Delårsrapport januari – mars 2022

2022-05-05 | Regulatorisk

Göteborg, 5 maj 2022 – Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2022.

 Viktiga händelser under första kvartalet

 • I februari visade en interimsanalys av fas 2-studien i idiopatisk lungfibros (AIR) att C21 stabiliserar sjukdomen och dessutom förbättrar lungfunktionen hos IPF-patienter.
 • I februari meddelade Vicore att bolaget avancerar den första nya läkemedelskandidaten (C106) från VP03-programmet till första studien i människa, en fas 1-studie.
 • I mars meddelade Vicore att bolaget planerar inleda en konceptstudie med C21 i pulmonell arteriell hypertension (PAH).
 • I mars meddelade Vicore att  bolaget avser inleda en klinisk blodflödesstudie med C21 under det andra kvartalet 2022.
 • I mars meddelade Vicore att Michael Wolff Jensen utträder ur styrelsen och ersätts av Jacob Gunterberg som styrelseordförande för perioden fram till årsstämman i maj 2022.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I april meddelade Vicore att den första patienten i den kliniska studien med bolagets digitala terapi (DTx) inom IPF har inkluderats.
 • I april lämnade Vicore in en ansökan för att få starta en fas 1-studie med den nya läkemedelskandidaten (C106) från VP03-programmet.

Finansiell översikt för perioden
1 januari – 31 mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -93,2 MSEK (-47,5)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -93,4 MSEK (-48,1)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -1,30 SEK (-0,76)
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 mars 2022 uppgick till 300,6 MSEK (371,5 MSEK per den 31 december 2021)

Finansiell sammanställning, koncern

Belopp i MSEK jan-mar
2022
jan-mar
2021
jan-dec
2021
Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0
Rörelseresultat -93,2 -47,5 -294,8
Resultat efter skatt -93,4 -48,1 -296,5
Resultat per aktie, före/efter utspädning  (SEK)1 -1,30 -0,76 -4,25
Forsknings- och utvecklingskostnader/
rörelsekostnader (%)2
86,0 88,7 91,9
Eget kapital vid periodens slut 291,2 629,1 383,3
Kassaflödet från den löpande verksamheten -71,6 -47,7 -265,2
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 300,6 589,9 371,5

1 Det finns ingen utspädningseffekt för potentiella stamaktier, då resultaten för de ovan angivna perioderna har varit negativa.
2 Alternativt nyckeltal. Definieras på sidan 21 i delårsrapporten.

VD-ord

Den robusta säkerhetsprofilen för C21 är viktig för framtiden vid behandling av COVID-19 och IPF samt för det budskap det sänder om utsikterna för bolagets övriga ATRAG-kandidater under utveckling.

Det har hänt mycket i Vicore under det första kvartalet 2022 och bolaget börjar nu se frukten av det strategiska arbetet som pågått under en längre tid. På den kliniska sidan inleddes det första kvartalet med positiva resultat från en interimsanalys av fas 2-studien med C21 i IPF. Därefter  meddelade vi våra planer att starta en konceptstudie med C21 i en annan sällsynt lungsjukdom, pulmonell arteriell hypertension (PAH). Bolaget har också avancerat den första efterföljande angiotensin II typ 2-receptoragonisten (ATRAG) som nu är redo för att inleda kliniska studier. Under samma period har båda våra pågående studier med C21 inom IPF respektive COVID-19  fått klartecken från dataövervaknings-kommitten att driva studierna vidare utan några ändringar, vilket ytterligare stärker säkerhetsprofilen avseende C21. En robust säkerhetsprofil för C21 är viktig för framtiden vid behandling av COVID-19 och IPF samt för utsikterna för bolagets övriga ATRAG-kandidater som är under utveckling. Under resten av året kommer vi fortsätta att arbeta nära patientgrupper och kliniker för att utveckla både C21 och vår digitala terapi (DTx) inom IPF.

Bolaget höll en R&D-dag den 10 mars för att uppdatera investerare och potentiella samarbetspartners om de framsteg som gjorts under det senaste året och för att dela några av våra mer nära förestående framtidsplaner. 

Under R&D-dagen kunde vi presentera ytterligare detaljer i de mycket uppmuntrande resultaten från interimsanalysen av AIR-studien med C21 i IPF. Som meddelades i februari 2022 gav dessa interimsdata en tydlig indikation på potentialen för C21 att återställa lungfunktionen. Utan behandling är förloppet av IPF tyvärr förutsägbart: patienterna förlorar obönhörligen lungfunktion med en minskad lungvolym enligt FVC* (standardmått på funktionell lungvolym) om cirka 120 ml per 24 veckor. När patienterna fick C21 observerades ingen minskning av FVC. Däremot hos de första nio patienterna som fick C21 under 24 veckor, ökade FVC i genomsnitt med +250 ml. Ytterligare tolv veckors behandling med C21 ledde till ytterligare positiva förbättringar av FVC i fem av sju patienter medan två förblev stabila.

AIR-studien pågår fortfarande och Vicore förväntar sig att ge ytterligare uppdateringar om dess framsteg under loppet av 2022. Samtidigt, i ljuset av de positiva interimsresultaten, planerar bolaget att öka sina ansträngningar inom IPF och relaterade områden. Vicore arbetar redan nu i nära samarbete med ledande kliniker, regulatoriska myndigheter och patientorganisationer för att utforma nästa studie med C21 i IPF för att kunna påskynda utvecklingen av vår ledande läkemedelskandidat. I mars meddelade vi våra planer att starta en klinisk studie med C21 i PAH, en sällsynt lungsjukdom som har vaskulopati gemensamt med IPF.

