Bokslutskommuniké 2022

2023-02-28 | Regulatorisk

Stockholm, 28 februari, 2023 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”), publicerar sin bokslutskommuniké för 2022.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 • I oktober meddelade Vicore resultatet från en pilotstudie med AlmeeTM, bolagets digitala terapi under utveckling för behandling av ångest relaterad till lungfibros, som uppvisade nära 50% minskad ångest mätt enligt GAD-7-skalan.
 • I oktober meddelade Vicore att C103, en ny angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG), valts ut som en ny läkemedelskandidat.
 • I november visade en andra interimsanalys av fas 2a-studien i idiopatisk lungfibros med C21 (AIR) fortsatt stabilisering av sjukdom vilket ytterligare stärker nytta-risk profilen.
 • I december meddelade Vicore att den första patienten inkluderats i COMPANION, en pivotal studie med AlmeeTM.
 • I december genomförde Vicore en riktad nyemission vilken tillförde bolaget 200 MSEK före transaktionskostnader.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I januari avyttrade Vicore hela sitt innehav om 91 829 aktier i I-Tech AB (publ). Värdet per den 31 december 2022 uppgick till cirka 4,9 MSEK.

Finansiell översikt för perioden
1 oktober – 31 december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -63,0 MSEK (-81,1)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -60,7 MSEK (-80,4)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,83 SEK (-1,12)
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 december 2022 uppgick till 261,7 MSEK (371,5 MSEK per den 31 december 2021)

1 januari – 31 december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -290,7 MSEK (-294,8)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -288,4 MSEK (-296,5)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -3,99 SEK (-4,25)
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022

Finansiell sammanställning, koncern

Belopp i MSEK okt-dec
2022
okt-dec
2021
jan-dec
2022
jan-dec
2021
Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Rörelseresultat -63,0 -81,1 -290,7 -294,8
Resultat efter skatt -60,7 -80,4 -288,4 -296,5
Resultat per aktie, före/efter utspädning (SEK)1 -0,83 -1,12 -3,99 -4,25
Forsknings- och utvecklingskostnader/
rörelsekostnader (%)2
86,2 91,0 85,5 91,9
Eget kapital vid periodens slut 289,1 383,3 289,1 383,3
Kassaflödet från den löpande verksamheten -100,3 -75,3 -299,9 -265,2
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 261,7 371,5 261,7 371,5

1 Det finns ingen utspädningseffekt för potentiella stamaktier, då resultaten för de ovan angivna perioderna har varit negativa.
2 Alternativt nyckeltal. Definieras på sidan 21 i bokslutskommunikén.

VD-ord

Under de första veckorna av C21-behandling i patienter med IPF stabiliserades sjukdomen och efter vecka 18 börjar vi se att patienter som inte var i det slutgiltiga stadiet av fibrotisering, återfår en del av sin lungfunktion.

2022 har varit ett lyckat år. Trots pandemi och pågående krig i Ukraina och Ryssland, där vi haft kliniska studiecenter, har vi lyckats rekrytera patienter till vårt ledande program, en fas 2a-studie (AIR) i idiopatisk lungfibros (IPF) och resultaten från februari och november är mycket lovande. Under de första veckorna av C21-behandling stabiliserades sjukdomen och efter vecka 18 började vi se att patienter som inte var i det slutgiltiga stadiet av fibrotisering, återfick en del av sin lungfunktion. Vårt mål är att försöka upprepa detta i nästa större, placebokontrollerade fas 2b-studie (ANDAS). Vårt fokus är att starta studien då vi ser att C21 skulle kunna förändra behandlingsmöjligheterna för IPF-patienter dramatiskt. Med en tidig diagnos och behandling ger det en möjlighet att inte bara stoppa upp sjukdomen utan också reversera den. Under 2023 fortsätter AIR-studien och vi förväntar oss finala resultat mot slutet av året med en möjlig interimsanalys däremellan.

För att förbereda för nästa steg i IPF har vi haft ett möte med FDA för att diskutera planeringen av ANDAS-studien. Studien designas med rådgivning från en kommitté bestående av sex specialister från olika länder där Professor Toby Maher är en av dem som leder arbetet.

Förutom lungfibros finns det också en vaskulär komponent i IPF, och det faktum att vi har visat positiv effekt på underarmens blodflöde (forearm bloodflow) efter C21 behandling i friska frivilliga är således uppmuntrande.

Många patienter med IPF lider också av pulmonell hypertension och vi utvärderar därför pulmonell arteriell hypertension (PAH) som en möjlig indikation för framtida utveckling. Givet att detta är en mikrovaskulär sjukdom så kan en proof of principle studie som utvärderar endotelfunktion fungera som en indikator på effekt på pulmonell hypertoni.

