Inbjudan till teckning av aktier

2015-01-12 | Regulatorisk

Styrelsen för Mintage Scientific inbjuder till aktieteckning med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden löper mellan 12 januari 2015 till den 26 januari 2015.

Styrelsen för Mintage Scientific inbjuder till aktieteckning med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden löper mellan 12 januari 2015 till den 26 januari 2015.

Erbjudandet i sammandrag

Styrelsen för Mintage beslutade den 30 december 2014 att öka Bolagets aktiekapital med 685 625 kronor genom en emission av 13 712 500 aktier. Emissionsbeslutet sker med stöd av det bemyndigande att emittera upp till 15 000 000 aktier som beslutades på den ordinarie stämman i Mintage den 24 april 2014.

Emissionsvolym
Nyemissionen uppgår till 10 970 000 kronor.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 0,80 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Företrädesrätt
Nyemissionen skall genomföras med företräde för Bolagets befintliga aktieägare. Innehav av fem (5) aktier i Bolaget, ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som skall erhålla teckningsrätter är den 9 januari 2015.

Teckningstid
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning eller på teckningslista mellan den 12 och 26 januari 2015. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma tid på teckningslista.

Handel i teckningsrätter och BTA
Mintage Scientifics aktie är idag inte föremål för organiserad handel på någon marknadsplats. Inte heller de nyemitterade aktierna, betald tecknad aktie (BTA) eller teckningsrätterna kommer att tas upp till handel i samband med Nyemissionen.

Övrig information
ISIN-kod aktie: SE0002683797
ISIN-kod teckningsrätt: SE0006600433
ISIN-kod BTA: SE0006600441

För fullständig information om erbjudandet besök vår hemsida!
www.mintage.se