Delårsrapport januari-mars 2019

2019-05-15 | Regulatorisk

Mölndal, 15 maj 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2019.

Viktiga händelser under första kvartalet

  • I januari godkändes den riktade nyemissionen om cirka 160 MSEK vid en extra bolagsstämma. Det totala antalet aktier i Vicore Pharma uppgår därefter till 42 374 714.

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Vicore Pharma offentliggjorde den 23 april att bolaget har valt diffus systemisk skleros (dSSc) som den andra indikationen, utöver idiopatisk lungfibros (IPF), för läkemedels-
    programmet VP01 (C21).

Finansiell översikt för perioden
1 jan – 31 mars 2019

  • Rörelseintäkterna var 0,0 MSEK (0,2)
  • Rörelseresultatet uppgick till -16,1 MSEK (-7,2)
  • Periodens förlust var -16,0 MSEK (-0,2)
  • Förlust per aktie före och efter utspädning var -0,40 SEK (-0,01)
  • Per den 31 mars 2019 uppgick likvida medel till 216,0 MSEK (13,7)
Belopp i MSEK  2019
jan-mar 
2018
jan-mar 
2018
jan-dec 
Rörelseintäkter  0,0  0,2  0,6 
Rörelseresultat  -16,1  -7,2  -41,6 
Resultat efter skatt  -16,0  -0,2  -21,7 
Resultat per aktie, före/efter utspädning (SEK)1  -0,40  -0,01  -0,95 
Eget kapital vid periodens slut  279,7  57,4  285,4 
Kassaflödet från den löpande verksamheten  -18,5  -7,0  -33,0 
Likvida medel vid periodens slut  216,0  13,7  224,7 

1. Det finns ingen utspädningseffekt för potentiella stamaktier i form av optioner och aktierättigheter, då resultaten för de ovan angivna perioderna har varit negativa.

VD kommenterar

Vicore har ett starkt fokus på att utveckla en attraktiv läkemedelsportfölj för behandling av ovanliga lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF) och andra sjukdomar som lämpar sig för de specifika egenskaper vår ledande läkemedelskandidat VP01(C21) har. Tillsammans med den andra kandidaten VP02 (IMiD) för IPF och IPF-hosta har vi två unika och differentierade läkemedelsutvecklingsprogram i vår portfölj. Under 2019 ligger tonvikten på fortsatt utveckling av vår pipeline, med patienten i centrum.

I april fastställde vi diffus systemisk skleros (dSSc) som den andra indikationen för VP01, utöver IPF. Den starka uppregleringen av angiotensin II typ 2-receptorn i dSSc gör det högintressant att pröva VP01 för denna indikation och utgör därmed ytterligare en spännande möjlighet. Det finns en tydlig logik i att undersöka effekten på de vaskulära mekanismerna i dSSc som ett komplement till de antifibrotiska effekterna som prövas i IPF. 

Just nu lägger vi mycket kraft på de två fas IIa-studier som kommer att påbörjas under andra halvåret 2019, dels en s.k. proof of concept-studie på IPF-patienter, dels en mekanistisk studie på patienter med dSSc. Studierna är utformade så att vi ska kunna se en eventuellt gynnsam terapeutisk effekt av vårt läkemedel. VP01-programmet befinner sig för närvarande i en utökad fas I-studie för dosoptimering.

När det gäller VP02 pågår formuleringsarbetet och målet för innevarande år är att identifiera en formulering med rätt egenskaper. Nästa steg är att genomföra toxikologiska studier och därefter en fas I-studie under 2020.

För att genomföra våra planer bygger vi ett starkt medicinskt team. Rohit Batta med stor erfarenhet av särläkemedels-studier från GlaxoSmithKline och Göran Tornling som expert inom lungmedicin borgar för att våra studieupplägg blir förstklassiga. Till detta är den interna kliniska verksamheten (clinical operations), under ledning av Mimi Flensburg, central för att säkerställa kontrollen av framtida patientstudier. En högklassig klinisk organisation är avgörande för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra studier. Den ger oss kontroll över processen inte minst genom att vi kan kommunicera direkt mot prövningsläkarna ute på fältet. Därmed kan vi vara proaktiva för att minimera eventuella problem. Vi har även kontroll över studiedata och kan se till att kvalitén uppehålls. Det gör oss mer snabbfotade och vi kan arbeta tillsammans med den kontrakts-forskningsorganisation som utför studien. Därmed når vi högsta möjliga effektivitet i utförandet.

Parallellt med ett högt tryck för att utveckla vår läkemedelspipeline har förberedelserna inför den planerade noteringen av vår aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista hög prioritet. Upplistningen är ett viktigt steg för att öka vår akties attraktionskraft ytterligare.

Sammanfattningsvis har 2019 goda förutsättningar att bli ett spännande och händelserikt år för Vicore där vi bygger vidare på det som vi inlett. 

Carl-Johan Dalsgaard, VD


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com   

Hans Jeppsson, CFO, tel: 070 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Christian Hall, IR-manager, tel: 076 311 12 42, christian.hall@vicorepharma.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 08:00 CEST.