Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

2021-05-11 | Regulatorisk

Vid årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) den 11 maj 2021 fattades följande beslut.

Fastställande av räkenskaperna för 2020 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2020 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per 31 december 2020. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2020 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Jacob Gunterberg,
Heidi Hunter, Maarten Kraan, Sara Malcus, Hans Schikan och Michael Wolff Jensen till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Michael Wolff Jensen. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget EY AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning. Principerna innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per 31 augusti.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär i korthet att ersättningar inom Vicore Pharma ska vara baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet, och bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Emissionsbemyndigande

Förslaget till emissionsbemyndigande godkändes inte av årsstämman.  

Införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter omfattande högst 73 000 aktierätter. Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att emittera högst 73 000 teckningsoptioner för att, vid slutet av programmet, kunna tillförsäkra leverans av aktier till deltagarna.

Införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner baserat på årliga tilldelningar av optioner. Det totala antalet optioner som kan tilldelas deltagarna uppgår till högst 3 000 000. Det beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 3 000 000 teckningsoptioner för att tillförsäkra leverans av aktier till deltagarna samt, om det är nödvändigt, relaterade kostnader för sociala avgifter.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ändra bolagsordningen, dels så att gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ändras.

Göteborg den 11 maj 2021
Vicore Pharma Holding AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalsgaard, CEO
Telefon: +46 70 975 98 63
E-post: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com 

Hans Jeppsson, CFO
Telefon: +46 70 553 14 65  
E-post: hans.jeppsson@vicorepharma.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 11:30 CEST.