Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

2022-05-11 | Regulatorisk

Vid årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) den 11 maj 2022 fattades följande beslut.

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2021 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per 31 december 2021. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2021 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Jacob Gunterberg,
Heidi Hunter, Maarten Kraan, Sara Malcus och Hans Schikan till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Jacob Gunterberg. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget EY AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade vidare om styrelsearvode, inklusive ett utökat arvode villkorat av att styrelseledamöterna förvärvar aktier i Vicore Pharma, i enlighet med valberedningens förslag. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär i korthet att ersättningar inom Vicore Pharma ska vara baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet, och bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Styrelsen har gjort en översyn av beskrivningen av bolaget i ersättningsriktlinjerna och gjort en mindre redaktionell ändring. Inga betydande förändringar har gjorts i riktlinjerna jämfört med tidigare antagna riktlinjer.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier motsvarande högst 20 procent av antalet utestående aktier och röster vid tidpunkten för årsstämman.

VD presentation till årsstämman 2022: https://tv.streamfabriken.com/vicore-pharma-inspelning-2022

Göteborg den 11 maj 2022
Vicore Pharma Holding AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalsgaard, CEO
Telefon: +46 70 975 98 63
E-post: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com 

Hans Jeppsson, CFO
Telefon: +46 70 553 14 65  
E-post: hans.jeppsson@vicorepharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2022 kl. 10:30 CEST.