Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

2022-06-30 | Regulatorisk

Göteborg, 30 juni 2022 – Vicore Pharma Holding AB (publ):s registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under juni månad 2022.

Som tidigare meddelats beslutade Bolagets styrelse den 17 juni 2022 att genomföra en kvittningsemission av 87 686 aktier till en teckningskurs om cirka 34,21 kronor per aktie. Kvittningsemissionen genomfördes som en del av en milstolpesersättning till bolagets samarbetspartners Emeriti Bio AB och HaLaCore Pharma AB för start av en fas 1-studie med C106.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier och röster i Vicore Pharma till 71 847 979. Vidare uppgår det registrerade aktiekapitalet till cirka 35 923 989,15 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  
Hans Jeppsson, CFO, tel: +46 70 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2022, kl. 09:00 CET