Delårsrapport januari-september 2019

2019-11-08 | Regulatorisk

Göteborg, 8 november 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019.

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • I september meddelade Vicore Pharma utfallet från fas  I-dosoptimeringsstudien med VP01 (C21). Studien kunde fastställa att 200 mg dagligen är säkert och utgör den högsta tolerabla dosen. Denna dos kommer att användas i de planerade fas II-studierna i idiopatisk lungfibros respektive systemisk skleros.
 • I september godkändes Vicore för upplistning till Nasdaq Stockholm. Första dagen för handel var den 27 september.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Finansiell översikt för perioden
1 juli – 30 september 2019

 • Rörelseintäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,1)
 • Rörelseresultatet var -22,8 MSEK (-11,2)
 • Periodens resultat uppgick till -22,9 MSEK (-14,9)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,54 SEK (-0,65)
 • Likvida medel per den 30 september 2019 uppgick till 172,2 MSEK (224,7 MSEK per den 31 december 2018)

 Finansiell översikt för perioden
1 januari – 30 september 2019

 • Rörelseintäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,5)
 • Rörelseresultatet var -63,8 MSEK (-27,9)
 • Periodens resultat uppgick till -65,5 MSEK (-8,0)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -1,56 SEK (-0,41)

Finansiell sammanställning, koncern

Belopp i MSEK 2019 jul-sep 2018 jul-sep 2019 jan-sep 2018 jan-sep 2018 jan-dec
Rörelseintäkter 0,0 0,1 0,0 0,5 0,6
Rörelseresultat -22,8 -11,2 -63,8 -27,9 -41,6
Resultat efter skatt -22,9 -14,9 -65,5 -8,0 -21,7
Resultat per aktie, före/efter utspädning (SEK) -0,54 -0,65 -1,56 -0,41 -0,95
Eget kapital vid periodens slut 231,3 78,5 231,3 78,5 285,4
Kassaflödet från den löpande verksamheten -21,3 -4,7 -62,2 -7,4 -33,0
Likvida medel vid periodens slut 172,2 32,2 172,2 32,2 224,7

VD-kommentar

Under det tredje kvartalet fortsatte vi det intensiva och långsiktiga arbetet med att utveckla Vicore till ett företag med en attraktiv portfölj av läkemedel för behandling av ovanliga lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF) och andra sjukdomar som matchar de specifika egenskaperna hos vår ledande läkemedelskandidat C21 inom VP01-projektet. Detta, tillsammans med vårt andra projekt VP02 (IMiD) för IPF och IPF-hosta, innebär att vi har två unika och differentierade läkemedelsutvecklings-
program i vår portfölj.

I början av september avslutade vi en fas I-dosoptimeringsstudie på 54 individer med bolagets läkemedelskandidat C21. Studien kunde fastställa att 200 mg dagligen har en bra säkerhetsprofil och utgör den högsta tolerabla dosen. Denna dos kommer att användas i våra kommande fas II-studier i idiopatisk lungfibros (IPF) respektive systemisk skleros (SSc). Baserat på data för receptorbindning har vi dessutom funnit att denna dos ger en fri plasmakoncentration av C21 som är tillräcklig för att aktivera angiotensin II typ 2 receptorn (AT2R). Det är också spännande att vi har bekräftat verkan på både AT2- och tromboxan (TP)-receptorn. Vi kommer att närmare undersöka den relativa betydelsen av de två effekterna vid behandling med C21, men båda mekanismerna är relevanta för att adressera fibros och vaskulopati (sjukdom i blodkärl), vilket ger C21 en unik profil eftersom även TP-receptoraktivering kan bidra till hur sjukdomen manifesterar sig.

Under det tredje kvartalet lämnade vi in en fas II CTA (ansökan om klinisk prövning) till MHRA, den brittiska läkemedelsmyndigheten, för att studera effekten av en singeldos C21 på köldinducerad kärlsammandragning hos personer med SSc. Studien innebär att vi kan dokumentera en potentiell direkt kärlvidgande effekt av C21 hos människor, något som kan vara av stor betydelse för kärlmekanismen i SSc och IPF.

Under kvartalet fortlöpte utvecklingen av läkemedelsformuleringen i VP01 snabbare än förväntat vilket gör det möjligt för oss att byta från en oral lösning till kapslar i den kommande fas IIa-studien i IPF. Det är av stor betydelse eftersom en kapsel är mycket smidigare för patienten, överlägsen ur logistisk synvinkel och kan även användas kommersiellt. Vi räknar med att lämna in ansökan för IPF-studien med den nya formuleringen senare i år.

När det gäller VP02 fortsätter formuleringsarbetet med målsättningen för innevarande år att identifiera en formulering med rätt egenskaper. Vi befinner oss mitt i denna optimering och nästa steg är att genomföra toxikologiska studier och därefter initiera en fas I-studie under 2020.

Den 27 september nådde vi en viktig milstolpe genom upplistningen av Vicore-aktien till Nasdaq Stockholms huvudlista. Det är en central pusselbit för att öka intresset för vår aktie på längre sikt, främst genom ökad likviditet, genom att den potentiella investerarbasen växer betydligt.

Sammanfattningsvis fortsätter vi att bygga Vicore, i hög takt och med ett starkt fokus på att maximera sannolikheten för att lyckas med våra två huvudprojekt och därmed hjälpa patienter med allvarliga lungsjukdomar.

Carl-Johan Dalsgaard, VD

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på: https://vicorepharma.com/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 08:00 CET.