Bokslutskommuniké 2018

2019-03-15 | Regulatorisk

Mölndal, 15 mars 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) publicerar sin bokslutskommuniké för 2018.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 •  I oktober meddelade Vicore att företrädesemissionen som slutfördes i september övertecknades med 33% och inbringade 82 MSEK till bolaget
 •  I oktober meddelade Göran Wessman sitt utträde från styrelsen på grund av hälsoskäl
 •  I november beslutade styrelsen att agera för att notera bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2019
 •  I november beslutade styrelsen om en riktad emission uppgående till cirka 160 MSEK

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I januari godkändes den riktade emissionen om cirka 160 MSEK vid en extra bolagsstämma. Det totala antalet aktier i Vicore uppgår därefter till 42 374 714

Finansiell översikt för perioden
1 okt till 31 dec 2018

 •  Rörelseresultatet uppgick till 0,1 MSEK (0,3)
 •   Periodens förlust var -13,8 MSEK (-9,1)
 •  Förlust per aktie före och efter utspädning var -0,42 SEK
   (-0,26)
 •  Per den 31 december 2018 uppgick likvida medel till 224,7
   MSEK (24,0)
   

Finansiell sammanställning för koncernen

Belopp i MSEK Okt-Dec
2018
Okt-Dec
2017
Jan-Dec
2018
Jan-Dec
2017
Jan-Dec
2016
Intäkter 0,1 0,3 0,6 1,0 0,9
Rörelseresultat -13,7 -9,1 -44,3 -28,6 -20,1
Resultat efter skatt -13,8 -9,1 -21,7 -24,2 -24,5
Resultat per aktie, före/efter utspädning
(SEK )
-0,42 -0,26 -0,95 -1,43 -1,77
Eget kapital vid periodens slut 295,5 57,6 295,5 57,6 31,6
Kassaflödet för den löpande verksamheten -35,7 -5,9 -43,1 -27,9 -20,7
Likvida medel vid periodens slut 224,7 24,0 224,7 24,0 4,3

VD kommenterar

2018 har verkligen varit ett transformerande år för Vicore. Förvärvet av INIM i juli, genom en apport-
emission, innebar att Vicore fick en aktiv och långsiktig huvudägare i HealthCap. Den efterföljande fokuseringen av verksamheten innebar en utdelning av majoriteten av aktierna i I-Tech AB (publ) och skapandet av ett särläkemedelsbolag med fokus på patienter med fibrotiska lungsjukdomar. Vicore är nu fast beslutet att utveckla en läkemedelsportfölj som riktar in sig mot den ovanliga sjukdomen idiopatisk lungfibros (IPF) och andra liknande lungsjukdomar. Tonvikten har legat på tre viktiga framgångsfaktorer: (1) säkra finansiering; (2) bygga ett team i världsklass och (3) utveckla vår pipeline inklusive utformning av en fas IIa-studie i IPF med vårt ledande läkemedelsprogram VP01(C21) som möjliggör att visa en terapeutisk effekt.

Aktieägarnas förtroende för Vicores förvärv av INIM och omorganisation bekräftades i den övertecknade företrädesemissionen som slutfördes i oktober och tillförde bolaget 82 MSEK. Styrelsen beslutade därefter om en riktad nyemission, uppgående till cirka 160 MSEK, för att finansiera den nya affärsplanen. Den riktade nyemissionen som framgångsrikt genomfördes i november fick ett betydande intresse bland ett antal svenska och internationella långsiktiga institutionella investerare och specialistfonder. Sammantaget inbringades cirka 242 miljoner kronor på några månader vilket gör det möjligt för oss att nu genomföra vår plan för att nå de värdehöjande milstolpar vi föresatt oss. I november beslutade styrelsen att agera för en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Upplistningen kommer att bli en viktig milstolpe för bolaget och syftar till att öka aktiens likviditet och samtidigt öka synligheten för företaget.

För att kunna genomföra de nya planerna bygger vi nu upp ett team i världsklass. Den medicinska kompetensen har stärkts med Dr Rohit Batta som ny CMO. Dr Batta har varit delaktig i GSKs utveckling inom pulmonell hypertension och senare även marknadslanseringen av genterapi-läkemedlet, Strimvelis. Dr. Göran Tornling har rekryterats som senior medicinsk rådgivare och kommer tillsammans med våra externa kliniska rådgivare, Prof. Toby Maher och Dr Maureen Horton, bidra med betydande sjukdomsspecifik kompetens till bolaget. Dessutom bygger vi en intern klinisk verksamhetsenhet för att säkerställa kontroll av framtida kliniska prövningar.

