Nya positiva forskningsresultat på diabetes-nefropati med Vicore Pharmas läkemedelskandidat C21

2017-05-03

C21 i kombination med angiotensin receptor-blockerare (ARB) ger förbättrad behandlingseffekt i djurmodell med typ 2-diabetes.  

Vicore Pharma (VICO), som utvecklar läkemedelssubstanser vilka verkar genom AT2-receptorn i renin angiotensin-systemet, meddelade i dag positiva resultat från en preklinisk studie där forskare i Indien har studerat effekterna av C21 i kombination med ARB på mekanismer i diabetes-nefropati i en djurmodell med typ 2-diabetes.

Resultaten publicerades den 1 maj, 2017 i den vetenskapliga tidskriften Biochemical and Biophysical Research Communications (BBRC).

Den oberoende studien, som gjordes av Anuradha Pandey och Anil Bhanudas Gaikwad vid Birla Institute of Technology & Science (BITS), Pilani, Indien, visar att C21 i kombination med en ARB, i detta fallet telmisartan, minskade glukos-, och lipid-, metabola störningarna samt att kombinationen även vidmakthöll njurfunktionen hos råttor med typ 2-diabetes. Sålunda gav C21 ett njurskydd som resulterade i bibehållna kreatinin nivåer i plasma utan att blodtrycket påverkades. Genom kombinationen med en ARB förstärktes även de anti-inflammatoriska och anti-apoptotiska effekterna.

Ungefär 30 procent av alla patienter med typ 2-diabetes får något slags njurpåverkan till följd av sin sjukdom. De svåraste fallen kan leda till antingen transplantation eller dialys, vilket för samhället medför stora behandlingskostnader. Även risken för hjärta/kärl-sjukdomar är tydligt märkbar, framför allt hos äldre patienter. Den vanligaste behandlingen vid sidan av glukoskontroll är olika former av blodtryckssänkare, framför allt ARB eller s k ACE-hämmare. Resultaten från den nyligen avslutade studien visar att kombinationen av C21 och ARB kan ha en ännu bättre effekt.

Forskarna konkluderar i sin studie att denna nya terapeutiska strategi bör dokumenteras ytterligare för att utveckla kombinationen för behandling av patienter med diabetes-nefropati

 “Vi har tidigare sett goda resultat med C21 i studier på diabetes-nefropati från Castoldi et al från Monza i Italien och Koulis et al från Baker Institute i Melbourne, även i kombination med ARB. De omfattande molekylärbiologiska studierna som den indiska gruppen nu genomfört och som visar att substanserna verkar genom olika mekanismer, stärker vår övertygelse att att C21 kan komma att spela en viktig roll för behandlingen av diabetesrelaterade njurskador”, kommenterade Anders Ljunggren, B.Pharm. R&D Consultant vid Vicore Pharma.

”Just diabetes är en av flera indikationer som vi länge varit intresserad av för våra läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn i renin angiotensin-systemet. Intresset för C21 bland forskare runt om i världen är stort, och just nu ingår den i studier för en rad olika indikationer vid cirka 40 universitet”, fortsatte han.

Vicore Pharma planerar nu för en klinisk IIa-studie på typ 2-diabetespatienter med njurfibros där C21 kommer att ges i kombination med en angiotensinreceptor-blockerare. Studiestart är planerad till slutet av 2017.

För att läsa hela artikeln, se följande länk:
A. Pandey, A.B. Gaikwad, Compound 21 and Telmisartan combination mitigates type 2 diabetic nephropathy through amelioration of caspase mediated apoptosis, Biochemical and Biophysical Research Communications (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.bbrc.2017.04.134  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ljunggren, Leg. Apotekare, R&D Consultant
Tel: +46 (0)706-57 95 69 eller e-post: anders.ljunggren@vicorepharma.com

Klas Malmberg, M.D., Ph.D., CMO
Tel: +46 (0)703-07 20 29 or e-mail: klas.malmberg@vicorepharma.com