Delårsrapport april-juni 2023

2023-08-24 | Regulatorisk

Stockholm, 24 augusti 2023 – Vicore Pharma Holding AB (STO: VICO) (“Vicore”), ledande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2023.

 Viktiga händelser under andra kvartalet

 • I maj meddelade Vicore nya interimsresultat över 36 veckor från fas 2a-studien (AIR) i idiopatisk lungfibros (IPF). Resultatet visade fortsatt sjukdomsstabilisering och ökad lungfunktion hos IPF-patienter.
 • I maj meddelade Vicore att den första patienten doserats med C21 i en explorativ studie avseende endoteldysfunktion.
 • I maj valdes två nya styrelseledamöter, Dr. Elisabeth Björk och Dr. Michael Buschle, in i Vicores styrelse.
 • I maj och juni meddelade Vicore patentskydd för en förbättrad formulering, s.k. "enteric coating", av C21 i USA och Europa.
 • I juni genomförde Vicore riktade nyemissioner om totalt 29 875 000 aktier till en teckningskurs om SEK 16,75 per aktie, vilka tillförde bolaget 500 MSEK före transaktions-
  kostnader. Proforma finansiell ställning, inklusive nettolikviden från emissionerna, per den 30 juni 2023 uppgår till cirka 586 MSEK.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I juli meddelade Vicore att Ahmed Mousa rekryterats som ny VD med start i september.
 • I juli slutförde Vicore registrering av ett helägt dotterbolag i USA, Vicore Pharma US Inc.
 • I augusti meddelade Vicore att studien som undersöker EndoPAT®-teknologin som ett verktyg för att bedöma effekten av C21 avseende endotelfunktion är avslutad. Resultaten var ofullständiga på grund av en hög intraindividuell variabilitet.

Finansiell översikt för perioden
1 april – 30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -69,8 MSEK (-64,9)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -69,2 MSEK (-65,9)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,85 SEK (-0,92)
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 30 juni 2023 uppgick till 259,6 MSEK (261,7 MSEK per den 31 december 2022)

1 januari – 30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -135,9 MSEK (-158,0)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -135,5 MSEK (-159,2)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -1,64 SEK (-1,75)

Finansiell sammanställning, koncern

Belopp i MSEK apr-jun
2023
apr-jun
2022
jan-jun
2023
jan-jun
2022
jan-dec
2022
Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rörelseresultat -69,8 -64,9 -135,9 -158,0 -290,7
Resultat efter skatt -69,2 -65,9 -135,5 -159,2 -288,4
Resultat per aktie, före/efter utspädning (SEK)1 -0,85 -0,92 -1,64 -1,75 -3,99
Forsknings- och utvecklingskostnader/
rörelsekostnader (%)2
85,9 84,1 85,7 85,3 85,5
Eget kapital vid periodens slut 302,1 228,1 302,1 228,1 289,1
Kassaflödet från den löpande verksamheten -69,1 -61,3 -146,8 -132,9 -299,9
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 259,6 236,6 259,6 236,6 261,7

1 Det finns ingen utspädningseffekt för potentiella stamaktier, då resultaten för de ovan angivna perioderna har varit negativa.
2 Alternativt nyckeltal. Definieras på sidan 17 i delårsrapporten.

VD-ord

Det andra kvartalet var viktigt för Vicore, då rekryteringen till AIR[1], fas 2a-studien i idiopatiska lungfibros (IPF) nu avslutats efter rapportering av mycket goda resultat, vilka bekräftade och stärkte positionen för C21 att kunna stabilisera sjukdom över tid.

Efter offentliggörandet av dessa starka interimsresultat, genomförde Vicore en framgångsrik nyemission om 500 MSEK, vilken attraherade välrenommerade amerikanska investerare såsom Orbimed och europeiska specialistinvesterare. Finansieringen kommer att användas för att starta ASPIRE (tidigare ANDAS), en fas 2b studie med C21 i IPF för att bekräfta dos. ASPIRE-studien syftar till att ge bevis på effektivitet och kommer att vara en 52 veckor lång, randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad multicenterstudie. Målet är att påbörja denna studie under första halvåret 2024.

C21 och andra angiotensin II typ 2-receptoragonister (ATRAGs) har en verkningsmekanism som skiljer sig från alla andra projekt inom IPF då den aktiverar fysiologiska reparationssystem, återställer alveolär integritet och förbättrar lungfunktionen. I AIR-studien var dessa effekter mest framträdande hos IPF-patienter med tidig sjukdom och indikerar potential för förbättring av lungfunktionen genom en sannolik nedbrytning av den nybildade fibrosen och ökning av lungans elasticitet. Samtliga undergrupper i studien, inklusive tidig/etablerad sjukdom, män/kvinnor och olika härkomst, uppvisade stabilisering över baslinjen.

Under andra kvartalet säkrade och stärkte Vicore sitt produktskydd genom att erhålla patentgodkännande i USA och EU som täcker en förbättrad formulering av C21, så kallad "enteric coating" (EC). Patentskyddet gäller till år 2041 och är inte begränsat till någon specifik sjukdom.

Återställandet av cellulär funktion med ATRAGs sträcker sig bortom alveolära epitelceller och är sannolikt även tillämpligt på vaskulära endotelceller. C21 har visat sig kunna öka blodflödet i underarmen genom frisättning av kväveoxid, en mekanism som är mycket relevant för pulmonell hypertension och olika andra kärlsjukdomar. För att hitta en förenklad teknik för att mäta förändringar i endotelfunktionen har en explorativ studie[2] genomförts på T2DM-patienter med hjälp av ett diagnostikverktyg kallat EndoPAT®. På grund av en låg intra-individuell reproducerbarhet och därmed en hög variabilitet var slutsatsen att denna teknik inte uppfyller Vicores krav i detta avseende.

