Delårsrapport april – juni 2021

2021-08-26 | Regulatorisk

Göteborg, 26 augusti 2021 – Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2021.

 Viktiga händelser under andra kvartalet

 • I maj meddelade Vicore1 att bolaget ingått ett samarbetsavtal med Alex Therapeutics för utveckling av en digital terapi (DTx) för patienter med idiopatisk lungfibros (IPF).
 • I juni meddelade Vicore att godkännade från U.S. Food and Drug Administration (FDA) för att starta en pivotal fas 3-studie med C21 i COVID-19 (ATTRACT-3) erhållits.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Inga viktiga händelser har skett efter periodens utgång.

Finansiell översikt för perioden            
1 april – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -68,4 MSEK (-27,5)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -70,4 MSEK (-24,2)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,98 SEK (-0,48)
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 30 juni 2021 uppgick till 514,4 MSEK (318,7 MSEK per den 31 december 2020)

1 januari – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -116,0 MSEK (-56,3)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -118,5 MSEK (-52,6)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -1,75 SEK (-1,04)

Finansiell sammanställning, koncern

Belopp i MSEK apr-jun
2021
apr-jun
2020
jan-jun 2021 jan-jun 2020 jan-dec
2020
Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rörelseresultat -68,4 -27,5 -116,0 -56,3 -149,5
Resultat efter skatt -70,4 -24,2 -118,5 -52,6 -146,9
Resultat per aktie, före/efter utspädning  (SEK)1 -0,98 -0,48 -1,75 -1,04 -2,71
Forsknings- och utvecklingskostnader/
rörelsekostnader (%)2
92,7 85,4 91,1 84,6 84,7
Eget kapital vid periodens slut 559,2 272,7 559,2 272,7 354,5
Kassaflödet från den löpande verksamheten -73,8 -25,8 -121,5 -55,1 -119,9
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 514,4 212,4 514,4 212,4 318,7

11 Det finns ingen utspädningseffekt för potentiella stamaktier, då resultaten för de ovan angivna perioderna har varit negativa.
2 Alternativt nyckeltal. Definieras på sidan 20 i delårsrapporten.

VD-ord

Vicore gjorde flera framsteg under det andra kvartalet 2021 med kliniska utvecklingsprogram både inom idiopatisk lungfibros (IPF) och COVID-19.

I juni blev Vicore ett fas 3-bolag i och med att U.S. Food and Drug Administration (FDA) gav sitt godkännande att påbörja en klinisk studie, ATTRACT-3, i USA. ATTRACT-3 är en global, placebokontrollerad fas 3-studie på 600 patienter där vi utvärderar effekten av C21 för att återställa lungfunktionen hos sjukhusvårdade patienter med COVID-19. Efter vår framgångsrika fas 2-studie som genomfördes under COVID-19- pandemins början, är ATTRACT-3 en pivotal studie med målet att generera viktiga data som gör det möjligt för de regulatoriska myndigheterna, inklusive FDA, att bedöma fortsatt användning av C21 vid COVID-19 behandling. Godkännandet från FDA möjliggör för sjukhusen i Vicores amerikanska kliniska nätverk att påbörja rekrytering av patienter. Parallellt fortsätter Vicore processen med att starta studien i ytterligare länder i Syd- och Centralamerika, Europa, Afrika och Asien. ATTRACT-3 har fått regulatoriskt godkännande i Brasilien, Tjeckien, Indien, Ukraina och Sydafrika och arbetet med att starta upp kliniker i dessa länder pågår.

Vicores ledning och rådgivare upprätthåller en kontinuerlig och öppen kommunikation med både forskare och investerare. Då COVID-19-pandemin nu går in i sin nästa fas vill vi betona två speciellt viktiga aspekter med ATTRACT-3: att studien kommer inkludera patienter infekterade med olika mutationsvarianter av COVID-19 och att behandlingar som förbättrar andningen och främjar patientens återhämtning direkt – som C21 gör – kommer vara vitalt då vi inte kommer att nå full vaccination i närtid och nya, potentiellt mer vaccinresistenta, mutationer fortsätter att utvecklas. 

Vicore har en 360-gradersstrategi för att adressera svåra och ovanliga lungsjukdomar. I maj, genom samarbetet med Alex Therapeutics, lanserade vi VP04, ett utvecklingsprogram för en receptbelagd digital terapi för patienter med IPF. VP04 kommer att vara en del i ett paket av behandlingsmöjligheter för IPF tillsammans med våra läkemedelsprogram VP01 (C21) och VP02, inhalerad talidomid för IPF och IPF-hosta.

