Vicore Pharma genomför riktade nyemissioner och kallar till extra bolagsstämma

2017-02-23 | Regulatorisk

Styrelsen i Vicore Pharma Holding AB har beslutat om två riktade nyemissioner, dels med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016 om två miljoner aktier och dels under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande om ytterligare en och en halv miljoner aktier.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I VICORE PHARMA HOLDING I NÅGON JURISDIKTION

Styrelsen i Vicore Pharma Holding AB har beslutat om två riktade nyemissioner, dels med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016 om två miljoner aktier och dels under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande om ytterligare en och en halv miljoner aktier, i båda emissionerna främst till en utvald internationell specialistinvesterare samt ett flertal svenska institutionella investerare. Aktieägare representerande cirka 63 procent av aktierna och rösterna i Vicore Pharma har förbundit sig att rösta för emissionen vid extra bolagsstämman.

 • Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore Pharma” eller ”Bolaget”) har beslutat om två riktade nyemissioner, dels med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016 om två miljoner aktier (”Tranche 1”) och dels under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande om ytterligare en och en halv miljoner aktier (”Tranche 2”), totalt om cirka 56 miljoner kronor (”Emissionerna”).
 • Teckningskursen i Emissionerna uppgår till 16 kronor per aktie.
 • Emissionerna riktas främst till en utvald internationell specialistinvesterare samt till ett flertal svenska välrenommerade institutionella investerare.
 • Aktieägare representerande cirka 63 procent av aktierna och rösterna i Vicore Pharma har förbundit sig att rösta för Tranche 2 vid extra bolagsstämman.
 • Styrelsen har idag offentliggjort en kallelse till extra bolagsstämma för beslut om Tranche 2 (se separat pressmeddelande med kallelse till extra bolagsstämma för fullständiga detaljer) att hållas den 27 mars 2017 (”Extra Bolagsstämma”).
 • Emissionslikviderna kommer i första hand att användas för att utvecklingen av C21 och ska ta C21 fram till och med Fas Ib studier för IPF. Emissionslikviderna förväntas också kunna finansiera kapselformulering, interaktionsstudier, en längre toxicitetsstudie samt en konceptuell klinisk studie inom diabetes.


Bakgrund och motiv

För att accelerera den kliniska utvecklingen av Vicore Pharmas läkemedelskandidat C21 för behandling av Idiopatisk lungfibros (IPF) och för att finansiera kommande kliniska studier har styrelsen beslutat om Emissionerna. Emissionslikviderna kommer i första hand att användas för att utvecklingen av C21 och förutsatt att båda emissionerna genomförs förväntas emissionslikviderna kunna ta C21 fram till och med Fas Ib studier för IPF. Emissionslikviderna förväntas också kunna finansiera kapselformulering, interaktionsstudier, en längre toxicitetsstudie samt en konceptuell klinisk studie inom diabetes. Emissionerna möjliggör även för Bolaget att säkerställa ett ökat ägande av institutionella svenska och internationella investerare.Sammantaget innebär de planerade kapitaltillskotten att bolagets teknologi ges goda förutsättningar att kunna utvärderas i större Fas II studier för terapiområden som idag saknar effektiva behandlingar.

”Vi är väldigt glada att vår teknologi har visat så starka resultat och har uppnått en sådan mognad att den nu attraherar kapital från internationella läkemedelsfonder och institutioner med de höga krav som dessa ställer på sina investeringsobjekt. Det är vår starka övertygelse att de nya delägarna kommer gynna bolaget kraftfullt och därigenom också gynna samtliga aktieägare i bolaget” säger Göran Wessman, styrelseordförande i Vicore Pharma Holding.

”På det operativa planet innebär den tillkommande finansieringen och de tillkommande aktieägarna att vi kan definiera en stark utvecklingsplan som ytterligare kommer öka intresset för bolagets läkemedelskandidater” säger Per Jansson, VD i Vicore Pharma Holding

