Vicore meddelar att C21 stimulerar kärlfunktion i människa

2022-09-22

  • Kliniskt relevanta doser av C21 ökar blodflöde i människa
  • Det systemiska blodtrycket påverkades ej och inga biverkningar uppstod
  • Mätning av underarmens blodflöde är en robust teknik för tidig klinisk koncepttestning  

Göteborg, 22 september 2022 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore”), ett läkemedelsföretag i klinisk fas som utvecklar läkemedel riktade mot angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), meddelar idag att intraarteriell administrering av C21 resulterar i en signifikant dosberoende ökning av det lokala blodflödet.

Underarmens blodflöde uppmättes med pletysmografi* på friska frivilliga efter intraarteriell injektion av små doser C211 som leder till lokala blodkoncentrationer av C21 liknande de som uppnås med oral C21 behandling. Blodflödet ökade med 63% (p=0,026) i den armen som injicerats utan att det systemiska blodtrycket påverkades eller att andra biverkningar uppstod.

Vasodilation via angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs) medieras av kväveoxid (NO) som frigörs från kärlendotelet, och de nya resultaten visar att dessa effekter kan uppnås i människa med kliniskt relevanta doser av C21.

“En klinisk effekt på NO från endotelet är mycket intressant för att motverka endoteldysfunktion” säger Jan Nilsson, Professor i experimental kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet.

Nedsatt frisättning av NO är kännetecknet för endoteldysfunktion, en viktig orsak till kärlsjukdomar inklusive pulmonell arteriell hypertension (PAH), pulmonell hypertension associerad med idiopatisk lungfibros (IPF), havandeskapsförgiftning samt åldrandets sjukdomar som hjärt- och njursjukdomar, områden med stora ouppfyllda medicinska behov.

“Effekten av ATRAGs på blodkärl är viktig för PAH och IPF samt de övriga indikationerna som vi fokuserar på med våra nya molekyler, till exempel havandeskapsförgiftning och sjukdomar i hjärta och njurar. Att studera blodflödet i underarmen är en enkel och robust teknik för tidig klinisk koncepttestning och dosval i efterföljande studier .” säger Carl-Johan Dalsgaard, VD i Vicore.

Om angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs)    
AT2R är en del av kroppens system för regenerering och reparation och tros vara involverad i flera sjukdomar kopplade till hög ålder och cellernas åldrande inklusive idiopatisk lungfibros, kronisk njursjukdom, hjärtsvikt och kognitiva störningar. Att stimulera AT2R har visat sig vara effektivt i flera sjukdomsmodeller och den kliniska valideringen pågår vid kronisk lungsjukdom. Stimulering av AT2R kan även vidga små artärer hos djur och människa för att lokalt öka blodflödet. Vicore utvecklar C21 för ovanliga lungsjukdomar och har ett antal nya ATRAGs under utveckling för nya indikationer varav den första (C106) genomgår en klinisk fas 1-studie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalsgaard, VD
Telefon: +46 70 975 98 63
E-post: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 september 2022 kl 08:00 CET.

*En pletysmograf är ett instrument för att mäta förändringar i volym i ett organ eller i hela kroppen (vanligtvis ett resultat av fluktuationer i mängden blod som den innehåller)

1.NCT05277922