Positiva resultat visar att C21 kan bli ett viktigt komplement till vacciner mot COVID-19

2020-12-21

Göteborg, 21 december 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot allvarliga lungsjukdomar, presenterar idag ytterligare positiva resultat från ATTRACT-studien, som först rapporterades den 8 december, 2020. Resultat från fortsatta analyser visar återställande av lungfunktion vid COVID-19 med bolagets läkemedelskandidat C21 och indikerar att C21 kan bli ett viktigt komplement till vacciner för att stoppa COVID-19-pandemin. En webbsändning kommer att hållas i eftermiddag kl 15:00 CET (09:00 EST).

Den fortsatt stora ökningen av COVID-19, med över 600 000 nya smittade och 10 000 dödsfall dagligen världen över, har resulterat i ett akut behov av ett säkert och effektivt oralt läkemedel som komplement till de nyligen lanserade vaccinerna.

“Det kritiska momentet vid COVID-19, som gör att sjukdomen skiljer sig från en vanlig förkylning, är spridningen till de distala luftvägarna, med andnöd och behov av syrgas som följd, säger Carl-Johan Dalsgaard, VD i Vicore Pharma. “Våra resultat visar tydligt att C21 i tillägg till kortikosteroider kan återställa lungfunktionen och normalisera gasutbytet. Ett säkert oralt läkemedel med sådana egenskaper kan bli ett viktigt komplement till vacciner för att stoppa pandemin”.

Resultatsammanfattning:

  • Effekten av C21 på syrgasbehovet ökade gradvis, och risken för att patienter behövde syrgas minskade således med 40% (p = 0,057) i slutet av 7-dagarsbehandlingen och med 57% (p = 0,014) vid dag 8 efter start av behandlingen.
     
  • Vid slutet av studien, ungefär en vecka efter sista dosen av C21, var effekten ännu tydligare med en patient i C21-gruppen som fortfarande behövde syrgas jämfört med 11 i placebogruppen en minskning med >90% (p<0,002).
  • I undergruppen av patienter som behövde syrgas (cirka 30 patienter per behandlingsgrupp), visade C21 en mer uttalad minskning av CRP (C-reaktivt protein) jämfört med placebogruppen, en effekt som var statistiskt signifikant vid den fördefinierade 10%-nivån.
  • Som rapporterades den 8 december så fanns en tydlig trend att C21 minskade behovet av respiratorbehandling. C21 tenderade även att minska dödligheten och hade en gynnsam biverkningsprofil.

Det minskade behovet av syrgas talar för att C21 stoppar virusinducerade patologiska processer i de distala luftvägarna och därigenom återställer lungfunktionen. Förbättringen utvecklades gradvis och blev mer uttalad efter behandlingsperioden, och resultaten antyder att C21 även kan förebygga de virusorsakade lungskadorna och därmed utvecklingen av COVID-19.

Webbsändning

Vicore Pharma kommer att hålla en webbsändning för att presentera utfallet från studien idag
kl. 15:00 CET (9 am EST). Sändningen är tillgänglig via länken: https://financialhearings.com/event/13570

Presentationen kommer att finnas tillgänglig innan webbsändningen på: https://vicorepharma.com/investerare/events-presentationer/                        

Studiedesign

ATTRACT (Angiotensin II Type Two Receptor Agonist COVID-19 Trial), en randomiserad dubbelblindad och placebokontrollerad studie, genomfördes på 106 inlagda patienter med diagnostiserad coronavirus SARS-CoV-2-infektion (bekräftad med PCR-test). Patienterna, som vid studiens inledning hade tecken på akut luftvägsinfektion men inte krävde respiratorvård, behandlades med 100 mg C21 (n=51) eller placebo (n=55) två gånger per dag under sju dagar i tillägg till standardbehandling (behandlande läkares val). Behandlingsgrupperna var väl balanserade avseende ålder och kön och nästan alla patienterna fick behandling med kortikosteroider.

Första substansen i sin klass

C21, den första substansen i sin klass av typen orala småmolekylära angiotensin II typ 2 receptor (AT2R)-agonister, aktiverar den skyddande delen av renin-angiotensinsystemet (RAS). C21 har visat robusta effekter i human IPF-drabbad lungvävnad, och en fas II-studie i IPF-patienter har nyligen inletts. Med tanke på att AT2R-aktivering har terapeutisk potential i ett antal ytterligare indikationer med betydande behov har Vicore intensifierat ansträngningarna att utveckla uppföljningsmolekyler med olika profiler.

Anslag från LifeArc

Vicore har erhållit anslag motsvarande ca 18.5 MSEK från den brittiska välgörenhetsorganisationen LifeArc för genomförandet av ATTRACT-studien. Läs mer om deras forskningsfond för att adressera utmaningarna med COVID-19; https://www.lifearc.org/funding/COVID-19-funding-2/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vicore Pharma Holding AB
Carl-Johan Dalsgaard, VD
T: 070 975 98 63
E: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Optimum Strategic Communications
Mary Clark, Eva Haas, Shabnam Bashir
Tel: +44 (0) 20 8148 3040
E: vicore@optimumcomms.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december  2020 kl. 08:00 CET.