 2017.
 • En Fas I tilläggsstudie med läkemedelskandidaten C21 i en riskgrupp påbörjades i januari.
 • En patentansökan för nya läkemedelsmolekyler baserade på C21 lämnades in i januari.
 • Vicore Pharma erhåller särläkemedelsstatus från amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för IPF i januari.
 • Bolagets styrelse tog den 23 februari 2017 beslut om två riktade nyemissioner, dels med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016 om två miljoner aktier och dels under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande om ytterligare 1,5 miljoner aktier, totalt om cirka 56 miljoner kronor. Båda emissionerna är nu genomförda och den senare är under registrering hos Bolagsverket.
 • C21 visar goda egenskaper på viktiga markörer i en in vitro-undersökning av lungfibros som presenterades den 8 mars.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Wessman, styrelseordförande
Tel: 0708-16 14 50 eller e-mail: gpran.wessman@vicorepharma.com

Nina Carlén, IR, Communication & Administration coordinator
Tel: 0763-90 94 04 eller e-mail: nina.carlen@vicorepharma.com 

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 08:45 CET.