Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

2022-12-30 | Regulatorisk

Stockholm, 30 december 2022 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore” eller ”bolaget”):s registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under december månad 2022.

Som tidigare meddelats beslutade bolagets styrelse den 8 december 2022 att genomföra en riktad nyemission av 10 000 000 aktier till en teckningskurs om 20,00 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillfördes Vicore 200 MSEK före emissionskostnader.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier och röster i Vicore till 81 847 979. Vidare uppgår det registrerade aktiekapitalet till 40 923 989,10 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  
Hans Jeppsson, CFO, tel: +46 70 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 december 2022, kl. 09:00 CET