Delårsrapport juli-september 2022

2022-11-03 | Regulatorisk

Stockholm, 3 november 2022 – Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022.

 Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • I augusti meddelade Vicore att interimsanalysen från IPF-studien blivit utvald att presenteras som 'late breaker' vid ERS kongressen.
 • I september meddelade Vicore om fortsatt stabilisering och förbättrad lungkapacitet med C21 i IPF-studien (AIR) samt att en andra interimsanalys är planerad till fjärde kvartalet 2022.
 • I september meddelade Vicore att fas 3-studien i COVID-19 (ATTRACT-3) ej nådde de primära eller sekundära effektmåtten. Fortsatt klinisk utveckling inom denna indikation avslutas därmed.
 • I september meddelade Vicore att kliniskt relevanta doser av C21 ökar blodflödet i människa utan att påverka det systemiska blodtrycket eller ge upphov till några biverkningar.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I oktober meddelade Vicore att en pilotstudie med bolagets digitala terapi inom IPF (COMPANION) uppvisar nära 50% minskad ångest mätt enligt GAD-7-skalan.
 • I oktober meddelade Vicore att C103, en ny angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG), valts ut som nästa läkemedelskandidat.

Finansiell översikt för perioden       
1 juli-– 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -69,7 MSEK (-97,8)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -68,5 MSEK (-97,6)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,95 SEK (-1,36)
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 30 september 2022 uppgick till 169,8 MSEK (371,5 MSEK per den 31 december 2021)

1 januari – 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -227,7 MSEK (-213,7)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -227,7 MSEK (-216,0)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -3,17 SEK (-3,13)

Finansiell sammanställning, koncern

Belopp i MSEK jul-sep
2022
jul-sep
2021
jan-sep
2022
jan-sep
2021
jan-dec
2021
Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rörelseresultat -69,7 -97,8 -227,7 -213,7 -294,8
Resultat efter skatt -68,5 -97,6 -227,7 -216,0 -296,5
Resultat per aktie, före/efter utspädning  (SEK)1 -0,95 -1,36 -3,17 -3,13 -4,25
Forsknings- och utvecklingskostnader/
rörelsekostnader (%)2
85,5 93,5 85,3 92,2 91,9
Eget kapital vid periodens slut 160,7 462,6 160,7 462,6 383,3
Kassaflödet från den löpande verksamheten -66,7 -68,4 -199,7 -189,9 -265,2
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 169,8 446,9 169,8 446,9 371,5

1 Det finns ingen utspädningseffekt för potentiella stamaktier, då resultaten för de ovan angivna perioderna har varit negativa.
2 Alternativt nyckeltal. Definieras på sidan 21 i delårsrapporten.

VD-ord

Vicore utvecklar C21 för ovanliga lungsjukdomar och har en serie av nya ATRAGs (angiotensin II typ 2-receptor agonister) under utveckling för andra sjukdomar. Den första av dessa, C106, befinner sig i en fas 1-studie och den andra, C103, har nyligen valts ut för toxikologiska studier.
 

Vicore fortsatte att göra stora framsteg under det tredje kvartalet 2022. Vår kliniska erfarenhet och kunskap genererad från studier med C21 inom olika sjukdomsområden, inklusive svåra lungsjukdomar, utnyttjas nu vid den fortsatta utvecklingen av en ny klass av läkemedel, angiotensin II typ 2 receptor (AT2R) agonister (ATRAGs).

AT2R är en del av kroppens bromsande och läkande system och har en skyddande effekt vid ett flertal sjukdomar kopplade till kroppens och cellers åldrande, inklusive idiopatisk lungfibros (IPF), kronisk njursjukdom, hjärtsvikt och kognitiva störningar. Vicore utvecklar C21 för ovanliga lungsjukdomar och har en serie av nya ATRAGs under utveckling för andra sjukdomar. Den första av dessa, C106, befinner sig i en fas 1-studie och den andra, C103, har nyligen valts ut för toxikologiska studier.

Fas 2-studien med C21 i IPF (AIR) fortgår efter de lovande interimsresultaten som annonserades i februari och som visade en klinisk relevant ökning av lungfunktionen i en stor andel av patienterna. Vi planerar för en andra interimsanalys under det fjärde kvartalet och arbetar tillsammans med externa rådgivare och kliniska experter för att designa nästa studie och kommer därefter ge en uppdatering av utvecklingsprogrammet. Vi planerar också att under första halvåret 2023 inleda en fas 2a-studie med C21 i pulmonell arteriell hypertension (PAH), en ovanlig lungsjukdom med begränsade behandlingsalternativ. Detta baseras på de starka interimsresultaten i IPF samt prekliniska data som visar att C21 signifikant reverserar sjukliga kärlförändringar och förbättrar cirkulationen.

