Vicore Pharma offentliggör prospekt gällande företrädesemission

2015-10-28 | Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (publ) (f.d Mintage Scientific) har upprättat ett prospekt avseende företrädesemission av aktier, vilket idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.vicorepharma.com. Frågor om teckning och betalning besvaras av emissionsinstitutet Aktieinvest på telefon: 08-5065 17 95 eller e-mail: emittentservice@aktieinvest.se.

Bolaget kommer att distribuera en informationsbroschyr till samtliga aktieägare med närmare instruktioner om teckning av aktier. I syfte att sprida ägandet och gynna en god likviditet i handeln med Bolagets aktier bjuds även allmänheten in att teckna aktier.

Erbjudandet i sammandrag
Styrelsen för Vicore Pharma Holding beslutade den 16 oktober 2015 att öka Bolagets aktiekapital med 1 624 072 kronor genom en emission av 3 248 144 aktier. Vid ett stort intresse har Bolagets styrelse möjlighet att utnyttja en övertilldelningsoption och emittera upp till 1 000 000 aktier för att säkra ytterligare finansiering utöver företrädesemissionen. Emissionsbeslutet sker med stöd av det bemyndigande att emittera upp till 6 000 000 aktier som beslutades på extra bolagsstämma den 14 september 2015.

Emissionsvolym
Nyemissionen uppgår till 19,5 miljoner kronor.

Teckningsförbindeser och garantier
Nya och befintliga aktieägare, däribland styrelsens ordförande och VD, har lämnat teckningsförbindelser att teckna aktier till ett sammanlagt belopp om 10,3 MSEK. Ett upprättat garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier för upp till 6,1 MSEK.

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 6 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Företrädesrätt
Nyemissionen skall genomföras med företräde för Bolagets befintliga aktieägare. Innehav av fem (5) aktier i Bolaget, ger rätt att teckna två (2) nyemitterade aktier.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som skall erhålla teckningsrätter var den 23 oktober 2015 .

Teckningstid
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning eller genom Särskild anmälningssedel 1 mellan den 29 oktober och 16 november 2015. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma tid genomSärskild anmälningssedel 2.

Handel i teckningsrätter och BTA
Det kommer inte att ske någon organiserad handel med teckningsrätter. Handel med aktier och BTA beräknas inledas den 10 december 2015. Handeln i BTA kommer hållas fram till dess att Företrädesemissionen slutligen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av december 2015

Övrig information
ISIN-kod aktie: SE0007577895
ISIN-kod teckningsrätt: SE0007666466
ISIN-kod BTA: SE0007666474

För ytterligare information, vänligen kontakta;
Per Jansson, VD, +46 (0)709 174746
per.jansson@vicorepharma.com

Nina Carlén, Marknad, +46 (0)763-90 94 04
nina.carlen@vicorepharma.com
Prospekt för nedladdning
Teaser för nedladdning
Särskild anmälningssedel 2