Vicore offentliggör valberedningen inför årsstämman 2024

2023-10-31 | Regulatorisk

Stockholm, 31 oktober, 2023 – Vicore Pharma Holding AB (publ) ledande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), har utsett valberedningen inför årsstämman 2024. De tre största aktieägarna per den 31 augusti 2023 har erbjudits att utse en ledamot till valberedningen vardera, i enlighet med beslutet som togs på årsstämman den 11 maj 2021.

Valberedningen utgörs sålunda av Staffan Lindstrand, utsedd av HealthCap VII L.P., Jan Särlvik, utsedd av Fjärde AP-fonden samt Ivo Staijen utsedd av HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd. Därutöver ingår styrelsens ordförande Jacob Gunterberg som sammankallande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2025.

Årsstämman kommer att äga rum den 7 maj 2024. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast 8 mars 2024 via e-post till info@vicorepharma.com eller via brev till Vicore Pharma Holding AB (publ), Kornhamnstorg 53, 111 27 Stockholm. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Gunterberg, styrelseordförande
Tel: +46 70 975 10 15
E-mail: jacob.gunterberg@vicorepharma.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2023 kl. 09:00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla en ny klass av läkemedel för att stoppa sjukdomsprogress och återställa funktion. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom ovanliga lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF) och pulmonell arteriell hypertension (PAH). C21, för närvarande i en fas 2a-studie på IPF, är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. C21 har särläkemedelsstatus i USA och Europa och ett antal patentansökningar har lämnats in för ytterligare skydd av C21 fram till 2040 och framåt. Almee™ (en medicinteknisk produkt under klinisk utveckling) är en digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för att hantera den psykologiska påverkan patienter med lungfibros upplever. Inhalerad IMiD bygger på ett nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den svåra hosta som är förknippad med IPF. Med vår unika expertis inom ATRAG-biologin, utökar vi vår pipeline med nya läkemedelskandidater för en bredare variation av sjukdomar, varav vissa kan utvecklas tillsammans med en partner och vissa tas till marknaden av Vicore. 
Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.