I september rapporterade vi om en klinisk metod för att snabbt utvärdera ATRAGs. Med kliniskt relevanta doser av intraarteriellt administrerad C21 i underarmen (fore-arm blood flow study, FBF) kunde vi påvisa en signifikant dosberoende ökning av det lokala blodflödet. Resultaten indikerar att FBF-tekniken representerar en enkel och robust teknik för att utforska kliniskt relevanta doser av C21 och andra ATRAGs i människa. Denna metodik bedöms bli viktig för att påskynda övergången från preklinik till kliniska studier i ett flertal av Vicores projekt.

C21 förblir en viktig komponent i Vicores pågående kliniska program i IPF och PAH. Efter att fas 3-studien i COVID-19 (ATTRACT-3) avslutades i september beslutade Vicore att inte fortsätta den kliniska utvecklingen av C21 vid COVID-19. Den tidigare fas 2-studien i COVID-19 (ATTRACT) visade att C21 kan minska alveolskadan vid svår COVID-19-infektion i de nedre luftvägarna, en typ av lungskada som avtog när nya varianter av viruset, framför allt Omicron, utvecklades senare under pandemin. ATTRACT-3 bidrog ändå till Vicores pågående utvecklingsprogram. Den genererade ytterligare säkerhetsdata som både fördjupar förståelsen för hur ATRAGs verkar på alveolära epitelceller och stödjer bolagets ambition att bredda användningen av denna nya klass av läkemedel.

Ett kliniskt plattformsbolag

Nästa ATRAG från Vicores pipeline, C106, genomgår nu en dubbelblind, placebokontrollerad, och randomiserad fas 1-studie för att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik vid ökande singel- och multidoser i friska frivilliiga. Utläsning från studien är beräknad till första halvåret 2023.  

C106 är den första av fyra läkemedelskandidater från ATRAG-programmet med potential att stärka vår omvandling till ett kliniskt plattformsbolag med en ny klass av läkemedel. Samtliga läkemedelskandidater är lågmolekylära med hög affinitet för AT2R och avsedda för indikationer bortom ovanliga lungsjukdomar. Vicore har visat att ATRAGs  har kapacitet att adressera vävnadsskador och reversera vissa förluster i lung- och njurvävnad.

Vår pipeline av ATRAGs har stärkts med valet av C103 som nästa läkemedelskandidat redo för att påbörja toxikologiska studier. Prekliniska studier med C103 visar en mycket hög affinitet till AT2R i jämförelse med AT1R, en profil som stödjer en roll i havandeskapsförgiftning (preeklampsi), en indikation med begränsade behandlingsalternativ.

Positiva tidiga resultat med AlmeeTM

Som en del av Vicores integrerade tillvägagångssätt inom behandling av patienter med svåra lungsjukdomar rapporterade vi nyligen positiva resultat med vår digitala terapi (DTx) för patienter med lungfibros, AlmeeTM. Resultaten kommer från pilotfasen av COMPANION-studien. Pilotfasen visade att DTx var säker, funktionell och användarvänlig. Vad som var än mer intressant, även om det var en liten grupp av IPF-patienter som deltog i pilotfasen, var att ångestsymptomen minskade med 49%, vilket talar för att det finns god potential att adressera de psykologiska aspekterna som det innebär att leva med en svår och dödlig sjukdom som IPF. Den pivotala fasen av COMPANION kommer starta under det fjärde kvartalet 2022 och förväntas leverera ”top-line” resultat under andra halvåret 2023.

Vicore fortsätter att hålla en hög profil vid vetenskapliga kongresser och presenterade resultat vid ett flertal konferenser under det tredje kvartalet. Konferenserna inkluderar European Respiratory Society (ERS) kongressen, European Society of Cardiology (ESC) kongressen, 6th IPF Summit och 21st International Colloquium on Lung and Airway Fibrosis (ICLAF 2022).

Överlag så har Vicore bibehållit ett positivt momentum genom det tredje kvartalet. Det här är ett bra tillfälle att uttrycka min tacksamhet till alla involverade i Vicore för deras stöd i att göra vår ambition, att utveckla potentialen av nya ATRAGs, till verklighet.

Carl-Johan Dalsgaard, VD

Delårsrapport, juli-september 2022: https://vicorepharma.com/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Hans Jeppsson, CFO, tel: 070 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com  

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2022 kl 08:00 CET.

Vicorepharma

On vicorepharma.com, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose yourself whether you want to consent to our use of cookies.

Vicorepharma is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, see our privacy policy

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: vicorepharma.com
The cookie policy was last updated: 2023-01-24

Privacy Policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Marketing cookies is used to track visitors on the website. The intention is to show ads that are relevant and engaging to the individual user and thus be more valuable to publishers and third-party advertisers.

