Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

2023-05-11 | Regulatorisk

Vid årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) den 11 maj 2023 fattades följande beslut.

Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2022 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per 31 december 2022. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2022 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Jacob Gunterberg,
Heidi Hunter, Maarten Kraan och Hans Schikan samt nyval av Michael Buschle och Elisabeth Björk till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Jacob Gunterberg. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget EY AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst 20 procent av antalet utestående aktier och röster vid tidpunkten för årsstämman.

Införande av ett aktiebaserat incitamentsprogram för styrelseledamöterna

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om införande av ett aktiebaserat incitamentsprogram för styrelseledamöterna i bolaget omfattande högst 120 000 aktierätter. Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att emittera högst 120 000 teckningsoptioner för att, vid slutet av programmet, kunna tillförsäkra leverans av aktier till deltagarna.

Införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner baserat på årliga tilldelningar av optioner. Det totala antalet optioner som kan tilldelas deltagarna uppgår till högst 5 000 000. Det beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 5 000 000 teckningsoptioner för att tillförsäkra leverans av aktier till deltagarna samt, om det är nödvändigt, relaterade kostnader för sociala avgifter.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ändra bolagsordningen, dels så att poströstning och fullmaktsinsamling inför bolagsstämma möjliggörs, dels så att styrelsens säte flyttas från Göteborg till Stockholm.

Stockholm den 11 maj 2023
Vicore Pharma Holding AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalsgaard, CEO
Telefon: +46 70 975 98 63
E-post: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com 

Hans Jeppsson, CFO
Telefon: +46 70 553 14 65
E-post: hans.jeppsson@vicorepharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 18:45 CEST.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla innovativa läkemedel för svåra sjukdomar där angiotensin II typ 2-receptorn (AT2 receptorn) spelar en viktig roll. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom ovanliga lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF) och pulmonell arteriell hypertension (PAH). C21 är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. Almee™ (en medicinteknisk produkt under klinisk utveckling) är en digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för att adressera den psykologiska påverkan patienter med lungfibros upplever. Inhalerad IMiD bygger på ett nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den svåra hosta som är förknippad med IPF. Med vår unika expertis inom ATRAG-biologin, utökar vi på vår pipeline med nya läkemedelskandidater för en bredare variation av sjukdomar, varav vissa kan utvecklas tillsammans med en partner och vissa tas till marknaden av Vicore.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.