Kallelse till extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

2018-11-30 | Regulatorisk

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org. nr 556680-3804 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 7 januari 2019 kl. 14.00 vid Bolagets lokaler på c/o Astra Zeneca, Paul G Nordström Center, Pepparedsleden 5, 431 83 Mölndal. Registrering startar kl. 13.30.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid bolagstämman, ska

dels        vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 31 december 2018 (vänligen notera att då avstämningsdagen är nyårsafton måste aktieägare vara införd i aktieboken redan fredagen den 28 december 2018),

dels         anmäla sig skriftligen till Bolaget, att. Nina Carlén, c/o Bioventurehub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal, eller via e-post nina.carlen@vicorepharma.com, senast onsdagen den 2 januari 2019.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ombud, och/eller biträde (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid bolagsstämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB måndagen den 31 december 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, www.vicorepharma.com. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman insändas per brev till Vicore Pharma Holding AB.

Förslag till dagordning

1)       Stämmans öppnande

2)       Val av ordförande vid stämman

3)       Upprättande och godkännande av röstlängd

4)       Val av en eller två justeringsmän

5)       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6)       Godkännande av dagordning

7)       Beslut om ändring av bolagsordningen

8)       Godkännande av styrelsens beslut att emittera aktier

9)       Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor till lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse: ”Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.”

Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000. Bolagsordningen § 5 får därmed följande lydelse: ”Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.”

För att möjliggöra att Bolaget, utöver Mölndal, ska kunna hålla bolagsstämma i Stockholm eller Göteborg, föreslår styrelsen vidare att bolagsordningen § 10 ändras. Ändringarna av § 10 består i att rubriken ”Ärenden på årsstämman” ändras till ”Bolagsstämma” samt att följande tillägg görs till befintlig bestämmelse § 10 i bolagsordningen: ”Bolagsstämma ska hållas i Mölndal, Stockholm eller Göteborg.”

Utöver ovan ändringar föreslår styrelsen ett antal redaktionella ändringar, bestående i bland annat anpassningar enligt aktiebolagslagen i bolagsordningen § 8 och § 9, samt en uppdaterad lagreferens i bolagsordningen § 12.

Punkt 8 – Godkännande av styrelsens beslut att emittera aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 30 november 2018 att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 4 707 352,954298 kronor genom riktad nyemission av högst 9 414 706 nya aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. Rätt att teckna de nya aktierna i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal institutionella investerare, vilka har identifierats genom ett så kallat private placementförfarande. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkerställa det kapitalbehov som Bolaget har för verksamheten samt för att bredda ägandet i Bolaget med institutionella investerare. Teckningskursen ska vara 17 kronor per aktie. Grunden för emissionskursen utgörs av ett pris som fastställts genom private placementförfarandet.

Teckning av och betalning för de nyemitterade aktierna ska ske senast den 4 december 2018. Teckning ska ske på särskild teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och betalningstiden. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats. Styrelsen eller den styrelsen utser ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten.

För att emissionen ska kunna genomföras fullt ut förutsätter detta att stämman även beslutar att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag under punkt 7.

Övrig information

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 32 960 008. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna 7 och 8 ovan erfordrar att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut

Fullständiga förslag till beslut samt de övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, inklusive förslag till ny bolagsordning, hålls tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida, www.vicorepharma.com, från och med den 17 december 2018.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.  

Mölndal i november 2018

Vicore Pharma Holding AB (publ)

Styrelsen 

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 08.15 CET

Vicorepharma

On vicorepharma.com, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose yourself whether you want to consent to our use of cookies.

Vicorepharma is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, see our privacy policy

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: vicorepharma.com
The cookie policy was last updated: 2023-06-29

Privacy Policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At vicorepharma.com we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At vicorepharma.com, we use both first-party cookies and third-party cookies.

 

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies vicorepharma.com saves so that you can easily identify them.

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

 

Cookies used by third parties

On vicorepharma.com there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. vicorepharma cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. vicorepharma does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

 

Cookies used on vicorepharma.com

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

General

Vicore Pharma Holding AB (“Vicore”) shall only process personal data in accordance with applicable data protection law and high industry standards.

 

Personal data.

Vicore processes personal data provided to us;
(i) by you in the day-to-day communications, or

(ii) in connection with entering into or performing an agreement or business arrangement with you, or
(iii) by a third party allowed by law or your consent.

The personal data may consist of contact and identification details and other information relevant to the situation.

 

Purpose.

Vicore process personal data for the purpose of communicating with you and to perform, manage and comply with agreements between us as well as rights and obligations which are allowed by law or applicable regulation.

 

Legal grounds.

The legal grounds for processing personal data is either;
(i) your consent which shall be considered provided when you either voluntary submit the personal data or enter into an agreement with us, or
(ii) a legitimate interest allowed under law.

 

Security

Vicore shall use adequate technical and organisational security measures to protect the personal data from loss and to safeguard against access from unauthorised persons.

Transfers of personal data may only occur;
(i) to third parties who perform services on Vicore behalf and who may only process personal data in accordance with our instructions, and may not use personal data for their own purposes; and
(ii) outside the EU/EEA only in accordance with applicable data protection laws and subject to the EU Commission’s standard contractual clauses, and
(iii) as otherwise permitted by law or your consent.

Duration.

The duration we process personal data is limited to what is reasonable for the purpose of the processing, unless otherwise required or permitted by law.

 

Rights

Vicore is the controller of the personal data processing, meaning that we are responsible for that the personal data is processed correctly and in accordance with applicable data protection laws.

Unless prevented by applicable law, regulation or agreement data subjects have the right to;
(i) know what personal data we process about them,
(ii) request that we rectify or erase inaccurate or incomplete personal data
(iii) object to specific processing of personal data, and
(iv) receive the personal data provided by them and have the personal data transferred to another party responsible for data processing.

All communications with Vicore regarding how we process personal data or exercise of any of your rights can be sent by e-mail to info@vicorepharma.com or by post to the address above.

Reports and complaints can also be directed to Datainspektionen who is the supervisory authority for our processing of personal data.