MINTAGE SCIENTIFICS FÖRETRÄDESEMISSION FULLTECKNAD

2010-02-01 | Regulatorisk

Företrädesemissionen i Mintage Scientific AB (publ) är nu genomförd och blev fulltecknad. Cirka 42 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 58 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom att emissionen fulltecknades tillförs bolaget drygt 5,6 Mkr, före emissionskostnader. Noterbart är att emissionen fulltecknades, utan att Mintage Scientific på förhand tillsett en fullteckning av emissionen genom exempelvis garantiteckning.

Efter det att företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Mintage Scientific att uppgå till 16.804.032 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 840.201,60 kr.

VD Göran Wessman kommenterar:
– Det är såklart inspirerande att emissionen blev fulltecknad, utan användning av garantiteckning som är vanligt i dagens finansiella klimat. Med det kapital som vi nu tillförs kommer vi att fortsätta vårt arbete enligt plan och jag ser fram emot att tillsammans med våra medarbetare skapa framgång för Mintage Scientific. Slutligen vill jag hälsa nya aktieägare välkomna till bolaget.

2010-02-01

För ytterligare information, kontakta
Göran Wessman
VD, Mintage Scientific AB (publ)
Tel: 0708-161 450
E-post: goran.wessman@mintage.se

http://www.mintage.se/

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mintage Pressrelease 2010-02-01.pdf

Om Mintage Scientific
Mintage Scientific är ett holding- och managementbolag som leder och samordnar resurser och kompetenser i dotterbolaget Vicore Pharma AB samt i intressebolaget I-Tech AB. I intressebolaget I-Tech AB sker detta genom aktivt styrelsearbete. Verksamheten i Mintage Scientific består huvudsakligen av att, självt eller tillsammans med andra delägare, säkerställa finansiering, ledning och operationell kompetens i portföljbolagen genom att aktivt exploatera och realisera värdena samt fortsatt förvalta och förnya tillgångarna.