Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

2023-06-30 | Regulatorisk

Stockholm, 30 juni 2023 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore” eller ”bolaget”):s registrerade aktiekapital och antal aktier och röster har ökat under juni månad 2023.

Som tidigare meddelats beslutade bolagets styrelse den 9 juni 2023 att genomföra riktade nyemissioner av totalt 29 875 000 aktier till en teckningskurs om 16,75 kronor per aktie. Genom nyemissionerna tillförs Vicore 500 MSEK före emissionskostnader.

9 200 000 aktier har emitterats och registrerats hos Bolagsverket i juni 2023 baserat på emissionsbemyndigandet som beviljades av årsstämman den 11 maj 2023. De återstående 20 675 000 aktierna emitterades med förbehåll för ett efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma och andra sedvanliga placeringsvillkor, inklusive godkännande och offentliggörandet av ett sedvanligt upptagande till handel-prospekt senast sju bankdagar efter extra bolagsstämman, vilken kommer hållas den 5 juli 2023.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier och röster i Vicore till 91 047 979. Vidare uppgår det registrerade aktiekapitalet till cirka 45 523 989,06 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  
Hans Jeppsson, CFO, tel: +46 70 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2023, kl. 09:00 CET

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla en ny klass av läkemedel för att stoppa sjukdomsprogress och återställa funktion. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom ovanliga lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF) och pulmonell arteriell hypertension (PAH). C21, för närvarande i en fas 2a-studie på IPF, är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. C21 har särläkemedelsstatus i USA och Europa och ett antal patentansökningar har lämnats in för ytterligare skydd av C21 fram till 2040 och framåt. Almee™ (en medicinteknisk produkt under klinisk utveckling) är en digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för att hantera den psykologiska påverkan patienter med lungfibros upplever. Inhalerad IMiD bygger på ett nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den svåra hosta som är förknippad med IPF. Med vår unika expertis inom ATRAG-biologin, utökar vi på vår pipeline med nya läkemedelskandidater för en bredare variation av sjukdomar, varav vissa kan utvecklas tillsammans med en partner och vissa tas till marknaden av Vicore.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com