Riktad emission av teckningsoptioner

2016-01-08 | Regulatorisk

Styrelsen i Vicore Pharma Holding AB (publ) beslutade den 8 januari om en riktad emission av totalt 570 000 teckningsoptioner innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med 284 999,98 kr.

Vid extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding den 14 september 2015 bemyndigades styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. 

Den 8 januari 2016 beslutade styrelsen med stöd av ovannämnda bemyndigande att genomföra en riktad emission om totalt 380 000 teckningsoptioner fördelat på följande nyckelpersoner:
Prof. Ulrike Steckelings, 240 000 st
Prof. Thomas Unger, 140 000 st

Vidare beslutade styrelsen den 8 januari 2016 att genomföra en riktad emission om totalt 190 000 teckningsoptioner, som dock är villkorad bolagsstämman i efterhand godkänner styrelsens beslut, fördelat på följande nyckelpersoner:
VD, Per Jansson 150 000 st
Administrations – och Kommunikationskoordinator, Nina Carlén 40 000 st

Teckning av optionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor efter teckning. För varje teckningsoption ska erläggas 0,56 kronor i optionspremie. Grunden för optionspremien är teckningsoptionens marknadsvärde. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 8 januari 2016 till och med den 3 januari 2020. Teckningskursen när optionen påkallas, så kallat ”strike price”, är 12 kr per aktie. Baserat på befintligt antal aktier respektive röster blir utspädningen, med antagande av att samtliga ovannämnda teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier högst 4,4 procent.
Motivet för erbjudandet och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara av vikt att behålla kompetenta resurser i bolaget. Styrelsen bedömer att intresset för Vicore Pharma Holdings verksamhet på så vis förstärks och att fortsatt företagslojalitet stimuleras. Då optionsprogrammet avses vara ett incitament för de som erbjuds bedöms det positivt påverka koncernens fortsatta utveckling och därmed vara till nytta även för aktieägarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Wessman, Styrelseordförande
Tel: 0708-16 14 50 eller e-mail: goran.wessman@vicorepharma.com

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den dödliga sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Vicore Pharmas aktier är noterade på NASDAQ Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet VICO. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. 


Pressmeddelande