Parallellt förbereder vi oss för att utöka antalet ATRAG-molekyler som vi har under utveckling. Ett antal ATRAGs växer nu fram från bolagets prekliniska utvecklingsprogram och ??en ansökan till de regulatoriska myndigheterna om att påbörja en fas 1-studie med den första av dem, C106, har lämnats in.

I mars initierade Vicore en klinisk studie som ämnar möjliggöra en utbyggnad av ATRAG-programmet efter slutförandet av de initiala säkerhetsstudierna. Studien bedömer effekterna av utökade doser C21 i människa genom att  mäta kärlvidgning och blodflöde. Denna relativt enkla metod genererar en baslinje hos försökspersoner för dos-effekt-förhållandet med C21 som kan användas för att på ett effektivt sätt utröna den mest effektiva dosen för nya ATRAGs allt eftersom de utvecklas.

Det gläder mig att kunna meddela att pilotfasen av Vicores digitala kognitiva beteendeterapi som involverar cirka 20 patienter har startats. Nästa fas av studien, som är betydligt större och involverar cirka 250 patienter,  förväntas följa under det andra halvåret 2022. Den digitala terapin har nu fått ett namn som speglar produktens personliga karaktär –AlmeeTM. Den kliniska prövningen (COMPANION) kommer att äga rum i USA, och förväntas läsa ut under första halvåret 2023. Med hjälp av decentraliserade och virtuella kliniska forskningslösningar kommer studien att utvärdera effekten av AlmeeTM på de psykologiska symtomen hos vuxna med IPF.

I enlighet med Vicores målsättning att nära samarbeta med experter inom IPF för utvecklingen av våra läkemedel och terapier, har bolaget anordnat ett möte vid American Thoracic Society-konferensen som hålls i San Francisco i maj i år för att introducera konceptet och detaljerna i studien för en inbjuden publik av experter inom lungmedicin. Resultaten från COMPANION avser att bidra till det informationspaket som kommer att skickas in till den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA). Vårt senaste möte med FDA i mars försäkrade att Vicore och den regulatoriska myndigheten är eniga i fråga om utformningen av den kliniska prövningen för AlmeeTM.

För Vicore har 2022 börjat i en fantastisk takt och momentumet kommer sannolikt att fortsätta under resten av året och in i 2023. Företaget kommer att fortsätta att utöka sitt nätverk av relationer med viktiga kliniska opinionsbildare, representanter för betalare och vårdgivare i Europa och USA. Allteftersom bolaget fortsätter utvecklas är vi fortsatt tacksamma över samarbetet med kliniska prövare och patienter som är en viktig del av våra pågående kliniska studier. Jag vill uttrycka mitt personliga tack för förtroendet och det fortsatta stödet från våra investerare, för engagemanget från de dynamiska och hårt arbetande kollegorna i Vicore och sist men inte minst de patienter och den sjukvårdspersonal som bidrar till våra studier.

Carl-Johan Dalsgaard, VD

Delårsrapport januari-mars, 2022; https://vicorepharma.com/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  
Hans Jeppsson, CFO, tel: 070 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com  

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2022 kl 08:00 CET.

Vicorepharma

On vicorepharma.com, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose yourself whether you want to consent to our use of cookies.

Vicorepharma is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, see our privacy policy

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: vicorepharma.com
The cookie policy was last updated: 2023-06-29

Privacy Policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At vicorepharma.com we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At vicorepharma.com, we use both first-party cookies and third-party cookies.

 

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies vicorepharma.com saves so that you can easily identify them.

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

 

Cookies used by third parties

On vicorepharma.com there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. vicorepharma cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. vicorepharma does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

 

Cookies used on vicorepharma.com

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

General

Vicore Pharma Holding AB (“Vicore”) shall only process personal data in accordance with applicable data protection law and high industry standards.

 

Personal data.

Vicore processes personal data provided to us;
(i) by you in the day-to-day communications, or

(ii) in connection with entering into or performing an agreement or business arrangement with you, or
(iii) by a third party allowed by law or your consent.

The personal data may consist of contact and identification details and other information relevant to the situation.

 

Purpose.

Vicore process personal data for the purpose of communicating with you and to perform, manage and comply with agreements between us as well as rights and obligations which are allowed by law or applicable regulation.

 

Legal grounds.

The legal grounds for processing personal data is either;
(i) your consent which shall be considered provided when you either voluntary submit the personal data or enter into an agreement with us, or
(ii) a legitimate interest allowed under law.

 

Security

Vicore shall use adequate technical and organisational security measures to protect the personal data from loss and to safeguard against access from unauthorised persons.

Transfers of personal data may only occur;
(i) to third parties who perform services on Vicore behalf and who may only process personal data in accordance with our instructions, and may not use personal data for their own purposes; and
(ii) outside the EU/EEA only in accordance with applicable data protection laws and subject to the EU Commission’s standard contractual clauses, and
(iii) as otherwise permitted by law or your consent.

Duration.

The duration we process personal data is limited to what is reasonable for the purpose of the processing, unless otherwise required or permitted by law.

 

Rights

Vicore is the controller of the personal data processing, meaning that we are responsible for that the personal data is processed correctly and in accordance with applicable data protection laws.

Unless prevented by applicable law, regulation or agreement data subjects have the right to;
(i) know what personal data we process about them,
(ii) request that we rectify or erase inaccurate or incomplete personal data
(iii) object to specific processing of personal data, and
(iv) receive the personal data provided by them and have the personal data transferred to another party responsible for data processing.

All communications with Vicore regarding how we process personal data or exercise of any of your rights can be sent by e-mail to info@vicorepharma.com or by post to the address above.

Reports and complaints can also be directed to Datainspektionen who is the supervisory authority for our processing of personal data.