Prospekt i den pågående företrädesemissionen finns tillgängligt

2011-07-08 | Regulatorisk

Styrelsen i Mintage Scientific AB (publ) har beslutat att genomföra en emission om ca 12 mkr med företräde för bolagets befintliga aktieägare. Emissionen, som omfattar 10 402 389 aktier, sker med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 29 juni 2010. Emissionskursen är 1,15 kronor per aktie.

Styrelsen i Mintage Scientific AB (publ) har beslutat att genomföra en emission om ca 12 mkr med företräde för bolagets befintliga aktieägare. Emissionen, som omfattar 10 402 389 aktier, sker med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 29 juni 2010. Emissionskursen är 1,15 kronor per aktie.

Teckningstiden löper från och med 9 juli till den 22 juli 2010. Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare men med rätt för allmänheten att teckna.

Prospekt avseende emissionen finns nu tillgängligt på bolagets hemsida (www.mintage.se).

Erbjudandet i sammandrag 

  • Teckningstid: 9 juli till 22 juli 2011
  • Teckningskurs: 1,15 SEK
  • Avstämningsdag: 7 juli 2010. Den som på avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i Mintage Scientific erbjuds med företrädesrätt att teckna fyra (4) nya aktier för varje nio (9) på avstämningsdagen innehavda aktier.
  • Antal aktier i erbjudandet: 10 402 389 aktier.
  • Antal aktier innan emission: 23 405 376 aktier
  • Värdering: 26,9 mkr (pre-money) 

För ytterligare information, kontakta:

Mintage Scientific AB (publ), 031-78 80 560, info@mintage.se
Göran Wessman, VD Mintage Scientific AB (publ), 0708 -161 450, goran.wessman@mintage.se