Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

2021-03-31 | Regulatorisk

Göteborg, 31 mars 2021 – Vicore Pharma Holding AB (publ):s registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under mars månad 2021.

Som tidigare meddelats beslutade Bolagets styrelse den 9 februari 2021 att genomföra en riktad nyemission av 11 200 000 aktier till en teckningskurs om 30,00 kronor per aktie. Den riktade nyemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma den 5 mars 2021. Genom nyemissionen tillfördes Vicore Pharma cirka 336 MSEK före emissionskostnader.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier och röster i Vicore Pharma till 71 760 293. Vidare uppgår det registrerade aktiekapitalet till 35 880 146 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Hans Jeppsson, CFO, tel: +46 70 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021, kl. 09:00 CET