Mintage Scientific bokslutskommuniké

2012-04-11 | Regulatorisk

Mintage Scientific publicerar sin bokslutskommuniké för 2011.

 

Mintage Scientific bokslutskommuniké 2011 (koncern)

Fjärde kvartalet 2011  

  • Resultat efter finansiella poster blev -878 KSEK (-1 330 KSEK)
  • Rörelseresultatet blev -915 KSEK (-1 294 KSEK)

Januari-december 2011

  • Resultat efter finansiella poster blev -720 KSEK (-4 866 KSEK)
  • Rörelseresultatet blev -2 841 KSEK (-4 653 KSEK)
  • En nyemission vilket tillförde Bolaget 11 960 KSEK genomfördes under sommaren 2011
  • Antalet aktier i bolaget ökade från 23 405 379 vid årets början till 33 807 765 vid årets slut
  • Intressebolaget I-Tech genomförde en nyemission om 15 MSEK i mars 2011. I och med detta tillkom två nya delägare; ALMI Invest Västsverige AB samt Aquamarine Ltd

Efter rapportperiodens utgång

  • Intressebolaget I-Tech genomförde en nyemission om ca 8 300 KSEK i februari 2012. Mintage Scientific deltog med 2 100 KSEK 

VD Göran Wessman kommenterar
De två kärninnehaven i Mintage Scientific är I-Tech (31 % ägarandel den 31 dec, 2011) och det helägda dotterbolaget Vicore Pharma. De har under lång tid och efter omfattande F&U insatser  utvecklat sina respektive teknologier så långt att de har kunnat etablera samarbeten med industriella partners på olika nivåer i värdekedjan och kan förväntas fortsatt bli finansierade på kommersiella villkor.

Utvecklingen har också under 2011 varit positiv för båda innehaven. I I-Techs fall genom fortsatt och fördjupat samarbeten med leverantörer samt viktiga kontakter och samarbeten med marina färgföretag och rederier. Intresset för Selektope® som ersättning till koppar som påväxtbeskyddande medel i bottenfärger drivs också av höga kopparpriser och att I-Tech har slutfört sitt registreringsarbete vad avser kompletterande frågor från den brittiska kemikaliemyndigheten HSE i England. 

I Vicore Pharmas fall har det upparbetade kunskapsvärdet blivit alltmer känt genom ett antal publikationer i vetenskaplig press och presentationer på kongresser och symposier världen över. Parallellt pågår fortsatt vetenskapligt prekliniskt arbete på ett antal institutioner samt  på kontraktsbasis de regulatoriskt tvingande studierna inför fas 1 .  

Jag vill också tacka alla delägare för visat intresse och förtroende, bl.a. genom upprepade insatser i samband med nyemissionerna sedan starten av bolaget i sin nuvarande form i oktober 2009.

Parallellt pågår fortsatt vetenskapligt prekliniskt arbete på ett antal institutioner samt  på kontraktsbasis de regulatoriskt tvingande studierna inför fas 1 .  

Jag vill också tacka alla delägare för visat intresse och förtroende, bl.a. genom upprepade insatser i samband med nyemissionerna sedan starten av bolaget i sin nuvarande form i oktober 2009.  

Mintage Scientific AB (publ)
Mintage Scientific är ett holding- och managementbolag som förvärvar och förädlar projekt inom ”life- science” och ”clean-tech”-området. Bolaget bistår med såväl finansiering som ledning och operationell kompetens. Mintage Scientific ska ta tillvara upparbetade värden i portföljbolagen genom att aktivt exploatera och realisera värdena samt fortsatt förvalta och förnya tillgångarna. I samband med avyttring ska såväl aktieägarnas legitima rätt till utdelning som fortsatt kapitalbehov i återstående projekt beaktas.

Mintage Scientific har idag två innehav, intressebolaget I-Tech (31% ägarandel den 31 dec, 2011) och dotterbolaget Vicore Pharma (100% ägarandel den 31 dec, 2011).

 I-Tech har patenterat och registrerat en biocid att användas i marina bottenfärger för att förhindra påväxt av havstulpaner.

Vicore Pharma utvecklar en grupp läkemedels-substanser med verkan på en receptor inom Renin Angiotensin Systemet (RAS) som bland annat reglerar inflammatoriska reaktioner och stimulerar vävnadsregeneration.

Fjärde kvartalet 2011
Resultat efter finansiella poster blev -878 KSEK. Moderbolaget resultat efter finansiella poster uppgick till -90 KSEK.

Helåret 2011
Koncernresultat efter finansiella poster uppgick till -720 KSEK. En nyemission i I-Tech påverkade andelsvärdet på koncernnivå med 2 254 KSEK. Årets resultat har belastats med 1 357 KSEK vilket utgör Mintage andel av intressebolaget I-Techs förlust. Moderbolagets resultat efter finansiella poster är -208 KSEK.

Mintage Scientific tecknade sig för 463 415 aktier vid nyemissionen i I-Tech i mars 2011.

I juni förvärvade Mintage Scientific 650 000 aktier från Holdingbolaget vid Göteborgs Universitet vid dennes avyttrande av större delen av sitt innehav i I-Tech.