Vicores första kliniska studie med bolagets andra ATRAG, C106[3], har nu slutförts och resultatet kommer att presenteras under andra halvan av detta år. När det gäller vår tredje ATRAG, C103, har förberedande toxikologiska studier genomförts, och formuleringsutveckling pågår.

Vi avslutar nu patientrekryteringen i COMPANION[4], en studie av vår digitala terapi, AlmeeTM i patienter med lungfibros, efter att ha bekräftat en robust datauppsättning för att kunna utvärdera effekten av AlmeeTM. Det totala antalet patienter i studien kommer uppgå till cirka 110.

Då Vicore nu har kommit till nästa steg i den kliniska utvecklingen av C21, med etablerad synlighet på den amerikanska marknaden, var tiden rätt för mig att meddela att jag kommer att avgå från min roll som VD. Jag är mycket glad över att Ahmed Mousa, nuvarande Chief Business Officer för Pieris Pharmaceuticals, har accepterat rollen som ny VD. Ahmed har en mycket relevant bakgrund med en framgångsrik meritlista inom affärsutveckling och har ett stort nätverk i USA vilket gör honom idealisk som ny VD. Som en del av denna USA-expansion har Vicore också startat ett dotterbolag, Vicore Pharma US Inc, för att kunna utöka våra aktiviteter i USA. Dessutom har bolagets styrelse förstärkts med expertis inom sen klinisk utvecklingsfas och läkemedelsutveckling generellt, tack vare tillsättandet av Dr. Elisabeth Björk och Dr. Michael Buschle. Med dessa starka tillskott till teamet vill jag tacka för min tid som VD och ser nu fram emot att Vicores fortsatta resa i utvecklingen av nya behandlingar mot svåra sjukdomar.

Carl-Johan Dalsgaard, VD

Delårsrapport, april-juni 2023: https://vicorepharma.com/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  
Hans Jeppsson, CFO, tel: 070 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com  

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla en ny klass av läkemedel för att stoppa sjukdomsprogress och återställa funktion. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom ovanliga lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF) och pulmonell arteriell hypertension (PAH). C21, för närvarande i en fas 2a-studie på IPF, är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. C21 har särläkemedelsstatus i USA och Europa och ett antal patentansökningar har lämnats in för ytterligare skydd av C21 fram till 2040 och framåt. Almee™ (en medicinteknisk produkt under klinisk utveckling) är en digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för att hantera den psykologiska påverkan patienter med lungfibros upplever. Inhalerad IMiD bygger på ett nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den svåra hosta som är förknippad med IPF. Med vår unika expertis inom ATRAG-biologin, utökar vi på vår pipeline med nya läkemedelskandidater för en bredare variation av sjukdomar, varav vissa kan utvecklas tillsammans med en partner och vissa tas till marknaden av Vicore.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.

[1] NCT04533022
[2] NCT05831644
[3] NCT05427253
[4] NCT05330312

Vicorepharma

On vicorepharma.com, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose yourself whether you want to consent to our use of cookies.

Vicorepharma is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, see our privacy policy

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: vicorepharma.com
The cookie policy was last updated: 2023-06-29

Privacy Policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At vicorepharma.com we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At vicorepharma.com, we use both first-party cookies and third-party cookies.

 

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies vicorepharma.com saves so that you can easily identify them.

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

 

Cookies used by third parties

On vicorepharma.com there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. vicorepharma cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. vicorepharma does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

 

Cookies used on vicorepharma.com

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

General

Vicore Pharma Holding AB (“Vicore”) shall only process personal data in accordance with applicable data protection law and high industry standards.

 

Personal data.

Vicore processes personal data provided to us;
(i) by you in the day-to-day communications, or

(ii) in connection with entering into or performing an agreement or business arrangement with you, or
(iii) by a third party allowed by law or your consent.

The personal data may consist of contact and identification details and other information relevant to the situation.

 

Purpose.

Vicore process personal data for the purpose of communicating with you and to perform, manage and comply with agreements between us as well as rights and obligations which are allowed by law or applicable regulation.

 

Legal grounds.

The legal grounds for processing personal data is either;
(i) your consent which shall be considered provided when you either voluntary submit the personal data or enter into an agreement with us, or
(ii) a legitimate interest allowed under law.

 

Security

Vicore shall use adequate technical and organisational security measures to protect the personal data from loss and to safeguard against access from unauthorised persons.

Transfers of personal data may only occur;
(i) to third parties who perform services on Vicore behalf and who may only process personal data in accordance with our instructions, and may not use personal data for their own purposes; and
(ii) outside the EU/EEA only in accordance with applicable data protection laws and subject to the EU Commission’s standard contractual clauses, and
(iii) as otherwise permitted by law or your consent.

Duration.

The duration we process personal data is limited to what is reasonable for the purpose of the processing, unless otherwise required or permitted by law.

 

Rights

Vicore is the controller of the personal data processing, meaning that we are responsible for that the personal data is processed correctly and in accordance with applicable data protection laws.

Unless prevented by applicable law, regulation or agreement data subjects have the right to;
(i) know what personal data we process about them,
(ii) request that we rectify or erase inaccurate or incomplete personal data
(iii) object to specific processing of personal data, and
(iv) receive the personal data provided by them and have the personal data transferred to another party responsible for data processing.

All communications with Vicore regarding how we process personal data or exercise of any of your rights can be sent by e-mail to info@vicorepharma.com or by post to the address above.

Reports and complaints can also be directed to Datainspektionen who is the supervisory authority for our processing of personal data.