VP04 utformas för att stödja patienten i att kunna hantera de psykologiska aspekterna av att leva med IPF och förbättra livskvalitén. Den kommer att förskrivas på recept till relevanta patienter och ska genomgå regulatoriska godkännanden, baserade på klinisk evidens av effektivitet. VP04 kommer även öka medvetenheten och förståelsen för IPF inom sjukvården. 

Vicores övriga program fortsätter enligt plan. Resultaten från fas 2-studien (AIR) med C21 inom IPF beräknas konkluderas i slutet av 2022 enligt nuvarande rekryteringsplan och patientrekrytering pågår i Indien, Ukraina, Storbritannien och Ryssland. VP02-programmet  är redo att starta GLP-toxicitetsstudier under hösten 2021, följt av en fas 1-studie under 2022. Arbetet går enligt plan med att lämna in ansökan för en fas 1-studie med VP03 i slutet av 2021.

Vicore-teamet växer, våra möjligheter ökar och verksamheten börjar bli mer global. Som vanligt så vill jag tacka alla deltagare i våra kliniska studier, vår utökade cirkel av kliniska samarbetspartners världen runt, våra aktieägare för deras fortsatta support av Vicores arbete samt våra anställda för att så smidigt anpassa sig till de utmaningar som snabb tillväxt kan innebära.

Carl-Johan Dalsgaard, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Hans Jeppsson, CFO, tel: 070 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com  

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2021 kl 08:00 CET.

 

1. Koncernen ("Vicore") består av moderbolaget Vicore Pharma Holding AB samt dotterbolagen Vicore Pharma AB och INIM Pharma AB.

Vicorepharma

On vicorepharma.com, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose yourself whether you want to consent to our use of cookies.

Vicorepharma is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, see our privacy policy

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: vicorepharma.com
The cookie policy was last updated: 2023-06-29

Privacy Policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At vicorepharma.com we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At vicorepharma.com, we use both first-party cookies and third-party cookies.

 

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies vicorepharma.com saves so that you can easily identify them.

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

 

Cookies used by third parties

On vicorepharma.com there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. vicorepharma cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. vicorepharma does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

 

Cookies used on vicorepharma.com

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

General

Vicore Pharma Holding AB (“Vicore”) shall only process personal data in accordance with applicable data protection law and high industry standards.

 

Personal data.

Vicore processes personal data provided to us;
(i) by you in the day-to-day communications, or

(ii) in connection with entering into or performing an agreement or business arrangement with you, or
(iii) by a third party allowed by law or your consent.

The personal data may consist of contact and identification details and other information relevant to the situation.

 

Purpose.

Vicore process personal data for the purpose of communicating with you and to perform, manage and comply with agreements between us as well as rights and obligations which are allowed by law or applicable regulation.

 

Legal grounds.

The legal grounds for processing personal data is either;
(i) your consent which shall be considered provided when you either voluntary submit the personal data or enter into an agreement with us, or
(ii) a legitimate interest allowed under law.

 

Security

Vicore shall use adequate technical and organisational security measures to protect the personal data from loss and to safeguard against access from unauthorised persons.

Transfers of personal data may only occur;
(i) to third parties who perform services on Vicore behalf and who may only process personal data in accordance with our instructions, and may not use personal data for their own purposes; and
(ii) outside the EU/EEA only in accordance with applicable data protection laws and subject to the EU Commission’s standard contractual clauses, and
(iii) as otherwise permitted by law or your consent.

Duration.

The duration we process personal data is limited to what is reasonable for the purpose of the processing, unless otherwise required or permitted by law.

 

Rights

Vicore is the controller of the personal data processing, meaning that we are responsible for that the personal data is processed correctly and in accordance with applicable data protection laws.

Unless prevented by applicable law, regulation or agreement data subjects have the right to;
(i) know what personal data we process about them,
(ii) request that we rectify or erase inaccurate or incomplete personal data
(iii) object to specific processing of personal data, and
(iv) receive the personal data provided by them and have the personal data transferred to another party responsible for data processing.

All communications with Vicore regarding how we process personal data or exercise of any of your rights can be sent by e-mail to info@vicorepharma.com or by post to the address above.

Reports and complaints can also be directed to Datainspektionen who is the supervisory authority for our processing of personal data.