För att ytterligare stärka vår patientfokuserade portfölj inom ovanliga lungsjukdomar utvecklar vi en digital kognitiv beteendeterapi (DTx) för behandling av ångest i samband med lungfibros (AlmeeTM). Här finns ett stort medicinskt behov och i den nyligen genomförda pilotstudien såg vi att ungefär två tredjedelar av alla IPF-patienter hade ångest som kan behandlas med kognitiv beteendeterapi. Pilotstudien med en månads behandling visade en minskning av ångest med 50%. Tillsammans med en pivotal studie, med en bredare indikation på lungfibros där även IPF ingår, kommer dessa resultat att ligga till grund för en ansökan om regulatoriskt godkännande av AlmeeTM som en läkemedelsteknisk produkt. Den pivotala studien (COMPANION) är en decentraliserad studie som förväntas vara klar mot slutet av 2023. AlmeeTM har mottagits mycket väl hos patienter, patientorganisationer och specialister inom området. Den anses ha en stor potential för att bli en viktig produkt som positionerar Vicore inom IPF-området.

För indikationen IPF-hosta har vi bytt spår och utvärderar en ny formulering av talidomid, utan behov av en bärare av substansen (inhalator och dylikt).

Kunskapen kring biologin för angiotensin II typ 2-receptorn (AT2-receptorn) har ökat under året. För C21 har mer än 100 vetenskapliga artiklar publicerats, vilket understryker vikten av AT2-receptorn för regenerering och reparation vid en mängd olika sjukdomar. Vår egen utveckling av nya ATRAGs (Angiotensin II typ 2-receptor agonister) har gjort betydande framsteg under året och totalt har mer än 400 substanser nu syntetiserats och testats, vilka tillsammans utgör åtta patentsökta klasser av molekyler med förväntat patentskydd till 2041 och framåt.

Vi utvecklar flera nya ATRAGs med olika egenskaper och har inlett en fas 1-studie med den första substansen, C106, under 2022. Denna studie förväntas avslutas under första halvåret 2023. Med C103, vår andra uppföljare, genomförs nu de sista prekliniska studierna.

Vi har även stärkt ledningsgruppen med två seniora rekryteringar, högst relevanta för nuvarande utvecklingsskede; Caroline Spearpoint, Therapy Area Lead, Rare Lung Disease och Stine Furbo, Director of Pharmaceutical Development.

Trots den utmanande situationen på finansmarknaden genomförde vi en framgångsrik finansieringsrunda på 200 MSEK i december, vilket stärker vår finansiella ställning. Emissionslikviden kommer att användas för att slutföra AIR-studien, fortsätta förberedelserna för fas 2b ANDAS-studien, förbereda AlmeeTM för marknaden och för att fortsätta utvecklingen av C106.

Vi ser fram emot ett spännande 2023 med fokus på fas 2b ANDAS-studien, avslutande av AIR- och COMPANION-studierna och med den första nya ATRAG-substansen, C106, i klinisk fas. Vi förväntar oss också ett bredare erkännande av AT2-receptorbiologin, ett område där Vicore genom sin ATRAG-portfölj är världsledande. Jag är mycket tacksam för de investerare som stöttar oss, för prövare och patienter i våra kliniska studier och för våra värdefulla samarbetspartners. Sist men inte minst så är jag tacksam för uppfinningsrikedomen och stödet från Vicore-teamet.

Carl-Johan Dalsgaard, VD

Intervju med VD Carl-Johan Dalsgaard kl 14:00 den 28 februari
Idag kl. 14:00 CET kommer en intervju med VD Carl-Johan Dalsgaard publiceras på bolagets hemsida: https://vicorepharma.com/investerare/events-presentationer/

Bokslutskommuniké 2022: https://vicorepharma.com/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  
Hans Jeppsson, CFO, tel: 070 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com  

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2023 kl 08:00 CET.

Om Vicore Pharma Holding AB
Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla innovativa läkemedel för svåra sjukdomar där angiotensin II typ 2-receptorn (AT2 receptorn) spelar en viktig roll. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom ovanliga lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF) och pulmonell arteriell hypertension (PAH). C21 är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. Almee™ (en medicinteknisk produkt under utveckling, i väntan på FDA-godkännande) är en digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för att adressera den psykologiska påverkan patienter med lungfibros upplever. Inhalerad IMiD bygger på ett nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den svåra hosta som är förknippad med IPF. Med vår unika expertis inom ATRAG-biologin, utökar vi på vår pipeline med nya läkemedelskandidater för en bredare variation av sjukdomar, varav vissa kan utvecklas tillsammans med en partner och vissa tas till marknaden av Vicore.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com

Vicorepharma

On vicorepharma.com, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose yourself whether you want to consent to our use of cookies.

Vicorepharma is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, see our privacy policy

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: vicorepharma.com
The cookie policy was last updated: 2023-01-24

Privacy Policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Marketing cookies is used to track visitors on the website. The intention is to show ads that are relevant and engaging to the individual user and thus be more valuable to publishers and third-party advertisers.

