Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning av aktier i I-Tech AB

2018-08-15 | Regulatorisk

Idag, onsdag den 15 augusti, är sista dag som Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) aktie handlas inklusive rätt till utdelning av aktier i I-Tech AB (publ)

Extra bolagsstämman för Vicore Pharma Holding AB (”Bolaget”) beslutade den 13 augusti 2018 att avstämningsdagen för utdelningen av aktier i I-Tech AB ska vara den 17 augusti 2018. Det innebär att sista dag för handel inklusive rätt till utdelningen är onsdag den 15 augusti 2018. Torsdag den 16 augusti handlas aktien exklusive rätt till utdelningen.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i I-Tech AB för varje 8 aktier i Vicore Pharma Holding AB (publ) som de innehar på avstämningsdagen. De aktieägare vars innehav per avstämningsdagen inte är jämnt delbart med åtta ska erhålla rätt till en andel av en aktie i I-Tech enligt följande. Varje överskjutande andel ska berättiga till en åttondels aktie i I-Tech. Samtliga sådana andelar av aktier i I-Tech ska sammanläggas till hela aktier vilka därefter ska säljas av Bolaget i marknaden. Likviden, utan avdrag för courtage, ska utbetalas till berättigade aktieägare. Utdelningen är en s.k. sakutdelning som inte faller inom den s.k. Lex Asea-regeln innebärandes att utdelningen är skattepliktig. 

I-Tech noterades på Nasdaq First North den 28 maj 2018. I samband med noteringen ingick Bolaget, likt övriga större ägare i I-Tech, avtal om s.k. lock-up som innebär att aktierna inte får avyttras inom en period av 12 månader från första dagen för noteringen. De aktier i I-Tech som delas ut omfattas av lock-up och kommer att beläggas med en apportreservering i Euroclear innebärandes att de inte kommer att kunna handlas tidigast den 28 maj 2019. 

För ytterligare information kontakta 

Per Jansson, VD, 0709-17 47 46, per.jansson@vicorepharma.com