Kommuniké från årsstämma den 13 juni 2018

2018-06-13 | Regulatorisk

Årsstämma har idag hållits i Vicore Pharma Holding AB (publ), varvid stämman huvudsakligen beslutade om följande.

Räkenskaper och ansvarsfrihet

Beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017. Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan,om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Bolagsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017 och att således samtliga stående vinstmedel (116 611 822 kronor) ska balanseras i ny räkning. 

Styrelseledamöter
Beslutades att utse sex styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Till styrelsens ledamöter valdes Göran Wessman (omval), Peter Ström (omval), Kjell Stenberg (omval), Leif Darner (omval), Maarten Kraan (nyval) och Sara Malcus (nyval). 

Styrelseordförande
Leif Darner omvaldes till styrelsens ordförande. 

Arvoden
Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kr till styrelsens ordförande samt vardera 100 000 kr till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget.  

Revisor
Till revisor omvaldes fram till nästa årsstämma revisionsfirman Ernst & Young AB (EY). EY meddelade att Stefan Kylebäck utsetts till huvudansvarig revisor. 

Ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra genomförande av nyemissioner beslutades att ändra gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor. Antal aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.vicorepharma.com).

Godkännande av styrelsens förslag om bemyndigande om nyemissioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som skall kunna emitteras respektive antalet aktier som skall kunna tecknas genom konvertering av skuldebrev får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet i bolaget, baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.vicorepharma.com).

Godkännande av styrelsens förslag om beslut om utgivande av teckningsoptioner
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om att emittera högst 150 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna tillkommer följande nyckelpersoner i bolaget:

Johanna Gräns 50 000
Christine Johansson 37 500
Hans Jeppsson 37 500
Dan Isaksson 25 000

Teckningsoptionerna utges mot ett vederlag om 0,46 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar marknadsvärdet bedömt enligt Black & Scholes värderingsmodell. Betalning om 0,46 kronor per tecknad teckningsoption ska erläggas med kontanta medel senast den 29 juni 2018. Styrelsen ska dock äga rätt att senarelägga sista dag för betalning.

Teckningskursen per aktie ska uppgå till 40 kronor per aktie. Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier i Bolaget under perioden från och med den 29 juni 2021 till och med den 29 juni 2022.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av 1 aktie i Bolaget med ett kvotvärde om cirka 0,50 krona, innebärande att aktiekapitalet kan ökas från 7 934 251,92 kronor till högst 8 009 251,92 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna genom teckning av högst 150 000 nya aktier.

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.vicorepharma.com).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Leif Darner, Styrelseordförande
Tel: 070 579 04 62 eller e-mail: leif.darner@vicorepharma.com

Per Jansson, VD
Tel: 070 917 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2018 kl 18:15.

Vicorepharma

On vicorepharma.com, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose yourself whether you want to consent to our use of cookies.

Vicorepharma is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, see our privacy policy

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: vicorepharma.com
The cookie policy was last updated: 2023-06-29

Privacy Policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At vicorepharma.com we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At vicorepharma.com, we use both first-party cookies and third-party cookies.

 

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies vicorepharma.com saves so that you can easily identify them.

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

 

Cookies used by third parties

On vicorepharma.com there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. vicorepharma cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. vicorepharma does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

 

Cookies used on vicorepharma.com

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

General

Vicore Pharma Holding AB (“Vicore”) shall only process personal data in accordance with applicable data protection law and high industry standards.

 

Personal data.

Vicore processes personal data provided to us;
(i) by you in the day-to-day communications, or

(ii) in connection with entering into or performing an agreement or business arrangement with you, or
(iii) by a third party allowed by law or your consent.

The personal data may consist of contact and identification details and other information relevant to the situation.

 

Purpose.

Vicore process personal data for the purpose of communicating with you and to perform, manage and comply with agreements between us as well as rights and obligations which are allowed by law or applicable regulation.

 

Legal grounds.

The legal grounds for processing personal data is either;
(i) your consent which shall be considered provided when you either voluntary submit the personal data or enter into an agreement with us, or
(ii) a legitimate interest allowed under law.

 

Security

Vicore shall use adequate technical and organisational security measures to protect the personal data from loss and to safeguard against access from unauthorised persons.

Transfers of personal data may only occur;
(i) to third parties who perform services on Vicore behalf and who may only process personal data in accordance with our instructions, and may not use personal data for their own purposes; and
(ii) outside the EU/EEA only in accordance with applicable data protection laws and subject to the EU Commission’s standard contractual clauses, and
(iii) as otherwise permitted by law or your consent.

Duration.

The duration we process personal data is limited to what is reasonable for the purpose of the processing, unless otherwise required or permitted by law.

 

Rights

Vicore is the controller of the personal data processing, meaning that we are responsible for that the personal data is processed correctly and in accordance with applicable data protection laws.

Unless prevented by applicable law, regulation or agreement data subjects have the right to;
(i) know what personal data we process about them,
(ii) request that we rectify or erase inaccurate or incomplete personal data
(iii) object to specific processing of personal data, and
(iv) receive the personal data provided by them and have the personal data transferred to another party responsible for data processing.

All communications with Vicore regarding how we process personal data or exercise of any of your rights can be sent by e-mail to info@vicorepharma.com or by post to the address above.

Reports and complaints can also be directed to Datainspektionen who is the supervisory authority for our processing of personal data.