I augusti genomfördes en nyemission i Mintage Scientific. Emissionen blev fulltecknad och tillförde Bolaget ca 11 960 KSEK.

Per Carendi utsågs till styrelseledamot i Mintage Scientific vid årsstämman 2011.

Medarbetare
Antalet medarbetare i moderbolaget uppgick till 3 personer den 31 december, 2011. Intressebolaget I-Tech hade 3 anställda och dotterbolaget Vicore Pharma ingen anställd.

Aktien
Vid årsskiftet uppgick antalet aktieägare till ca 700 och totala antalet aktier till 33 807 765 i Mintage Scientific.

Vicore Pharma AB
Vicore Pharma innehar och utvecklar en grupp patenterade läkemedelssubstanser som i framtiden kan erbjuda behandling för flera akuta och kroniska sjukdomstillstånd där det idag saknas läkemedel som ger tillfreds-ställande behandlingsresultat. Bolagets första läkemedelskandidat, kallad Compound 21 (C21) utlöser en antiinflammatorisk och vävnadsregenerativ reaktion genom stimulering av AT2 receptorn inom Renin-Angiotensin Systemet. Efter de senaste årens prekliniska försök kan man på goda grunder nu förutse att effekten på människa blir att substanserna underlättar kroppens eget läkningsarbete vid en rad olika organskador som exempelvis uppkommer som resultat av högt blodtryck, diabetes och andra livsstils- och åldersrelaterade sjukdomstillstånd eller autoimmuna sjukdomsprocesser. Den vävnadsgenerativa effekten som dokumenterats kan förväntas stödja läkningsprocesser också efter trauman

Vid en tillbakablick på helåret 2011 kan det på  konstateras att Vicore Pharmas läkemedelskoncept baserat på stimulering av AT2 receptorn ytterligare har stärkts vetenskapligt. Flera publikationer med positiva resultat för konceptet har publicerats i välmeriterade vetenskapliga tidskrifter. Det utbredda intresset för konceptet och för Vicore Pharmas läkemedelskandidat har också sipprat igenom till läkemedelsföretag som seriöst efterfrågar ytterligare information kring substanserna. Fas I studier planeras för senare delen av 2012 villkorat av att finansiering föreligger.

I-Tech AB
Påväxt(”fouling”) av framför allt havstulpan på båt och fartygsskrov utgör ett stort problem inom sjöfarten  med höga kostnader och olägenheter för den marina industrin och  för fritidsbåtsägare. I-Tech har utvecklat Selektope® som en antifouling teknologi baserad på medetomidin. Bolaget har patenterat biociden medetomidin som påväxthämmande medel. Selektope® verkar redan vid doser om några promillen del av den kopparmängden som krävs för att få en motsvarande antifouling effekt. Selektope® i dessa låga koncentrationer förväntas bli godkänd som ekologiskt acceptabelt av kemikaliemyndigheterna som ansvarar för BPD (Biocidal Products Directive).

Under 2011 har verksamheten i I-Tech utvecklats väl och fått många bevis på att marknaden nu är mogen för den nya teknologi som bolaget representerar. Som exempel kan nämnas att de flesta större färgföretag med ett marint färgsortiment har tagit till sig Selektope och startat omfattande test- och utvecklingsarbete av sina färger i kombination med Selektope. Vissa av dessa arbeten omfattar målning av såväl fritidsbåtar som större tonnage i reguljär användning och trafik.  Detta skapar i sin tur kontaktytor med slutanvändare såsom företrädare för fritidsbåtsägare, rederier, dess intresseföreningar och allmänheten i form av politiska organ.

Det regulatoriska arbetet har ytterligare accelererats under 2011. Godkännanden för användning av Selektope i bottenfärger har erhållits för Sydkorea och för Japan. För Japan är den totala tillåtna mängden per år begränsad till ett ton Selektope i avvaktan på ytterligare en biologisk studie som måste genomföras i landet. Denna är initierad efter rapportperioden.  För EU registrering enligt det europeiska biociddirektivet och för Kina som är den största marknaden för antifoulingfärger förväntas godkännanden under 2012.

Efter rapportperiodens utgång
I februari 2012 genomfördes en nyemission i I-Tech. Emissionen var riktad till företagets nuvarande aktieägare och inbringade totalt 8 300 KSEK varav Mintage Scientific bidrog med 2 100 KSEK.

Årsstämma 2012
Årsstämma 2012 äger rum den 19 juni Göteborg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Mintage Scientifics hemsida senast vecka 20.  

Redovisningsprinciper
Denna redovisning har följt normerna i BFNAR 2007:1 (frivillig delårsrapportering). Denna redovisning har ej granskats av revisor.  

Kontakt
Göran Wessman, VD, 0708-161 450, goran.wessman@mintage.se
Per Jansson, vVD, 0709-174 746, per.jansson@mintage.se       

Mintage Scientific AB
Haraldsgatan 5
413 14 Göteborg
Tel: 031-788 05 60
Org.nr: 556680-3804
www.mintage.se info@mintage.se

Kalender 2012
19 juni Årsstämma

 

Göteborg den 11 april, 2012

Mintage Scientific AB (publ) Styrelsen