Kallelse till årsstämma i Mintage Scientific AB (publ)

2013-05-23 | Regulatorisk

Aktieägarna i Mintage Scientific AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni 2013 kl 15.00 i bolagets lokaler på Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg.

Aktieägarna i Mintage Scientific AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni 2013 kl 15.00 i bolagets lokaler på Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 juni 2013, dels senast klockan 12.00 den 24 juni 2013 anmäla sig skriftligen till Mintage Scientific AB, att. Nina Carlén, Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg, eller via telefon 031-78 80 560, eller via e-post nina.carlen@mintage.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 21 juni 2013, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.mintage.se. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Mintage Scientific AB.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande.
2. Val av sekreterare för mötet
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelse och revisor
14. Beslut om bemyndigande
15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse (punkterna 11, 12 och 13)
Aktieägare representerande cirka 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med 50 000 kronor till styrelseordförande samt vardera 25 000 kronor till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare föreslås dels att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter och att ingen styrelsesuppleant ska utses, dels att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Mats Berter, Björn Dahlöf, Kjell Stenberg, Göran Wessman, Bengt Falk och Tomas Tedgren. Mats Berter föreslås kvarstå som styrelseordförande.
Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma förelås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Inger Sjöberg som ansvarig.

Beslut om bemyndigande (punkt 14)
Styrelsen föreslår bolagsstämman bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner enligt följande. Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 6 900 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Antal aktier och röster
Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 34 282 263. Det totala antalet röster uppgår till 34 282 263. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsstämmans beslut enligt punkt 14 är giltigt endast om de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar kommer att senast tre veckor före årsstämman finnas på hemsidan www.mintage.se eller kunna beställas från bolaget.

Göteborg i maj 2013
Mintage Scientific AB (publ)
STYRELSEN