Emissionerna

Styrelsen har beslutat om två riktade nyemissioner, i två trancher om två respektive en och en halv miljoner aktier, totalt tre och en halv miljoner aktier. Tranche 1 har tecknats och kommer att betalas 27 februari 2017 och Tranche 2 förutsätter godkännande på den Extra Bolagsstämman, men kommer att tecknas fullt ut, enligt ingångna avtal, främst av en utvald internationell specialistinvesterare och ett flertal svenska välrenommerade institutionella investerare. En stor del av de nya aktierna tecknas av en av Europas största och mest ansedda specialistfonder som investerar fokuserat i läkemedelssektorn globalt. Teckningskursen i Emissionerna uppgår till 16 kronor per aktie och har fastställts genom ett s.k. private placement-förfarande. Aktieägare som representerar omkring 63 procent av aktierna och rösterna i Vicore Pharma, inklusive Protem Wessman AB, Pomona-gruppen AB, Mikael Lönn, Kjell Stenberg, Eriksam Invest AB, Göran Wessman och Per Jansson, har förbundit sig att rösta för Tranche 2 vid den Extra Bolagsstämman.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkerställa det kapitalbehov som Bolaget har för verksamheten samt för att bredda ägandet i Bolaget med strategiska och institutionella investerare, vilket även stöds av Bolagets största aktieägare, som själva inte deltar i Emissionerna. Genom Emissionerna kommer aktiekapitalet att öka med 1 750 000 kronor till 7 934 251,92 kronor, vilket innebär en utspädning om cirka 22 procent av såväl antalet aktier och röster. Den Extra Bolagsstämman kommer att hållas den 27 mars 2017 i Mölndal.

Totalt kommer Emissionerna att inbringa 56 miljoner kronor före emissionskostnader.

Cirka 180 000 aktier kommer att emitteras till Recall Capital som ett led i återbetalning av det lån som Bolaget informerade om under januari 2017. Genom denna återbetalning kommer låneavtalet mellan Vicore Pharma och Recall Capital att upphöra och de aktier som Recall Capital har lånat återlämnas till Protem Wessman.

För mer information om den Extra Bolagsstämman och teckningsberättigade i Emissionerna vänligen se separat pressmeddelande med kallelse till Extra Bolagsstämman.

Rådgivare

Vicore Pharma Holding har i samband med transaktionen anlitat Zonda Partners som rådgivare, Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare och Vinge som legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Wessman, Styrelseordförande
Tel: 0708-16 14 50 eller e-mail: goran.wessman@vicorepharma.com

Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se www.vicorepharma.com


Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 08:30 CET.

Vicores Pharmas aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North, och handlas under kortnamnet VICO. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Vicorepharma

On vicorepharma.com, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose yourself whether you want to consent to our use of cookies.

Vicorepharma is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, see our privacy policy

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: vicorepharma.com
The cookie policy was last updated: 2023-06-29

Privacy Policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At vicorepharma.com we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At vicorepharma.com, we use both first-party cookies and third-party cookies.

 

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies vicorepharma.com saves so that you can easily identify them.

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

 

Cookies used by third parties

On vicorepharma.com there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. vicorepharma cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. vicorepharma does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

 

Cookies used on vicorepharma.com

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

General

Vicore Pharma Holding AB (“Vicore”) shall only process personal data in accordance with applicable data protection law and high industry standards.

 

Personal data.

Vicore processes personal data provided to us;
(i) by you in the day-to-day communications, or

(ii) in connection with entering into or performing an agreement or business arrangement with you, or
(iii) by a third party allowed by law or your consent.

The personal data may consist of contact and identification details and other information relevant to the situation.

 

Purpose.

Vicore process personal data for the purpose of communicating with you and to perform, manage and comply with agreements between us as well as rights and obligations which are allowed by law or applicable regulation.

 

Legal grounds.

The legal grounds for processing personal data is either;
(i) your consent which shall be considered provided when you either voluntary submit the personal data or enter into an agreement with us, or
(ii) a legitimate interest allowed under law.

 

Security

Vicore shall use adequate technical and organisational security measures to protect the personal data from loss and to safeguard against access from unauthorised persons.

Transfers of personal data may only occur;
(i) to third parties who perform services on Vicore behalf and who may only process personal data in accordance with our instructions, and may not use personal data for their own purposes; and
(ii) outside the EU/EEA only in accordance with applicable data protection laws and subject to the EU Commission’s standard contractual clauses, and
(iii) as otherwise permitted by law or your consent.

Duration.

The duration we process personal data is limited to what is reasonable for the purpose of the processing, unless otherwise required or permitted by law.

 

Rights

Vicore is the controller of the personal data processing, meaning that we are responsible for that the personal data is processed correctly and in accordance with applicable data protection laws.

Unless prevented by applicable law, regulation or agreement data subjects have the right to;
(i) know what personal data we process about them,
(ii) request that we rectify or erase inaccurate or incomplete personal data
(iii) object to specific processing of personal data, and
(iv) receive the personal data provided by them and have the personal data transferred to another party responsible for data processing.

All communications with Vicore regarding how we process personal data or exercise of any of your rights can be sent by e-mail to info@vicorepharma.com or by post to the address above.

Reports and complaints can also be directed to Datainspektionen who is the supervisory authority for our processing of personal data.