 • AMP_TOKEN

  Purpose: Contains a token that can be used to retrieve a unique user ID.
  Issued by: AMP
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _fbp

  Purpose: Used to store and track visits across websites.
  Issued by: Facebook
  Lifespan: 3 months

  Domain: vicorepharma.com

 • _gac_

  Purpose: Used to store and track audience reach.
  Issued by: Google Ads
  Lifespan: 90 days

  Domain: vicorepharma.com

 • _lfa

  Purpose: Used to store and track audience reach.
  Issued by: Leadfeeder
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _lfa_test_cookie_stored

  Purpose: Used to test if _lfa was stored.
  Issued by: Leadfeeder
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _clck

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Microsoft Clarity
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _clsk

  Purpose: Used to store and combine pageviews by a user into a single session recording.
  Issued by: Microsoft Clarity
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Purpose: Used to store unique visits.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjFirstSeen

  Purpose: Used to identify a new visitors’ first session.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: Session

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjid

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Purpose: Used to check if the visitor is included in the data sample defined by the site’s daily pageview limit.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjIncludedInSessionSample

  Purpose: Used to check if the visitor is included in the data sample defined by the site’s daily session limit.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjSessionUser{site_id}

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjSession{site_id}

  Purpose: A cookie that holds the current session data.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjTLDTest

  Purpose: Used to check if cookies can be loaded on the site and is removed shortly afterward.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: Session

  Domain: vicorepharma.com

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

 

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At vicorepharma.com we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

 

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At vicorepharma.com, we use both first-party cookies and third-party cookies.

 

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

 

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

 

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies vicorepharma.com saves so that you can easily identify them.

 

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

 

Cookies used by third parties

On vicorepharma.com there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. vicorepharma cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. vicorepharma does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Marketing cookies is used to track visitors on the website. The intention is to show ads that are relevant and engaging to the individual user and thus be more valuable to publishers and third-party advertisers.

 • AMP_TOKEN

  Purpose: Contains a token that can be used to retrieve a unique user ID.
  Issued by: AMP
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _fbp

  Purpose: Used to store and track visits across websites.
  Issued by: Facebook
  Lifespan: 3 months

  Domain: vicorepharma.com

 • _gac_

  Purpose: Used to store and track audience reach.
  Issued by: Google Ads
  Lifespan: 90 days

  Domain: vicorepharma.com

 • _lfa

  Purpose: Used to store and track audience reach.
  Issued by: Leadfeeder
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _lfa_test_cookie_stored

  Purpose: Used to test if _lfa was stored.
  Issued by: Leadfeeder
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _clck

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Microsoft Clarity
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _clsk

  Purpose: Used to store and combine pageviews by a user into a single session recording.
  Issued by: Microsoft Clarity
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Purpose: Used to store unique visits.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjFirstSeen

  Purpose: Used to identify a new visitors’ first session.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: Session

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjid

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Purpose: Used to check if the visitor is included in the data sample defined by the site’s daily pageview limit.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjIncludedInSessionSample

  Purpose: Used to check if the visitor is included in the data sample defined by the site’s daily session limit.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjSessionUser{site_id}

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjSession{site_id}

  Purpose: A cookie that holds the current session data.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjTLDTest

  Purpose: Used to check if cookies can be loaded on the site and is removed shortly afterward.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: Session

  Domain: vicorepharma.com

General

Vicore Pharma Holding AB (“Vicore”) shall only process personal data in accordance with applicable data protection law and high industry standards.

 

Personal data.

Vicore processes personal data provided to us;
(i) by you in the day-to-day communications, or

(ii) in connection with entering into or performing an agreement or business arrangement with you, or
(iii) by a third party allowed by law or your consent.

The personal data may consist of contact and identification details and other information relevant to the situation.

 

Purpose.

Vicore process personal data for the purpose of communicating with you and to perform, manage and comply with agreements between us as well as rights and obligations which are allowed by law or applicable regulation.

 

Legal grounds.

The legal grounds for processing personal data is either;
(i) your consent which shall be considered provided when you either voluntary submit the personal data or enter into an agreement with us, or
(ii) a legitimate interest allowed under law.

 

Security

Vicore shall use adequate technical and organisational security measures to protect the personal data from loss and to safeguard against access from unauthorised persons.

Transfers of personal data may only occur;
(i) to third parties who perform services on Vicore behalf and who may only process personal data in accordance with our instructions, and may not use personal data for their own purposes; and
(ii) outside the EU/EEA only in accordance with applicable data protection laws and subject to the EU Commission’s standard contractual clauses, and
(iii) as otherwise permitted by law or your consent.

Duration.

The duration we process personal data is limited to what is reasonable for the purpose of the processing, unless otherwise required or permitted by law.

 

Rights

Vicore is the controller of the personal data processing, meaning that we are responsible for that the personal data is processed correctly and in accordance with applicable data protection laws.

Unless prevented by applicable law, regulation or agreement data subjects have the right to;
(i) know what personal data we process about them,
(ii) request that we rectify or erase inaccurate or incomplete personal data
(iii) object to specific processing of personal data, and
(iv) receive the personal data provided by them and have the personal data transferred to another party responsible for data processing.

All communications with Vicore regarding how we process personal data or exercise of any of your rights can be sent by e-mail to info@vicorepharma.com or by post to the address above.

Reports and complaints can also be directed to Datainspektionen who is the supervisory authority for our processing of personal data.