Säker och väl tolererad dos av C21 etablerad i framgångsrik fas I-dosoptimeringsstudie

2019-09-06 | Regulatorisk

Göteborg, 6 september 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar läkemedel mot svåra ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att bolaget har slutfört en fas I-dosoptimeringsstudie på 54 individer med bolagets läkemedelskandidat i VP01 projektet, C21, det första läkemedlet av typen orala angiotensin II typ 2-receptor (AT2R)-agonister. Studien kunde etablera att 200 mg dagligen är säkert och utgör den högsta tolerabla dosen. Denna dos kommer att användas i de planerade fas II-studierna i idiopatisk lungfibros respektive systemisk skleros. Baserat på data för receptorbindning har Vicore dessutom funnit att denna dos resulterar i en fri plasmakoncentration av C21 som är tillräcklig för att aktivera AT2-receptorn. Utöver aktivering av AT2-receptorn, blockerar C21 tromboxan-receptorn (TP-receptorn), vilket är relevant för sjukdomar som systemisk skleros och lungfibros där aktivering av blodplättar bidrar till sjukdomen. Effekten på TP-receptorn sker vid högre koncentrationer än den på AT2-receptorn.

”Vi är glada över att vi nu har identifierat en dos av C21 som når en tillräcklig fri plasmakoncentration för att aktivera AT2-receptorn i våra kommande kliniska fas II-studier i idiopatisk lungfibros respektive systemisk skleros. Det är också spännande att vi har bekräftat verkan på både AT2- och TP-receptorn. Vi kommer att närmare undersöka den relativa betydelsen av dessa två effekter vid behandling med C21, men båda mekanismerna är relevanta för att adressera fibros och vaskulopati, vilket ger C21 en unik profil. Vi har ett nära samarbete med kliniker samt patientgrupper och vi ser fram emot att initiera våra fas II-studier senare i år”, säger Carl-Johan Dalsgaard, VD för Vicore Pharma.

    
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2019 kl. 17:30 CET.

     
Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma är ett svenskt särläkemedelsbolag med fokus på patienter med interstitiella lungsjukdomar och relaterade indikationer. Bolaget har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02.

VP01 syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros (”IPF”) samt diffus systemisk skleros (”dSSc”). VP02 bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig immunmodulerande substans (en ”IMiD”). VP02 fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar. Fas IIa-studierna inom VP01 på IPF- respektive dSSc-patienter förväntas initieras under andra halvåret 2019. VP02 går in i en fas för optimering av formuleringen innan lokala tolerabilitetsstudier kan påbörjas. De första kliniska studierna med VP02 förväntas starta 2020.

Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information se www.vicorepharma.com