Delårsrapport, januari-mars 2017

2017-05-10 | Regulatorisk

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2017.

Väsentliga händelser under första kvartalet 

 • Bolagets styrelse tog den 23 februari 2017 beslut om två riktade nyemissioner, dels med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016 om två miljoner aktier och dels under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande om ytterligare 1,5 miljoner aktier.  Totalt inbringade emissionerna 56 miljoner kronor.
 • Vicore Pharma erhåller särläkemedelsstatus från amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för IPF i januari.
 • En patentansökan för nya läkemedelsmolekyler baserade på C21 lämnades in i januari.
 • En Fas I tilläggsstudie med läkemedelskandidaten C21 i en riskgrupp påbörjades i januari. Utfallet från studien beräknas rapporteras under juni eller juli 2017 vilket är något senare än tidigare kommunicerat men eftersom det är en fristående studie så påverkar det inte bolagets utvecklingsplan.
 • C21 visar goda egenskaper på viktiga markörer i en in vitro-undersökning av lungfibros som presenterades den 8 mars.
 • Ett låneavtal med Recall Capital som möjliggjorde extra rörelsekapital ingicks i januari 2017. Avtalet inbringade 2,4 msek till Bolaget och lånet har därefter återbetalats med aktier.

Första kvartalet 2017 jämfört med första kvartalet 2016 (koncern)

 • Resultat efter finansiella poster för första kvartalet 2017 uppgick till -2 514 KSEK (-1 921).
 • Rörelseresultat blev -2 456 KSEK (-1 919).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2 474 KSEK (-3 968) .
 • Eget kapital uppgick per den 31 mars uppgick till 101 928 KSEK (80 328).
 • Likvida medel uppgick till per den 31 mars uppgick till 27 024 KSEK (18 421). Efter rapportperiodens utgång har den andra riktade emissionen om 24 000 KSEK utbetalats till Bolaget.
 • Den 31 mars uppgick antalet aktieägare till drygt 1 000 och totala antalet aktier till 15 868 504.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Göran Wessman, Styrelseordförande
Tel: 0708-16 14 50 eller e-mail: goran.wessman@vicorepharma.com 

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD, Per Janssons försorg, för offentliggörande den 10 maj kl. 10.00 CET.

Vicore Pharmas aktier är noterade på NASDAQ Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet VICO. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.