Kommuniké från extra bolagsstämma den 13 augusti 2018

2018-08-13 | Regulatorisk

Årsstämma har idag hållits i Vicore Pharma Holding AB (publ), varvid stämman huvudsakligen beslutade om följande.

Beslut om utdelning av aktier i I-Tech AB (publ)

Beslutades att dela ut 1 983 563 aktier i I-Tech AB (publ). Sakutdelning lämnas med en aktie i I-Tech AB (publ) för åtta innehavda aktier i Vicore Pharma Holding AB (publ). Baserat på aktiernas bokförda värde i Bolagets kvartalsrapport per den 31 mars 2018 motsvarar den föreslagna utdelningen omkring 0,77 kronor per aktie och totalt omkring 12 189 492 kronor. De aktieägare vars innehav per avstämningsdagen inte är jämnt delbart med åtta ska erhålla rätt till en andel av en aktie i I-Tech enligt följande. Varje överskjutande andel ska berättiga till en åttondels aktie i I-Tech. Samtliga sådana andelar av aktier i I-Tech ska sammanläggas till hela aktier vilka därefter ska säljas av Bolaget i marknaden. Likviden, utan avdrag för courtage, ska utbetalas till berättigade aktieägare.  

Mot bakgrund av att Bolagets gällande lockup-åtagande avseende aktierna i I-Tech alltjämt ska gälla när aktierna delas ut till Bolagets aktieägare beslutades att genom ett emissionsinstitut tillse att det vidtas tekniska åtgärder hos Euroclear som förhindrar att de som erhåller aktier i I-Tech kan överlåta aktierna före den 28 maj 2019, samt att Euroclear bemyndigas lämna ut de uppgifter om Bolagets aktieägares avstämningskonto som erfordras för att emissionsinstitutet ska kunna vidta nyssnämnda tekniska åtgärder.

Som avstämningsdag för sakutdelningen beslutades den 17 augusti 2018. Aktierna i I-Tech beräknas vara utbokade på vp-konton och depåer den 24 augusti 2018.

Beslut om apportemission med anledning av förvärv av INIM Pharma AB

Beslutades att Bolagets aktiekapital ska öka med cirka 4 425 750,96 kronor genom nyemission av 8 851 502 aktier. Teckningskursen vid teckning av varje aktie ska vara 8 kronor per aktie genom apport av samtliga aktier i INIM Pharma AB, org. nr 559156-8471 (”INIM Pharma”). Överkursen för de nya aktierna ska tillföras överkursfonden. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktierna endast kunna tecknas av aktieägarna i INIM Pharma (pro rata i förhållande till deras ägarandel i INIM Pharma). Aktieteckning ska ske under perioden fr.o.m. 18 augusti 2018 t.o.m. 24 augusti 2018.

Betalning för aktier som tecknats ska erläggas senast den 24 augusti 2018 genom att apportegendomen, bestående av samtliga aktier i INIM Pharma, tillförs Bolaget.

Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga tiden för när teckning och betalning ska ske.

De nya aktierna ska berättiga till andel i Bolagets vinst från och med den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket.

Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar och utgör ett bedömt marknadsvärde.

Beslut om att anta ny bolagsordning

Gränserna för antalet styrelseledamöter i bolagsordningen ändrades till att bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter.

Beslut om företrädesemission

Beslutades att genomföra en företrädesemission av högst 8 240 002 aktier vilket innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst ca 4 120 000,96 kronor. Teckningskursen ska vara 10 kronor per aktie.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt till att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid varje aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för var tredje befintliga aktie som innehas (primär teckningsrätt). För varje på avstämningsdagen innehavd aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar således till teckning av en (1) ny aktie.

Endast aktieägare införda i aktieboken per den 17 september 2018 ska anses vara berättigade att med företrädesrätt teckna de nyemitterade aktierna (avstämningsdag).

Aktieteckning ska ske under perioden fr.o.m. 19 september 2018 t.o.m. 3 oktober 2018. Aktieägare ska ha rätt att sälja sin primära teckningsrätt, till såväl befintliga aktieägare som tredje man. Handel med teckningsrätter sker vid Nasdaq First North Stockholm under en begränsad tid, fr.o.m. 19 september 2018 t.o.m. 1 oktober 2018. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 1 oktober 2018 eller användas för teckning av aktier senast 3 oktober 2018 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde. Vid försäljning av teckningsrätten övergår rätten att teckna aktie i företrädesemission till teckningsrättens nya innehavare.

Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter som ansökt om att teckna ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier samt i andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter.

Styrelsen ska ges rätten att förlänga tiden för vilken teckning och betalning ska ske. Styrelsen ska även ges rätten att förlänga tiden för handel med teckningsrätten enligt (vii) ovan.

De nya aktierna ska berättiga till andel i Bolagets vinst från och med den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket

Sammantaget omfattas företrädesemissionen till cirka 61,4 procent av teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar. 

Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Beslutades att införa incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner om totalt högst 2 000 000 teckningsoptioner varigenom Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst cirka 999 999,99 kronor.

För ytterligare information om villkoren för incitamentsprogrammet hänvisas till Bolagets hemsida; www.vicorepharma.com

Beslut om instruktion för valberedning

Beslutades att inrätta en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare den 30 september 2018 ska äga rätt att utse varsin ledamot i valberedning. Närstående till aktieägare, såsom detta begrepp är definierat i aktiebolagslagen 21 kap. 1 §, ska inkluderas i bedömningen av vilka som utgör de tre största aktieägarna. Ingen av de tre personer som härvid utses till ledamot i valberedningen ska vara ledamot i Bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande som tillika ska vara sammankallande.

Styrelseledamöter
Beslutades att utse Hans Schikan och Jacob Gunterberg till nya styrelseledamöter i Vicore Pharma Holding AB (publ) och att respektive arvode ska uppgå till 85 000 kr intill nästa års ordinarie årsstämma.

Beslut om införande av ett prestationsbaserad långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter

Beslutades att tilldela högst 475 000 aktierätter och att därvid utfärda 475 000 teckningsoptioner. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst cirka 250 000 kronor. Tilldelning beslutades enligt följande:

Leif Darner                              125 000

Hans Schikan                         125 000

Maarten Kraan                       125 000

Peter Ström                             50 000

Sara Malcus                             50 000

För ytterligare information om villkoren för incitamentsprogrammet hänvisas till Bolagets hemsida; www.vicorepharma.com


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Leif Darner, Styrelseordförande
Tel: 070 579 04 62 eller e-mail: leif.darner@vicorepharma.com

Per Jansson, VD
Tel: 070 917 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 august kl 19:00.