Vicore Pharma har fått klartecken att starta fas I-studier med C21

2016-04-13

Vicore Pharma meddelar att man fått klartecken från läkemedelsmyndigheten i Finland, FiMea, att starta klinisk fas I-studie med läkemedelskandidaten C21. Studien ska påbörjas inom ett par veckor och kommer att genomföras vid Clinical Research Turku Services (CRST) Fas I-enhet i Åbo, Finland.

Vicore Pharma meddelar att man fått klartecken från läkemedelsmyndigheten i Finland, FiMea, att starta klinisk fas I-studie med läkemedelskandidaten C21. Studien ska påbörjas inom ett par veckor och kommer att genomföras vid Clinical Research Turku Services (CRST) Fas I-enhet i Åbo, Finland. 

Fas I-studien är en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie av oralt administrerad C21 för utvärdering av säkerhet och tolerans vid ökande doser. Studien kommer att inkludera 24 friska frivilliga män och ska pågå under cirka 3 månader. En första rapportering med resultat från singeldosering beräknas ske under Q3, 2016. Slutrapportering med multipla doser beräknas ske under Q4, 2016.

Om C21
Vicore Pharma utvecklar C21 till ett läkemedel med stimulerande verkan på AT2-receptorn. AT2-receptorn är en receptor som vid stimulering hämmar olika inflammatoriska och fibrotiska tillstånd i hjärta och kärl, huden, nervsystemet och vid diabetes och dess följdsjukdomar. Med behandling av C21 förväntas kroppens egen förmåga att läka öka i samband med inflammation och fibrosbildning.

Om Idiopatisk lungfibros (IPF)
Idiopatisk lungfibros är en sjukdom där lungvävnaderna skadas på grund av en oreglerad ärrbildning som medför att andningen försämras. Orsaken till sjukdomen är idag okänd och existerande läkemedel är inte tillräckligt effektiva. Sjukdomsförloppet är fortskridande och femårsöverlevnaden är cirka 30 procent. Sjukdomen drabbar oftast personer i åldrarna 60-70 år och är relativt sällsynt varför den faller inom kategorin särläkemedelssjukdomar.
Det finns ett stort intresse från läkemedelsbranschen kring utveckling av nya läkemedel för att förhindra lungfibros vid IPF. C21 har visat sig hämma och även tillbakabilda fibros i olika djurmodeller.

För frågor, vänligen kontakta;
Per Jansson, VD
per.jansson@vicorepharma.com
Tel: +46 709 17 47 46