Delårsrapport juli-september 2023

2023-11-02 | Regulatorisk

Stockholm, 2 november 2023 – Vicore Pharma Holding AB (STO: VICO) (“Vicore”), ledande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2023.

 Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • I juli meddelade Vicore att Ahmed Mousa rekryterats som ny VD i Vicore med start från den 9 september.
 • I juli etablerade Vicore ett helägt dotterbolag i USA, Vicore Pharma US Inc.
 • I augusti meddelade Vicore att studien som undersöker EndoPAT®-teknologin som ett verktyg för att bedöma effekten av C21 avseende endotelfunktion är avslutad. Resultaten var ofullständiga på grund av en hög intraindividuell variabilitet.
 • I september meddelade Vicore att två posters avseende den ledande läkemedelskandidaten C21 skulle presenteras vid European Respiratory Society (ERS) internationella kongress i Milano, Italien.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I oktober meddelade Vicore resultaten från fas 1-studien med C106. Utvecklingen inom detta program kommer avbrytas på grund av en övergående ökning av blodtrycket, vilket observerats vid doser som tros ligga inom det kliniskt effektiva intervallet. Utvecklingen av C21 fortsätter som planerat och inga effekter på blodtrycket har observerats i de kliniska studier som genomförts med C21.

Finansiell översikt för perioden
1 juli – 30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -65,1 MSEK (-69,7)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -63,6 MSEK (-68,5)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,58 SEK (-0,95)
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 30 september 2023 uppgick till 551,5 MSEK (261,7 MSEK per den 31 december 2022)

1 januari – 30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -200,9 MSEK (-227,7)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -199,1 MSEK (-227,7)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -2,18 SEK (-3,17)

Finansiell sammanställning, koncern

Belopp i MSEK 2023 jul-sep 2022 jul-sep 2023
jan-sep
2022
jan-sep
2022
jan-dec
Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rörelseresultat -65,1 -69,7 -200,9 -227,7 -290,7
Resultat efter skatt -63,6 -68,5 -199,1 -227,7 -288,4
Resultat per aktie, före/efter utspädning (SEK)1 -0,58 -0,95 -2,18 -3,17 -3,99
Forsknings- och utvecklingskostnader/
rörelsekostnader (%)2
83,8 85,5 85,1 85,3 85,5
Eget kapital vid periodens slut 566,5 160,7 566,5 160,7 289,1
Kassaflödet från den löpande verksamheten -35,4 -66,7 -182,1 -199,7 -299,9
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 551,5 169,8 551,5 169,8 261,7

1 Det finns ingen utspädningseffekt för potentiella stamaktier, då resultaten för de ovan angivna perioderna har varit negativa.
2 Alternativt nyckeltal. Definieras på sidan 17 i delårsrapporten.

VD-ord

"C21 har potential att förändra behandlingsprinciperna för personer som lider av idiopatisk lungfibros (IPF). Vicores djupa kunskaper om angiotensinsystemet har utmynnat i en väl anpassad behandlingsmetod för denna komplexa sjukdom. De imponerande resultaten från fas 2a AIR-studien[1] som visar att C21 är säker, väl tolererad och har en intressant effektsignal, visar att vårt arbete bär frukt."

Jag är mycket glad över att ansluta mig till Vicore-teamet vid denna viktiga tidpunkt i företagets historia. Under ledning av Carl-Johan Dalsgaard har Vicore byggt upp en imponerande förståelse för hur angiotensinsystemet fungerar. Denna kunskap har utnyttjats vid flera kliniska studier med vår läkemedelskandidat C21 som har visat sig kunna modulera en viktig kroppsegen mekanism på ett säkert och väl tolererat sätt. Dessutom är effekten av C21 på lungfunktionen hos IPF-patienter vid 36 veckors behandling slående och visar potential för en verkligt unik behandling mot denna fruktansvärda sjukdom. Jag ser fram emot att bidra med min erfarenhet inom läkemedelssektorn som inkluderar affärs- och företagsutveckling, immateriella rättigheter och portföljstrategi för att bygga vidare på företagets framgångar. Jag ser också fram emot att utöka företagets synlighet globalt, bland annat i USA, när vi nu förbereder oss för nästa fas i den kliniska utvecklingen.

Vårt huvudfokus är att kunna skapa en bättre vardag för patienter som lider av IPF. Fas 2a AIR-studien med C21 i IPF kommer avslutas snart och slutliga resultat förväntas under första halvåret 2024. Dessutom planerar vi för starten av fas 2b ASPIRE-studien med C21 i IPF. ASPIRE kommer att vara en global, dubbelblind, placebokontrollerad studie med 52-veckors behandling som förväntas starta under första halvåret 2024.

Vi ser också fram emot att senare i år presentera resultatet från den pivotala COMPANION[2]-studien med vår digitala terapi AlmeeTM för behandling av ångest hos individer som lider av lungfibros.

I oktober meddelade vi en uppdatering avseende fas 1-studien med C106[3]. Även om ingen större säkerhetssignal sågs i studien, rapporterades en övergående ökning av blodtrycket vid högre doser, vilket utgör en utmaning för fortsatt utveckling. Lärdomarna från C106 kommer att användas i utvecklingen av våra kommande ATRAGs. Preklinisk karakterisering har hittills visat att våra uppföljningsmolekyler har gynnsamma egenskaper.

I september deltog Vicore-teamet i den internationella kongressen, European Respiratory Society (ERS) 2023, där vi höll två presentationer om vårt C21-program och träffade en rad kliniska experter, s.k. key opinion leaders och andra intressenter. När C21 nu går vidare in i sen klinisk utvecklingsfas är vi glada över att se det breda intresset för detta spännande program.

Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av C21 och våra övriga program och jag vill tacka Vicores aktieägare och andra intressenter för att de har gjort vår strävan möjlig.

Ahmed Mousa

Delårsrapport, juli-september 2023: https://vicorepharma.com/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ahmed Mousa, VD, tel: +1 607 437-0235, ahmed.mousa@vicorepharma.com  
Hans Jeppsson, CFO, tel: 070 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com  

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november 2023 kl 08:00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla en ny klass av läkemedel för att stoppa sjukdomsprogress och återställa funktion. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom ovanliga lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF) och pulmonell arteriell hypertension (PAH). C21, för närvarande i en fas 2a-studie på IPF, är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. C21 har särläkemedelsstatus i USA och Europa och ett antal patentansökningar har lämnats in för ytterligare skydd av C21 fram till 2040 och framåt. Almee™ (en medicinteknisk produkt under klinisk utveckling) är en digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för att hantera den psykologiska påverkan patienter med lungfibros upplever. Inhalerad IMiD bygger på ett nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den svåra hosta som är förknippad med IPF. Med vår unika expertis inom ATRAG-biologin, utökar vi vår pipeline med nya läkemedelskandidater för en bredare variation av sjukdomar, varav vissa kan utvecklas tillsammans med en partner och vissa tas till marknaden av Vicore. 
Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com. 

[1] NCT04533022
[2] NCT05330312
[3] NCT05427253