Rättelse: Delårsrapport januari-mars 2023

2023-05-04 | Regulatorisk

Bilaga delårsrapport saknades i pressreleasen.

Stockholm, 4 maj 2023 – Vicore Pharma Holding AB (STO: VICO), ledande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2023.

 Viktiga händelser under första kvartalet

 • I januari avyttrade Vicore hela sitt innehav om 91 829 aktier i I-Tech AB (publ) och erhöll en intäkt om 4,6 MSEK efter transaktionskostnader.
 • I mars meddelade Vicore att bolaget tilldelats Innovation Passport status av den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) för C21 i idiopatisk lungfibros (IPF).
 • I mars meddelade Vicore att bolaget kommer presentera en uppdatering av AIR-studien (fas 2a-studien i IPF) vid ATS (American Thoracic Society) konferensen den 21 maj.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I maj meddelade Vicore att den första patienten doserats i en ”proof-of-concept”studie på endoteldysfunktion.

Finansiell översikt för perioden
1 januari—31 mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -66,1 MSEK (-93,2)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -66,3 MSEK (-93,4)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,81 SEK (-1,30)
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 mars 2023 uppgick till 183,6 MSEK (261,7 MSEK per den 31 december 2022)

Finansiell sammanställning, koncern

Belopp i MSEK jan-mar
2023
jan-mar
2022
jan-dec
2022
Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0
Rörelseresultat -66,1 -93,2 -290,7
Resultat efter skatt -66,3 -93,4 -288,4
Resultat per aktie, före/efter utspädning (SEK)[1] -0,81 -1,30 -3,99
Forsknings- och utvecklingskostnader/
rörelsekostnader (%)[2]
85,4 86,0 85,5
Eget kapital vid periodens slut 224,6 291,2 289,1
Kassaflödet från den löpande verksamheten -77,7 -47,3 -299,9
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 183,6 300,6 261,7

1 Det finns ingen utspädningseffekt för potentiella stamaktier, då resultaten för de ovan angivna perioderna har varit negativa.
2 Alternativt nyckeltal. Definieras på sidan 17 i delårsrapporten.

VD-ord
Under första kvartalet 2023 fortsatte framstegen i företagets fas 2a-studie i IPF (AIR)[1]. Fler patienter har slutfört studien vilket ger mer robusta data. De mycket lovande AIR-data som presenterades i november visade en stabilisering av sjukdom under de första 18 veckorna av C21-behandling. Vad som var ännu mer spännande, under behandlingsperioden upp till 36 veckor, var att lungfunktionen fortsatt förbättrades. Indikationer på en fortsatt positiv effekt observerades i februari och vi hoppas kunna konsolidera och verifiera denna oöverträffade effekt som är potentiellt sjukdomsmodifierande i den kommande interimsanalysen i maj. Om vi kan upprepa denna effekt i större kliniska studier kommer det att förändra hur man behandlar patienter med IPF. Studieresultaten kommer också att analyseras genom 3D-rekonstruktioner av datortomografier från screeningen för att på ett objektivt sätt kunna bekräfta baslinjen för FVC (forced vital capacity – ett mått på lungfunktion) och kvantifiera fibrosen hos högresponsiva patienter. De patienter som svarat bäst på behandlingen verkar finnas i gruppen med IPF i tidigare sjukdomsfas som har mindre etablerad terminal fibros och som därför kan återfå viss lungfunktion när fibrosutvecklingen stoppas.

Vicore genomför för närvarande långsiktiga toxikologiska studier och en läkemedelsinteraktionsstudie som förberedelse inför nästa steg i IPF, fas 2b-studien ANDAS.

Vicore har erhållit Innovation Passport status för C21 i idiopatisk lungfibros (IPF) av den brittiska läkemedelsmyndigheten, MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency). Det är ett program för särskilt stöd och vägledning under läkemedelsutvecklingen och involverar även pris- och ersättningsmyndigheten NICE. Innovation Passport status kan jämföras med FDA:s (U.S. Food and Drug Administration) breakthrough therapy status och tilldelas läkemedels-
kandidater som anses innovativa och viktiga vid livshotande och handikappande sjukdomar, såsom IPF. Syftet är att underlätta patienters tillgång till innovativa läkemedel genom att minska tid till marknad via ökat stöd från regulatoriska myndigheter och andra intressenter.

Nyligen initierade Vicore en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 1 proof-of-concept-studie[2] på 12 patienter med typ-2-diabetes-mellitus (T2DM) för att undersöka effekten av ATRAGs på endoteldysfunktion. Endotelial dysfunktion är en nyckelfaktor för organskador i samband med många sjukdomar och återställande av endotelfunktionen kan både vara terapeutiskt och fungera som en tidig effektbiomarkör vid lung-, njur-, vaskulära och flera andra sjukdomar. Studien kommer att utföras med EndoPAT®[3], en FDA-godkänd, icke-invasiv, enkel och robust teknologi för att bedöma endotelfunktionen. Denna metod kan fungera som principbevis och vägledning när det gäller att fastställa en effektiv dos vid en rad lung- och kärlsjukdomar och den har potential att förkorta tidslinjerna och minska risken i tidiga kliniska utvecklingsprogram. Resultaten från denna studie beräknas vara tillgängliga under fjärde kvartalet 2023.

