Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

2020-01-31 | Regulatorisk

Göteborg, 31 januari 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ):s (”Vicore Pharma”) registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under januari månad 2020.

Antalet aktier och röster i Vicore Pharma har under januari 2020 ökat genom inlösen av teckningsoptioner inom ramen för ett teckningsoptionsprogram för nyckelmedarbetare och nyckelforskare i Vicore Pharma. Teckningsoptionerna gavs ut i januari 2016. Totalt har antalet aktier och röster ökat med 243 525.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier och röster i Vicore Pharma till 50 418 239. Vidare uppgår det registrerade aktiekapitalet till 25 209 119 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Hans Jeppsson, CFO, tel: +46 70 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020, kl. 08:00 CET.