Delårsrapport juli – september 2021

2021-11-04 | Regulatorisk

Göteborg, 4 november 2021 – Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021.

 Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • I augusti meddelade Vicore att bolagets ledningsgrupp stärkts med tre seniora rekryteringar; Jessica Shull, Head of Digital Therapeutics, Åsa Magnusson, Chief Commercial Officer och Mikael Nygård, VP Business Development.
 • I september meddelade Vicore att de första patienterna i den globala fas 3-studien med C21 i COVID-19 (ATTRACT-3) doserats.
 • I september meddelade Vicore att bolaget beviljats ett patent i USA som omfattar användningen av C21 för behandling av infektioner orsakade av Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) coronavirus, inklusive SARS CoV-2.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I oktober meddelade Vicore att resultaten från fas 2-studien i COVID-19 (ATTRACT), publicerats i EClinicalMedicine, en vetenskaplig tidskrift utgiven av the Lancet.
 • I november meddelade Vicore utfallet från ATTRACT fas 2 uppföljningsstudien. Resultaten visade att C21 minskade de långsiktiga skadorna på lungorna efter COVID-19.

Finansiell översikt för perioden   
1 juli – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -97,8 MSEK (-34,4)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -97,6 MSEK (-36,0)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -1,36 SEK (-0,65)
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 30 september 2021 uppgick till 446,9 MSEK (318,7 MSEK per den 31 december 2020)

1 januari – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -213,7 MSEK (-90,7)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -216,1 MSEK (-88,6)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -3,13 SEK (-1,70)

Finansiell sammanställning, koncern

Belopp i MSEK jul-sep
2021
jul-sep
2020
jan-sep 2021 jan-sep 2020 jan-dec
2020
Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rörelseresultat -97,8 -34,4 -213,7 -90,7 -149,5
Resultat efter skatt -97,6 -36,0 -216,1 -88,6 -146,9
Resultat per aktie, före/efter utspädning  (SEK)1 -1,36 -0,65 -3,13 -1,70 -2,71
Forsknings- och utvecklingskostnader/
rörelsekostnader (%)2
93,5 85,2 92,2 84,8 84,7
Eget kapital vid periodens slut 462,6 412,0 462,6 412,0 354,5
Kassaflödet från den löpande verksamheten -68,4 -25,7 -189,9 -80,8 -119,9
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 446,9 361,4 446,9 361,4 318,7

1 Det finns ingen utspädningseffekt för potentiella stamaktier, då resultaten för de ovan angivna perioderna har varit negativa.
2 Alternativt nyckeltal. Definieras på sidan 21 i delårsrapporten.

VD-ord

Vicore har under det tredje kvartalet gjort betydande framsteg i de kliniska utvecklingsaktiviteterna och genom en utökad patentportfölj. Vi står nu på tröskeln inför en ny fas i bolagets utveckling.

Bolaget växer på många sätt. I augusti välkomnade vi både Åsa Magnusson som ansvarig för den kommersiella utvecklingen och Mikael Nygård som ansvarig för affärsutveckling. De kommer att ingå i Vicores utökade ledningsgrupp tillsammans med Jessica Shull, ansvarig för bolagets digitala terapier och som tillträdde bolaget i maj 2021.

Våra kliniska program ökar tempot. I september rekryterades de första patienterna till den globala, multicenter och placebokontrollerade pivotala studien i COVID-19, ATTRACT-3. Vicore har hittills aktiverat studien på kliniker i USA, Tjeckien, Ukraina, Sydafrika, Indien och Filippinerna.

Det kommersiella värdet av ATTRACT-3 förstärktes i september när U.S. Patent and Trademark Office beviljade ett patent som täcker användningen av C21 för behandling av alla SARS-coronavirusinfektioner. Vicore har nu patentskydd med C21 på den amerikanska marknaden fram till december 2040 som en symptomatisk behandling för att förbättra lungfunktionen av det nuvarande viruset SARS-CoV-2, inklusive alla varianter som uppstår i den nuvarande pandemin och alla SARS-coronavirus som kan komma att ligga till grund för framtida sjukdom.

Efter kvartalets slut publicerade Lancets EClinicalMedicine, en expertgranskad tidskrift, de fullständiga resultaten från fas 2-studien, ATTRACT, som föregick ATTRACT-3 och som visade hur en 7-dagars behandling med C21 minskade antalet patienter som behövde kompletterande syrgasbehandling och underlättade återhämtningen.

I november kunde vi även publicera resultat från uppföljningsstudien, ATTRACT-2, där C21 fortsatt visar goda effekter, 3-6 månader efter avslutad behandling. Resultaten uppvisar närmare 50% minskning av uppkomna lungskador med C21 jämfört med placebo, vilket ytterligare stärker bevisen för att C21 kan påskynda återhämtningen efter COVID-19.

Det har även skett spännade framsteg avseende Vicores huvudindikation idiopatisk lungfibros (IPF). De första patienterna har nu avslutat sin behandling i den pågående globala, öppna fas 2-studien med C21, AIR. Rekryteringen till AIR är i fas att rapportera top-line data under fjärde kvartalet 2022 med aktiva kliniker i samtliga involverade länder och där studien av kliniska experter beskrivits som en patientvänlig studie som är lätt att rekrytera till.

Vicores övriga program inom IPF fortsätter enligt plan: Bolaget beräknar att kunna starta toxicitetsstudier med VP02, den inhalerade talidomidprodukten för IPF och IPF-hosta, mot slutet av 2021. Vicores digitala terapiprogram, VP04, en kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter som lider av IPF kommer att påbörja kliniska studier under andra kvartalet 2022. VP03, vårt efterföljande program för C21förväntas gå in i klinisk fas under första halvåret 2022 och vi kommer kunna ge mer detaljer om detta inom en nära framtid.

Den nya läkemedelskandidaten kommer att vara en agonist till AT2R – den receptor som C21 verkar på. AT2R är den inducerbara beståndsdelen av Renin-Angiotensin-Systemet (RAS), ett hittills outnyttjat regenerativt biologiskt system med en stor potential för läkemedelsutveckling inom ett stort antal sjukdomsområden. Våra utvecklingsprogram med C21 har gett Vicore en ökad förståelse av AT2R receptorns biologi och de fysiologiska konsekvenserna av att stimulera den. Med de kliniska prövningar som gjorts med C21 har vi kunnat validera att AT2R är en ny mycket lovande angreppspunkt för läkemedel, och Vicore har etablerat ett brett patentskydd runt AT2R-stimulerande läkemedel.  

När vi nu går in i denna nya och expansiva fas vill jag tacka vår växande grupp av medarbetare, deltagare i våra kliniska studier, våra kliniska samarbetspartners runt om i världen och våra aktieägare för deras bidrag och fortsatta stöd i Vicores arbete.

Carl-Johan Dalsgaard, VD

Delårsrapport juli-september 2021; https://vicorepharma.com/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Hans Jeppsson, CFO, tel: 070 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com  

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2021 kl 08:00 CET.