Tre vetenskapliga sammandrag har blivit antagna för presentation på ATS (American Thoracic Society) internationella kongress. Professor Toby Maher från Keck School of Medicine vid University of California, kommer att ge en uppdatering av AIR-studien. Utöver detta kommer Vicore framföra en muntlig presentation av resultat från pilotstudien av den digitala terapin AlmeeTM samt en posterpresentation om utvecklingen av angiotensin II typ 2-receptoragonister (ATRAGs), en ny klass av läkemedel. Dessutom har Vicore valts ut för att ge en muntlig presentation på det ATS-sponsrade RIS-mötet (Respiratory Innovation Summit). Mötet sammanför ledande innovatörer, investerare, kliniker och intressegrupper för att skapa nya och effektiva behandlingar mot livshotande och handikappande sjukdomar i lungor och luftvägar.

COMPANION-studien[4] med AlmeeTM, en digital kognitiv beteendeterapi mot lungfibrosinducerad ångest, fortskrider och de första patienterna har slutfört studien. Patienter, vårdgivare och forskare visar stor uppskattning och stort intresse för denna stödjande behandling, vilket tyder på ett stort medicinskt behov skulle kunna tillgodoses av den digitala behandlingen.

Den första kliniska studien av den nya ATRAG-substansen C106[5] är i slutfasen och utvecklingen av ytterligare läkemedelsmolekyler, med olika indikationer i åtanke, går framåt. Portföljen med nya ATRAG-molekyler utgör både backup för sällsynta lungsjukdomar och skapar helt nya möjligheter inom andra sjukdomsområden som Vicore antingen kan driva i egen regi eller i samarbete med andra läkemedelsföretag.

Sammanfattningsvis har Vicores verksamhet utvecklats positivt under det första kvartalet. Därför vill jag ta tillfället i akt att uttrycka min tacksamhet till alla inblandade i Vicore, som gör det möjligt att uppnå vår vision, att frigöra potentialen hos ATRAGs – en ny läkemedelsklass – och att ge patienter med IPF en ny och banbrytande behandling

Carl-Johan Dalsgaard, VD

Delårsrapport, januari-mars 2023: https://vicorepharma.com/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  
Hans Jeppsson, CFO, tel: 070 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com  

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2023 kl 08:00 CET.

Om Vicore Pharma Holding AB
Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla innovativa läkemedel för svåra sjukdomar där angiotensin II typ 2-receptorn (AT2 receptorn) spelar en viktig roll. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom ovanliga lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF) och pulmonell arteriell hypertension (PAH). C21 är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. Almee™ (en medicinteknisk produkt under klinisk utveckling) är en digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för att adressera den psykologiska påverkan patienter med lungfibros upplever. Inhalerad IMiD bygger på ett nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den svåra hosta som är förknippad med IPF. Med vår unika expertis inom ATRAG-biologin, utökar vi på vår pipeline med nya läkemedelskandidater för en bredare variation av sjukdomar, varav vissa kan utvecklas tillsammans med en partner och vissa tas till marknaden av Vicore.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com

[1] NCT04533022
[2] NCT05831644
[3] Registrerat varumärke av ZOLL® Itamar®, a division of ZOLL® Medical
[4] NCT05330312
[5] NCT05427253

Vicorepharma

On vicorepharma.com, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose yourself whether you want to consent to our use of cookies.

Vicorepharma is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, see our privacy policy

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: vicorepharma.com
The cookie policy was last updated: 2023-06-29

Privacy Policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At vicorepharma.com we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At vicorepharma.com, we use both first-party cookies and third-party cookies.

 

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies vicorepharma.com saves so that you can easily identify them.

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

 

Cookies used by third parties

On vicorepharma.com there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. vicorepharma cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. vicorepharma does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

 

Cookies used on vicorepharma.com

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

General

Vicore Pharma Holding AB (“Vicore”) shall only process personal data in accordance with applicable data protection law and high industry standards.

 

Personal data.

Vicore processes personal data provided to us;
(i) by you in the day-to-day communications, or

(ii) in connection with entering into or performing an agreement or business arrangement with you, or
(iii) by a third party allowed by law or your consent.

The personal data may consist of contact and identification details and other information relevant to the situation.

 

Purpose.

Vicore process personal data for the purpose of communicating with you and to perform, manage and comply with agreements between us as well as rights and obligations which are allowed by law or applicable regulation.

 

Legal grounds.

The legal grounds for processing personal data is either;
(i) your consent which shall be considered provided when you either voluntary submit the personal data or enter into an agreement with us, or
(ii) a legitimate interest allowed under law.

 

Security

Vicore shall use adequate technical and organisational security measures to protect the personal data from loss and to safeguard against access from unauthorised persons.

Transfers of personal data may only occur;
(i) to third parties who perform services on Vicore behalf and who may only process personal data in accordance with our instructions, and may not use personal data for their own purposes; and
(ii) outside the EU/EEA only in accordance with applicable data protection laws and subject to the EU Commission’s standard contractual clauses, and
(iii) as otherwise permitted by law or your consent.

Duration.

The duration we process personal data is limited to what is reasonable for the purpose of the processing, unless otherwise required or permitted by law.

 

Rights

Vicore is the controller of the personal data processing, meaning that we are responsible for that the personal data is processed correctly and in accordance with applicable data protection laws.

Unless prevented by applicable law, regulation or agreement data subjects have the right to;
(i) know what personal data we process about them,
(ii) request that we rectify or erase inaccurate or incomplete personal data
(iii) object to specific processing of personal data, and
(iv) receive the personal data provided by them and have the personal data transferred to another party responsible for data processing.

All communications with Vicore regarding how we process personal data or exercise of any of your rights can be sent by e-mail to info@vicorepharma.com or by post to the address above.

Reports and complaints can also be directed to Datainspektionen who is the supervisory authority for our processing of personal data.