Vicore meddelar resultat från en explorativ studie med EndoPAT®

2023-08-22

Stockholm, 22 augusti, 2023 – Vicore Pharma Holding AB (STO: VICO) (“Vicore”), ledande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), meddelar idag att studien som undersöker EndoPAT®-teknologin som ett verktyg för att bedöma effekten av C21 avseende endotelfunktion är avslutad och att data befanns vara inkonklusiva.

  • Syftet var att utvärdera användbarheten av EndoPAT®-teknologin för att undersöka farmakologisk vasodilatation
  • Resultaten var ofullständiga på grund av hög intraindividuell variabilitet

Studien[1] var en singeldos, placebokontrollerad, explorativ cross-over-studie för att jämföra C21 (en ATRAG) med placebo hos elva patienter med typ 2-diabetes. Den intra-individuella variabiliteten i EndoPAT®-mätningarna, inklusive mätningar mellan placebo och baslinjevärden avseende det primära effektmåttet, reaktiv hyperemi-index, var hög, vilket resulterade i inkonklusiva data.

EndoPAT®-teknologin är en diagnostisk metod som mäter endotelberoende reflexhyperemi efter kortvarig ocklusion av blodflödet till armen. Det är en enkel och icke-invasiv teknik som, om studien varit framgångsrik, kunnat underlätta för att jämföra effektiviteten av olika ATRAGs samt vid bedöming av akuta effekter på endotelfunktionen vid olika sjukdomar.

Carl-Johan Dalsgaard, VD i Vicore säger: “Det finns begränsad erfarenhet av EndoPAT® i interventionella prövningar och även om vi hade stora förhoppningar på den här teknologin har vi kommit fram till att den inte är användbar för att fånga de akuta läkemedelseffekter som vi såg i studien av underarmens blodflöde samt hos patienter med systemisk skleros. Detta kommer inte att ha någon påverkan för den fortsatta utvecklingen av ATRAGs”.

För ytterligare information:
Carl-Johan Dalsgaard, VD
Tel: +46 70 975 98 63
E-mail: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com
 
Optimum Strategic Communication
Mary Clark, Hana Malik, Zoe Bolt, Katie Flint
Tel: +44 20 3882 2119
vicore@optimumcomms.com
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2023 kl. 08:00 CEST.
 
Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla en ny klass av läkemedel för att stoppa sjukdomsprogress och återställa funktion. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom ovanliga lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF) och pulmonell arteriell hypertension (PAH). C21, för närvarande i en fas 2a-studie på IPF, är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. C21 har särläkemedelsstatus i USA och Europa och ett antal patentansökningar har lämnats in för ytterligare skydd av C21 fram till 2040 och framåt. Almee™ (en medicinteknisk produkt under klinisk utveckling) är en digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för att hantera den psykologiska påverkan patienter med lungfibros upplever. Inhalerad IMiD bygger på ett nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den svåra hosta som är förknippad med IPF. Med vår unika expertis inom ATRAG-biologin, utökar vi på vår pipeline med nya läkemedelskandidater för en bredare variation av sjukdomar, varav vissa kan utvecklas tillsammans med en partner och vissa tas till marknaden av Vicore.
Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.


[1] NCT05831644