Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

2020-08-31 | Regulatorisk

Göteborg, 31 augusti 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ):s (”Vicore Pharma”, eller ”Bolaget”) registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under augusti månad 2020.

Som tidigare meddelats beslutade Bolagets styrelse den 2 juli 2020, med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämman den 20 maj 2020, att genomföra en riktad nyemission av 10 000 000 aktier till en teckningskurs om 18,50 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillfördes Vicore Pharma cirka 185 miljoner kronor före emissionskostnader.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier och röster i Vicore Pharma till 60 418 239. Vidare uppgår det registrerade aktiekapitalet till 30 209 119 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Hans Jeppsson, CFO, tel: +46 70 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020, kl. 09:00 CEST.