Genom förvärvet av INIM förstärkte Vicore styrelsen med två erfarna nya ledamöter, Hans Schikan och Jacob Gunterberg. Övriga nyckelrekryteringar inkluderar Dr Johan Raud som CSO och Dr Ola Camber som ansvarig för CMC.

Efter min utnämning som VD för Vicore i september gjorde vi en strategisk översyn av Vicore’s ledande läkemedelsprogram, VP01 (C21), och hur vi bäst kan bygga vidare på dess unika profil för att fånga en effekt redan i vår första kliniska studie i människa. Genom att ändra designen av studien och förlänga behandlingstiden, öka antalet patienter och studera effekten på lungfunktionen kommer vi att ha möjlighet att eventuellt kunna se en värdehöjande terapeutisk effekt av vårt läkemedel. Tillsammans med en andra indikation med VP01 och fortsatt utveckling av VP02 (IMiD) för IPF och IPF-hosta har vi två unika och differentierade läkemedelsutvecklingsprogram i vår portfölj.

 Mål för 2019

 •  Slutföra den förlängda fas I-studien för VP01 (C21)
 •  Inleda fas IIa-studien i IPF med VP01 (C21)
 •  Välja en andra indikation för VP01 och initiera en mekanistisk pilotstudie i patienter
 •  Undersöka säkerhet och kinetik för VP02 (IMiD)
 •  Upplista bolaget till Nasdaq Stockholms huvudlista

Allt som allt var 2018 verkligen ett spännande år för Vicore och jag ser ett stort värde i att bygga vidare på det som vi nu har inlett med starten av vår fas II-studie som den viktigaste aktiviteten under 2019. Detta kommer ytterligare att synliggöra Vicore bland patienter, läkare och andra intressenter.

Jag ser fram emot att hålla dig uppdaterad om våra framsteg.

Carl-Johan Dalsgaard, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Hans Jeppsson, CFO, tel: 070-553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2019 kl. 08:00 CET

Vicorepharma

On vicorepharma.com, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose yourself whether you want to consent to our use of cookies.

Vicorepharma is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, see our privacy policy

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: vicorepharma.com
The cookie policy was last updated: 2023-06-29

Privacy Policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At vicorepharma.com we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At vicorepharma.com, we use both first-party cookies and third-party cookies.

 

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies vicorepharma.com saves so that you can easily identify them.

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

 

Cookies used by third parties

On vicorepharma.com there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. vicorepharma cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. vicorepharma does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

 

Cookies used on vicorepharma.com

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

General

Vicore Pharma Holding AB (“Vicore”) shall only process personal data in accordance with applicable data protection law and high industry standards.

 

Personal data.

Vicore processes personal data provided to us;
(i) by you in the day-to-day communications, or

(ii) in connection with entering into or performing an agreement or business arrangement with you, or
(iii) by a third party allowed by law or your consent.

The personal data may consist of contact and identification details and other information relevant to the situation.

 

Purpose.

Vicore process personal data for the purpose of communicating with you and to perform, manage and comply with agreements between us as well as rights and obligations which are allowed by law or applicable regulation.

 

Legal grounds.

The legal grounds for processing personal data is either;
(i) your consent which shall be considered provided when you either voluntary submit the personal data or enter into an agreement with us, or
(ii) a legitimate interest allowed under law.

 

Security

Vicore shall use adequate technical and organisational security measures to protect the personal data from loss and to safeguard against access from unauthorised persons.

Transfers of personal data may only occur;
(i) to third parties who perform services on Vicore behalf and who may only process personal data in accordance with our instructions, and may not use personal data for their own purposes; and
(ii) outside the EU/EEA only in accordance with applicable data protection laws and subject to the EU Commission’s standard contractual clauses, and
(iii) as otherwise permitted by law or your consent.

Duration.

The duration we process personal data is limited to what is reasonable for the purpose of the processing, unless otherwise required or permitted by law.

 

Rights

Vicore is the controller of the personal data processing, meaning that we are responsible for that the personal data is processed correctly and in accordance with applicable data protection laws.

Unless prevented by applicable law, regulation or agreement data subjects have the right to;
(i) know what personal data we process about them,
(ii) request that we rectify or erase inaccurate or incomplete personal data
(iii) object to specific processing of personal data, and
(iv) receive the personal data provided by them and have the personal data transferred to another party responsible for data processing.

All communications with Vicore regarding how we process personal data or exercise of any of your rights can be sent by e-mail to info@vicorepharma.com or by post to the address above.

Reports and complaints can also be directed to Datainspektionen who is the supervisory authority for our processing of personal data.