 • AMP_TOKEN

  Purpose: Contains a token that can be used to retrieve a unique user ID.
  Issued by: AMP
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _fbp

  Purpose: Used to store and track visits across websites.
  Issued by: Facebook
  Lifespan: 3 months

  Domain: vicorepharma.com

 • _gac_

  Purpose: Used to store and track audience reach.
  Issued by: Google Ads
  Lifespan: 90 days

  Domain: vicorepharma.com

 • _lfa

  Purpose: Used to store and track audience reach.
  Issued by: Leadfeeder
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _lfa_test_cookie_stored

  Purpose: Used to test if _lfa was stored.
  Issued by: Leadfeeder
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _clck

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Microsoft Clarity
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _clsk

  Purpose: Used to store and combine pageviews by a user into a single session recording.
  Issued by: Microsoft Clarity
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Purpose: Used to store unique visits.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjFirstSeen

  Purpose: Used to identify a new visitors’ first session.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: Session

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjid

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Purpose: Used to check if the visitor is included in the data sample defined by the site’s daily pageview limit.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjIncludedInSessionSample

  Purpose: Used to check if the visitor is included in the data sample defined by the site’s daily session limit.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjSessionUser{site_id}

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjSession{site_id}

  Purpose: A cookie that holds the current session data.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjTLDTest

  Purpose: Used to check if cookies can be loaded on the site and is removed shortly afterward.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: Session

  Domain: vicorepharma.com

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

 

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At vicorepharma.com we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

 

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At vicorepharma.com, we use both first-party cookies and third-party cookies.

 

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

 

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

 

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies vicorepharma.com saves so that you can easily identify them.

 

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

 

Cookies used by third parties

On vicorepharma.com there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. vicorepharma cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. vicorepharma does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Marketing cookies is used to track visitors on the website. The intention is to show ads that are relevant and engaging to the individual user and thus be more valuable to publishers and third-party advertisers.

 • AMP_TOKEN

  Purpose: Contains a token that can be used to retrieve a unique user ID.
  Issued by: AMP
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _fbp

  Purpose: Used to store and track visits across websites.
  Issued by: Facebook
  Lifespan: 3 months

  Domain: vicorepharma.com

 • _gac_

  Purpose: Used to store and track audience reach.
  Issued by: Google Ads
  Lifespan: 90 days

  Domain: vicorepharma.com

 • _lfa

  Purpose: Used to store and track audience reach.
  Issued by: Leadfeeder
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _lfa_test_cookie_stored

  Purpose: Used to test if _lfa was stored.
  Issued by: Leadfeeder
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _clck

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Microsoft Clarity
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _clsk

  Purpose: Used to store and combine pageviews by a user into a single session recording.
  Issued by: Microsoft Clarity
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Purpose: Used to store unique visits.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjFirstSeen

  Purpose: Used to identify a new visitors’ first session.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: Session

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjid

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Purpose: Used to check if the visitor is included in the data sample defined by the site’s daily pageview limit.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjIncludedInSessionSample

  Purpose: Used to check if the visitor is included in the data sample defined by the site’s daily session limit.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjSessionUser{site_id}

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjSession{site_id}

  Purpose: A cookie that holds the current session data.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjTLDTest

  Purpose: Used to check if cookies can be loaded on the site and is removed shortly afterward.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: Session

  Domain: vicorepharma.com

General

Vicore Pharma Holding AB (“Vicore”) shall only process personal data in accordance with applicable data protection law and high industry standards.

 

Personal data.

Vicore processes personal data provided to us;
(i) by you in the day-to-day communications, or

(ii) in connection with entering into or performing an agreement or business arrangement with you, or
(iii) by a third party allowed by law or your consent.

The personal data may consist of contact and identification details and other information relevant to the situation.

 

Purpose.

Vicore process personal data for the purpose of communicating with you and to perform, manage and comply with agreements between us as well as rights and obligations which are allowed by law or applicable regulation.

 

Legal grounds.

The legal grounds for processing personal data is either;
(i) your consent which shall be considered provided when you either voluntary submit the personal data or enter into an agreement with us, or
(ii) a legitimate interest allowed under law.

 

Security

Vicore shall use adequate technical and organisational security measures to protect the personal data from loss and to safeguard against access from unauthorised persons.

Transfers of personal data may only occur;
(i) to third parties who perform services on Vicore behalf and who may only process personal data in accordance with our instructions, and may not use personal data for their own purposes; and
(ii) outside the EU/EEA only in accordance with applicable data protection laws and subject to the EU Commission’s standard contractual clauses, and
(iii) as otherwise permitted by law or your consent.

Duration.

The duration we process personal data is limited to what is reasonable for the purpose of the processing, unless otherwise required or permitted by law.

 

Rights

Vicore is the controller of the personal data processing, meaning that we are responsible for that the personal data is processed correctly and in accordance with applicable data protection laws.

Unless prevented by applicable law, regulation or agreement data subjects have the right to;
(i) know what personal data we process about them,
(ii) request that we rectify or erase inaccurate or incomplete personal data
(iii) object to specific processing of personal data, and
(iv) receive the personal data provided by them and have the personal data transferred to another party responsible for data processing.

All communications with Vicore regarding how we process personal data or exercise of any of your rights can be sent by e-mail to info@vicorepharma.com or by post to the address above.

Reports and complaints can also be directed to Datainspektionen who is the supervisory authority for our processing of personal data.